ADUNAREA GENERALA

Art. 30. Adunarea Generala este autoritatea supremă a F.R.O. şi este constituită din membrii afiliaţi cu drept de vot.

Art. 31. Adunarea Generală este:

1) Adunarea Generală Ordinară;

2) Adunarea Generală Extraordinară;

3) Adunarea Generală de Alegeri.

Art. 32. Adunarea Generală are urmatoarele atribuţii:

1) Aprobă statutul şi modificările ulterioare aduse acestuia, cu avizul A.N.S.;

2) Aprobă strategia activităţii, programe si planuri pe termen mediu şi lung, planurile anuale de activitate;

3) Analizează activitatea desfăşurată de F.R.O pe diferite perioade;

4) Aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul ce urmează;

5) Aprobă, la propunerea Biroului, sistemul şi calendarul competiţional naţional şi regulamentul de clasificare sportivă;

6) Aproba regulamentul de joc şi modificările ulterioare aduse acestuia;

7) Are drept de control permanent asupra Biroului Federal şi Comisiei de cenzori;

8) Aprobă raportul privind activitatea Biroului Federal şi raportului Comisiei de cenzori;

9) Aproba emblema, insigna şi steagul F.R.O.;

10) Aproba completarea şi revocarea Biroului, a Comisiei de cenzori cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 39 ultimul aliniat;

11) Desemnează , la propunerea Biroului, membrii de onoare ai F.R.O;

12) Aprobă anual cuantumul cotizaţiilor şi taxelor percepute de Federaţie;

13) Admite sau exclude membrii F.R.O., după caz, la propunerea Biroului;

14) Adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopurilor şi strategiei F.R.O, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

15) Hotărăşte asupra dizolvării sau lichidării Federaţiei, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase;

16) Exercită şi alte atribuţii prevăzute de statut sau de lege.

Art.33. Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. În situaţia în care nu se întruneşte numărul necesar, se va convoca o nouă adunare în termen de maxim 10 zile, aceasta fiind statutară indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi.