STATUTUL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE OINĂ

Capitolul I.

INTERPRETARE.

Art. 1. In sensul prezentului statut, abrevierile, termenii si sintagmele de mai jos au următorul înţeles:

 M.E.C.T.Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
 M.I.R.AMinsterul Internelor si Reformei Administrative.
 M.AMinisterul Apararii.
 A.N.S.Agentia Nationala pentru Sport.
 A.N.A.DAgenţia Naţională Anti – Doping.
 C.O.S.RComitetul Olimpic si Sportiv Roman.
 C.N.D.S.Comisia Nationala de Disciplina Sportiva.
 C.N.F.P.ACentrul National de Formare si Pregatire al Antrenorilor
 F.R.O.  sau FederaţiaFederaţia Română de Oină.
 D.S.JDirectiile Judetene pentru Sport.
 A.J.OAsociaţiile judetene si a Municipiului Bucuresti constituite pe ramura de oină.
 ClubStructura sportiva cu secţie de oină, persoane juridice de drept privat fără scop  lucrativ sau persoane juridice de drept public, după caz.
 Sectie de oinaSubunitate în cadrul unui club sportiv sau asociaţie sportivă, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 (actualizata) a  educatiei fizice si sportului.
 Adunare GeneralăOrganul de conducere al F.R.O alcătuit din totalitatea membrilor afiliaţi.
 Birou Federal sau BirouOrganul de Conducere al F.R.O, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunări Generale, fiind constituit în conformitate cu prezentul statut.
 Comitetul Executiv sau C.EOrganul de conducere al F.R.O care se constituie pentru soluţionare operativă a  problemelor urgente şi neprevăzute care apar între 2 şedinţe ale Biroului Federal.
 Comisii Reprezinta comisiile centrale ale F.R.O
 AfiliereActul juridic reprezentând decizia luată de F.R.O, sau A.J.O, după caz, de a admite printre membrii săi o structură sportivă cu secţie de oina, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 (actualizata) a  educatiei fizice si sportului.
 Membru afiliatStructură sportivă (A.J.O sau club sportiv) afiliată la F.R.O, în condiţiile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 (actualizata) a  educatiei fizice si sportului.
 LegitimareActul juridic bilateral stabilit între o structură sportivă cu secţie de oina şi un sportiv prin care sunt asumate drepturi şi obligaţii reciproce.
 Legitimaţie sportivăDocument care atestă apartenenţa unui sportiv la un club sportiv sau asociaţie sportivă.
 OficialPersoană care reprezintă sau care este delegată să reprezinte F.R.O.
 ArbitruPersoană competentă să evalueze calitatea prestaţiei, respectarea regulilor şi să aplice sancţiunile în cadrul unei competiţii sportive.
 Observator Persoană delegată să supravegheze organizarea şi desfăşurarea jocurilor oficiale.
 Calendar competiţionalCalendarul tuturor competiţiilor oficiale tutelate de F.R.O desfăşurate la nivel naţional şi internaţional.
 Majoritate simplăReprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din membrii afiliaţi prezenţi la vot.
 Majoritate calificatăEste determinată de prevederile prezentului statut ca fiind de 2/3 din totalul membrilor afiliaţi prezenţi cu drept de vot.
 Majoritate relativăReprezintă numărul cel mai mare de voturi obţinut de un candidat în raport cu voturile obţinute de ceilalţi candidaţi.
 TaxaSumă de bani pe care o achită membrii F.R.O, sportivii, antrenorii, arbitrii în schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi, în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele F.R.O.
 CotizaţieSumă de bani pe care trebuie să o achite în fiecare an membrii F.R.O, în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele F.R.O.
 PenalitateSancţiune pecuniară ce constă în sume de bani pe care cel care săvârşeşte o abatere disciplinară/ o încălcare a prevederilor prezentului statut, a regulamentelor şi normelor F.R.O, este obligat să o plătească în contul F.R.O.

 

Capitolul II.

DISPOZIŢII GENERALE.

Art.2. Federaţia Română de Oină a fost fondata in anul 1932, devenind persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, in anul 2002, prin reorganizarea dispusa de Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 (actualizata) a educatiei fizice si sportului.  

Federaţia Română de Oină, denumita in continuarea F.R.O, functioneaza in baza statutului propriu, Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 (actualizata) a  educatiei fizice si sportului, H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
si ale O.G. nr. 26/2000 (actualizată), cu privire la asociatii si  fundatii.

Federaţia Română de Oină deţine în condiţiile legislaţiei în vigoare, Certificatul de Înscriere a Persoanei Juridice Fără Scop Patrimonial eliberat de Tribunalul  Bucureşti-Sectia a III-a Civila cu nr. 39 din 19.03.2002  şi Certificatul  de Identitate Sportivă nr. 0000834 din 04.07.2002  eliberat de Ministerul Tineretului si Sportului.

Primul joc oficial de oină s-a desfăşurat la Bucureşti in anul 1893, iar primul regulament de desfăşurare a unei competiţii oficiale de oină la nivel national, a fost elaborat de SPIRU HARET –Ministrul Învăţământului şi Cultelor si a fost tipărit în anul 1898.

Federaţia Română de Oină  se constituite prin asocierea cluburilor sportive cu secţii de oina şi a Asociaţiilor judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti, afiliate şi recunoscute conform legii.

Federaţia Română de Oină este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.

Federatia Romana de Oina este federaţie sportivă naţională constituită prin exprimarea voinţei de asociere a cluburilor sportive, a Asociaţiilor judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti.

Federaţia Română de Oină este un organism naţional, care nu admite discriminări politice, religioase, rasiste, de naţionalitate, sex sau profesie, acţionând totodată pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea sportului şi a  fair-play-ului.

 

Capitolul III.

DENUMIRE, STATUT JURIDIC, SEDIU, DURATĂ, ELEMENTE DE IDENTIFICARE, PATRIMONIUL, ÎNSEMNELE, SCOP,  ATRIBUŢII.

 Art. 3. Federaţia poartă denumirea de „FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE OINĂ” (prescurtare F.R.O), potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei.

Art. 4. La  Federatia Romana de Oina se pot  afilia Asociaţiile judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti, cluburile sportive, constituite conform legii.

Art. 5. Sediul Federaţiei Române de Oină este în Constanţa, Aleea Magnoliei, nr.2, Bl.L.4, cam.207, jud. Constanţa.

Sediul  F.R.O poate fi mutat la orice altă adresă prin hotărârea Adunării Generale cu respectarea dispoziţiilor legale.

Art.  6. Durata de funcţionare a F.R.O. este nelimitată.

Art. 7.  Federatia Romana de Oina are emblemă, insignă şi steag, proprii stabilite prin regulament si aprobate de Adunarea Generala.

 Deţine ştampilă proprie şi cont bancar în LEI şi VALUTĂ.   

Art. 8.  Federaţia Română de Oină administrează şi dispune, în condiţiile legii de patrimoniul propriu, în scopul realizării obiectului său de activitate.

Art. 9.  Scopul F.R.O. constă în organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activităţii sportive de oină pe întreg teritoriul României cat si in cadrul activitatilor internationale, având dreptul de a emite decizii cu caracter obligatoriu pentru toţii membrii afiliaţi.

Principalele obiective ale F.R.O sunt:

 1. a) Dezvoltarea şi promovarea practicării ramurii sportive oina pe teritoriul României, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase,rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;
 2. b) Reprezentarea şi apărarea intereselor ramurii sportive oina pe plan intern şi internaţional;
 3. c) Promovarea ramurii sportive oina, prin loturile reprezentative şi cele ale cluburilor, în activitatile internaţionale;
 4. d) Prevenirea şi sancţionarea încălcării statutului, regulamentelor şi normelor F.R.O;
 5. e) Prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în oina si protejarea ramurei sportive oinei de orice abuzuri.

Art.  10. Pentru îndeplinirea scopului propus si a obiectivelor sale, F.R.O.  exercita, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe:       

1) Elaborează strategia natională de dezvoltare a jocului de oină şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;

2) Elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială pentru activitatea proprie şi activitatea de oina, în general;

3) Stabileşte calendarul competiţional anual;

4) Organizează, conduce, controlează şi supraveghează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional în baza statutului şi regulamentelor adoptate;

5) Organizează şi coordonează activitatea arbitrilor de oină stabilind criterii de formare, perfecţionare continuă, clasificarea şi promovarea acestora, în baza regulamenului propriu de funcţionare;

6) Elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor de performanţă români din cadrul reprezentativelor naţionale la activitatile internaţionale;

7) Exercită supravegherea, controlul şi puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, de statutul şi regulamentele proprii;

8) Colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă pentru asigurarea asistenţei metodico-ştiinţifice şi medicale de specialitate potrivit cerinţelor specifice oinei;

9) Promovează măsuri de prevenire şi control al folosirii substanţelor şi/sau a metodelor interzise destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor, în concordanţă cu reglementările Legi nr.227 din 6 iunie 2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport;

10) Intreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport conform Legii nr.4/2008, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi toleranţei în activitatea sportivă;

11) Administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu în conformitate cu prevederile legale, ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii;

12) Emite decizii cu caracter obligatoriu şi imediat pentru toţi membrii F.R.O. în ceea ce priveşte organizarea, desfăşurarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activităţilor specifice;

13) Colaborează cu M.E.C.T, M.I.R.A, M.A. pentru găsirea unor soluţii în vederea  introducerii în programele de învatământ la educaţie fizică şcolară sau pregătire fizică a  jocului de oină şi sprijină desfăşurarea pregătirii în acest sens;

14) Colaborează în condiţiile legii cu orice instituţie, asociaţie, societate comercială sau alte organisme,  fundaţii, asociaţii nonguvernamentale,  persoane fizice sau juridice de drept privat care pot sprijini dezvoltarea şi practicarea sportului oina;

15) Pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniu colaborează cu M.E.C.T, C.N.F.P.A,  şi/ sau cu instituţiile/organele din structura acestora;

 Colaborează cu A.N.S, cu M.E.C. şi/sau cu instituţii din structura acestora pentru formarea, avansarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniu

16) Stimulează material, în baza bugetului anual, sportivii şi/sau cluburile evidenţiaţi în activităţile cu caracter naţional şi internaţional desfăşurate.

17) Organizează activităţile oficiale cu caracter internaţional de promovare a jocului de oină care au loc pe teritoriul României, cu avizul A.N.S. şi stabileşte modul de reprezentare a ţării peste hotare;

18) Omologhează bazele şi materialele sportive prin comisiile specializate, conform reglementărilor interne;

19) Reprezintă pe deplin drept activitatea de oină ce se desfăşoară în România în relaţiile acesteia cu autorităţile şi instituţiile locale sau centrale, precum şi cu terţi;

20) Emite, eliberează, retrage licenţele de oinist, stabilind condiţiile privind emiterea, eliberarea şi retragerea licenţelor respective;

21) Stabileşte modelul de legitimaţie a jucătorului de oină si oficialilor F.R.O;

22) Stabileşte componenţa delegaţiilor participante la activitatile internaţionale, elaborând planurile de pregătire a acestora;

23) Elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea de oina;

24) Organizează baza de date a F.R.O privind activitatea de oina din România;

25) Sustine in limita posibilitatilor finanaciare orice structura sportiva constituita conform legii in cadrul careia se practica oina;

26) Colaboreaza, in conditiile legii cu Federatia Nationala de Oina din Republica Moldova precum si cu alte organisme de sport din tarile unde se practica oina sau sporturi asemanatoare.

Art. 11.  Federatia Romana de Oina poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau prevăzute de actele normative în vigoare.

 Art. 12.  În scopul bunei desfăşurări a activităţiilor în teritoriu, Federaţia va colabora  cu Asociaţiile judeţene de oină şi cu cea a Municipiului Bucureşti, constituite conform legii, coordonând şi controlând întreaga activitate a acestora şi a tuturor structurilor sportive constituite in conditiile legii care au secţii de oină.

 Statutele şi regulamentele acestora trebuie să respecte statutul şi regulamentele F.R.O.

12.1. În vederea aplicării prevederilor anterioare, Asociaţiile judeţene de oină si a Municipiului Bucureşti precum si structurile sportive din judetele unde nu exista asociatii judetene de oina, care doresc sa dobandeasca calitatea de membrii afiliati, sunt obligate să depună la F.R.O., înainte de a obtine hotararea judecatoreasca pentru dobandirea personalitatii juridice, statutul propriu, în vederea obţinerii avizului de conformitate cu statutul şi regulamentele F.R.O.

Avizul de conformitate va fi eliberat in termen de 30 de zile de la data depunerii statutului, de secretarul general al Federatiei dupa ce a fost verificat de comisia juridica.   

12.2. Structurile sportive care au calitatea de membru al F.R.O, sunt obligate să se conformeze deciziilor emise de F.R.O. în ceea ce priveşte conformitatea statutelor şi regulamentelor proprii cu cele ale F.R.O., desfăşurarea activităţilor sportive şi aplicarea unitară pe intreg teritoriu al României şi a deciziilor adoptate de către Adunarea Generală a F.R.O.

Art.13. Federatia Romana de Oina promovează măsurile de prevenire şi combatere a folosirii substanţelor şi/sau a metodelor interzise destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor, în conformitate cu regulamentele organismelor internaţionale, precum şi cu legislaţia internă în materie.

Federatia Romana de Oina elaborează programe de informare şi educare a sportivilor, programe care furnizează informaţii asupra procedurilor de control doping, drepturilor şi obligaţiilor sportivilor, substanţelor şi metodelor aflate pe „Lista interzisă”, consecinţelor dopajului asupra sănătăţii şi asupra implicaţiilor juridice.

Art. 14. Federaţia Română de Oina elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale, potrivit competenţelor care le sunt atribuite în prezentul statut şi în acord cu reglementările în vigoare, următoarele documente:

 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a F.R.O;
 2. Regulamentele de Organizare şi Funcţionare a comisiilor F.R.O;
 3. Regulamentul disciplinar;
 4. Regulamentul privind statutul antrenorului
 5. Regulamentul privind statutul sportivului;
 6. Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială, pentru propria activitate;
 7. Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în prezentul statut.

Statutul, regulamentele, normele, hotărârile şi deciziile organelor F.R.O. sunt obligatorii pentru membrii afiliaţi şi membrii acestora.

Membrii afiliaţi au obligaţia de a-şi adapta permanent statutele şi regulamentele proprii, astfel încât să fie în concordanţă cu statutul, regulamentele, normele şi hotărârile F.R.O.

Nerespectarea obligaţiilor stipulate la art.14, alin.(3) constituie abatere disciplinară şi poate atrage aplicarea unei sancţiuni disciplinare.

 

Capitolul  IV.

MEMBRII FEDERATIEI ROMANE DE OINA.

CONDITII DE AFILIERE.

Art. 15.  Sunt membrii ai F.R.O., Asociaţiile judeţene de oină şi cea a Municipiului Bucureşti, asociatiile sportive si cluburile sportive cu secţii de oină, constituite  potrivit legii, afiliate la F.R.O, care recunosc şi aderă la statutul şi regulamentele F.R.O.

15.1. Federatia Romana de Oina poate avea şi membrii de onoare, desemnaţi din rândul foştilor sportivi, tehnicieni, manageri sportivi, etc. care au avut o contribuţie importantă la susţinerea activităţii federatiei. Membrii de onoare nu au drept de vot.

15.2. Pot fi membrii de onoare şi persoane fizice sau juridice care contribuie sau atrag surse de venituri pentru F.R.O. precum si cei care si-au adus o contribuţie proprie deosebită la dezvoltarea oinei.

Art . 16. Calitatea de membru al F.R.O. se dobândeşte, prin efectul afilierii, ca urmare a hotărârii Adunării Generale, la propunerea Biroului.

Afilierea se face pe baza unei cereri tip emise de F.R.O. Cererea se depune la secretarul general al F.R.O, la ea anexându-se documentele prevăzute de lege.

După depunerea actelor, Biroul Federal hotărăşte afilierea cu titlu provizoriu a unui nou membru, in termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii, pe care o supune spre aprobare primei Adunări  Generale care decide afilierea definitivă.

Pentru a putea participa la competiţiile oficiale toate structurile trebuie să fie afiliate la F.R.O. 

Art. 17. Structurile sportive care se afiliază la Federaţie, trebuie să îndeplinească condiţiile prevazutre de lege pentru afiliere. La cererea de afiliere se ataşează, sub sanctiunea nulitatii,  înscrisurile doveditoare prevazute de legislatia in vigoare.

Procedura de afiliere este prevazuta in mod detaliat in R.O.F al F.R.O.

Prin cererea de afiliere, clubul sportiv sau Asociaţia judeţeană/asociaţia municipală de oina  care doreşte să devină membru al F.R.O se obligă să respecte statutul, regulamentele, normele şi hotărârile acesteia, obligaţie care trebuie înscrisă în statutul structurii sportive respective;

Art. 18. Între admiterea afilierii provizorii date de Birou şi supunerea ei spre aprobarea Adunării Generale, structura care a solicitat afilierea, are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca orice membru afiliat, cu excepţia dreptului la vot.  Se poate afilia orice club, Asociaţie judeteana de oina sau a Municipiului Bucuresti cu secţie de oină, legal constituită.

Art. 19. Fiecare membru afiliat la F.R.O plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 30 martie a anului în curs.

Membru nou afiliat trebuie să achite cotizaţia pentru anul în cursul căreia a fost admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la data admiterii ca membru al F.R.O de către Biroul Federal. În cazul în care Adunarea  Generală nu aproba  afilierea, cotizaţia se va restitui.

Un membru afiliat la F.R.O care nu şi-a achitat cotizaţia în termenul prevăzut de prezentul statut este suspendat de drept de către Biroul Federal, ceea ce determină ridicarea:

-dreptului de a participa la competiţii, până la achitarea integrală a cotizaţiei;

-dreptul de vot la Adunarea  Generală imediat următoare.

Redobândirea dreptului de vot este condiţionată de achitarea integrală a cotizaţiilor restante şi scadente, în termenele prevăzute în prezentul statut.

Art. 20. Schimbarea situaţiei juridice a unui membru afiliat la F.R.O impune obligaţia reafilierii la aceasta, potrivit prevederilor legale.

Art. 21.   Membrii F.R.O. au următorele drepturi:

 1. a) Membrii afiliaţi :

1) Să exercite competenţele ce le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele şi hotărârile F.R.O;

 2) Să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în limitele lor de competentă şi fără a încălca autoritatea F.R.O.;

 3) Să participe la competiţiile şi activităţile organizate de F. R. O.;

4) Să participe, prin reprezentanţii lor, la adunările generale ale F.R.O. cu drept de vot în sistemul: un membru (structură sportivă) = un vot, în condiţiile prezentului statut, să facă propuneri pentru desemnarea organelor de conducere si structurilor de control ale F.R.O., să-şi exercite dreptul de vot şi să fie ales;

5) Sa iniţieze propuneri de modificare sau completare a actelor normative sau cu caracter normativ care reglementează activitatea de oina în România;

6) Sa se adreseze organelor F.R.O cu probleme legate de activitatea proprie şi de a fi susţinuţi de F.R.O în rezolvarea acestora;

7) Sa propuna dezbateri pe teme profesionale, legate de activitatea de oina (tehnic, financiar, disciplinare);

8) Sa primeasca distincţii, premierii, titluri onorifice, ce ţin de competenţa F.R.O;

9) Sa organizeze/participe la competiţii interne şi activitati internaţionale, cu avizul F.R.O;

10) Sa încheie contracte cu diferiţi sponsori fără a încălca prevederile regulamentelor F.R.O şi legile în vigoare.

 1. b) Membrii de onoare şi invitaţii au urmatoarele drepturi:

1) Să participe la adunările generale în calitate de invitaţi, la dezbateri asupra regulamentelor si normativele supuse dezbaterilor;

2) Sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii si practicarii sportului national-oina.

 Art. 22. Membrii F.R.O. au următoarele obligaţii :

1) Să-şi desfăşoare activitatea respectând statutul, regulamentele, normele, hotărârile şi deciziile F.R.O;

2) Să asigure îndeplinirea obligaţiilor ce le revin ca membru F.R.O, în cadrul structurilor proprii;

3) Să permită şi să sprijine controlul dispus de către Adunarea Generală şi organele executive ale F.R.O;

4) Să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F.R.O şi al organelor sale;

5) Să respecte toate obligaţiile asumate faţă de F.R.O de ordin tehnic, profesional şi financiar, stabilite prin statut,regulamente, norme şi hotărârile F.R.O;

6) Să conserve scopul şi obiectivele proprii, pentru care i s-a admis calitatea de membru;

7) Să solicite acordul F.R.O pentru organizarea/participarea la competiţii interne şi activitati internaţionale;

8) Să acţioneze, prin toate mijloacele, împotriva folosiri substanţelor şi/sau metodelor interzise şi să se supună necondiţionat controalelor doping interne şi internaţionale;

9) Să acţioneze împotriva oricăror manifestări de violenţă în sport şi pentru promovarea spiritului de fair-play în competiţii şi în afara lor;

10) Să achite taxele, vizele, cotizaţiile şi alte sume  hotărâte de organele F.R.O conform legii;

11) Să participe anual la cel puţin o competiţie din calendarul naţional competiţional al F.R.O;

Art. 23. Calitatea de membru al F.R.O. încetează în următoarele situaţii:

 1. a) Pentru structurile afiliate prin:

1) Retragerea structurii din cadrul F.R.O, caz în care nu se vor restitui taxele şi cotizaţiile avansate în anul respectiv;

2) Dizolvarea secţiei de oina a structurii afiliate;

3) Dizolvarea membrului afiliat;

4) Excluderea;

5) Dizolvarea F.R.O;

 1. b) Pentru membrii de onoare prin:

1) Deces ;

2) Demisie ;

3) Excludere, ca urmare a hotărârii Adunării Generale, la propunerea Biroului Federal, pentru încălcări grave ale statutului şi normelor federale precum şi pentru conduită necorespunzătoare, constând în defăimarea activităţii, lipsă de activitate şi implicare şi altele asemenea;

 4) Desfiinţare, în cazul persoanelor juridice.

Art. 24. Retragerea calitatii unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a structurii sportive respective, în conformitate cu prevederile statutului propriu;

Membrul afiliat are obligaţia să transmită Biroului Federal al F.R.O hotărârea de retragere luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.

Biroul Federal va informa Adunarea Generală a F.R.O, la prima sedinta, cu privire la retragerea membrului afiliat respectiv.

Art. 25. Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu.

Membrul afiliat dizolvat are obligaţia să transmită Biroului Federal al F.R.O hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.

În cazul în care dizolvarea intervine de drept sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, membrul afiliat dizolvat are obligaţia să transmită Biroului Federal al F.R.O hotărârea judecătorească de dizolvare în termen de maxim 15 zile de la comunicarea acesteia ca fiind definitivă şi irevocabilă.

Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îşi pierde automat calitatea de membru al F.R.O.

Biroul Federal va informa Adunarea Generală a F.R.O, la prima sedinta, cu privire la dizolvarea membrului afiliat respectiv.

Art. 26. Excluderea unui structuri sportive intervine în următoarele situaţii:

1) Neîndeplinirea timp de 2 ani a obligaţiilor financiare asumate faţă de F.R.O;

2) Neparticiparea la nici o competiţie timp de 2 ani;

3) Imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă această imposibilitate durează mai mult de un an;

4) Scopul şi obiectul său de activitate a devenit ilicit, sau contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

5) Scopul este altul decât cel pentru care s-a constituit sau pe care l-a declarat, fără să fi fost autorizat în mod legal;

6) Incălcarea gravă şi/sau repetată a statutului, regulamentelor, normelor si hotărârilor F.R.O;

Pentru situaţiile prevăzute la alin. 1, pct. 1– 4 excluderea operează de drept. Excluderea se constată de către Biroul Federal si va fi informata prima Adunarea Generală a F.R.O.

Pentru celelalte situaţii, excluderea unui membru afiliat al F.R.O intervenite în temeiul hotărârii Adunării Generale, la propunerea motivată a Biroului Federal. În acest caz, hotărârea Adunării Generale se pronunţă numai cu majoritate calificată de 2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă.

Art. 27. Adunarea Generală este competentă să decidă asupra suspendării membrilor afiliaţi, pe o perioadă de până la 2 ani, în cazul în care aceştia încalcă statutul, regulamentele, hotărârile şi deciziile F.R.O.

Biroul Federal poate decide suspendarea cu titlu provizoriu. În acest caz decizia de suspendare va fi supusă validării primei Adunări Generale a F.R.O. Adunarea Generală poate decide continuarea suspendării, prelungirea, diminuarea, încetarea acesteia sau excluderea.

Pe întreaga perioadă a suspendării, dreptul de vot al membrului afiliat este suspendat corespunzător.

Art. 28. Structurile sportive retrase sau excluse din Federaţie se pot reafilia la cerere, urmand procedura prevazuta la art. 17.

 

Capitolul V.  

ORGANELE  DE CONDUCERE.

 Art. 29. Organe de conducere ale F.R.O sunt:

1) Adunarea Generală;

2) Biroul Federal;

3) Comitetul Executiv;

Membrii Biroului Federal, cu excepţia secretarului general, nu pot fi desemnaţi decât prin alegeri libere, în cadrul Adunării Generale, de către membrii săi, într-un sistem electoral independent, în conformitate cu prevederile prezentului statut.

Biroul si C.E. îşi organizează şi desfăşoară activitatea conform propriilor regulamente, aprobate de Adunarea Generala.

Organele de control şi comisiile centrale, îşi organizează şi desfăşoară activitatea conform propriilor regulamente, aprobate de Birou.

Art. 30. Adunarea Generala este autoritatea supremă a F.R.O. şi este constituită din membrii afiliaţi cu drept de vot.

Art. 31. Adunarea Generală este:

1) Adunarea Generală Ordinară;

2) Adunarea Generală Extraordinară;

3) Adunarea Generală de Alegeri.

Art. 32.  Adunarea Generală are urmatoarele atribuţii:

1) Aprobă statutul şi modificările ulterioare aduse acestuia, cu avizul A.N.S.;

2) Aprobă strategia activităţii, programe si planuri pe termen mediu şi lung, planurile anuale de activitate;

3) Analizează activitatea desfăşurată de F.R.O  pe diferite perioade;

4) Aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul ce urmează;

5) Aprobă, la propunerea Biroului, sistemul  şi calendarul  competiţional naţional şi regulamentul de clasificare sportivă;

6) Aproba regulamentul de joc şi modificările ulterioare aduse acestuia;

7) Are drept de control permanent asupra Biroului Federal şi Comisiei de cenzori;

8) Aprobă raportul privind activitatea Biroului Federal şi raportului Comisiei de cenzori;

9) Aproba emblema, insigna şi steagul F.R.O.;

10) Aproba completarea şi revocarea Biroului, a Comisiei de cenzori cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 39  ultimul aliniat;

11) Desemnează , la propunerea Biroului, membrii de onoare ai F.R.O;

12) Aprobă anual cuantumul cotizaţiilor şi taxelor percepute de Federaţie;

13) Admite  sau exclude membrii F.R.O., după caz, la propunerea Biroului;

14) Adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopurilor şi strategiei F.R.O, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

15) Hotărăşte asupra dizolvării sau lichidării Federaţiei, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase;

16) Exercită şi alte atribuţii prevăzute de statut sau de  lege.

Art.33.  Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. În situaţia în care nu se întruneşte numărul necesar, se va convoca o nouă adunare în termen de maxim 10 zile, aceasta fiind statutară indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi.

În cadrul desfăşurării sedintei  Adunării Generale se verifică şi se stabilesc:

1) Prezenta delegaţilor cu delegaţii scrise din partea structurilor sportive afiliate;

2) Persoanele care vor întocmi procesul-verbal oficial sau îl vor verifica în cazul că a fost făcut prin stenogramă-desemnarea acestora se face prin vot deschis al delegaţilor participanţi la adunare;

3) Componenţa Comisiei de validare si numarare a voturilor-desemnarea membrilor acesteia se face prin vot deschis al delegaţilor cu drept de vot participanţi la adunare.

Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se va face înaintea începerii Adunării Generale, pe baza delegaţiei scrise, emise de structura sportivă care i-a desemnat.

Membrii Biroului F.R.O. nu au drept de vot in adunarile generale in aceasta calitate.

Numai delegaţii cu drept de vot prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.

Membrii afiliaţi suspendaţi nu au drept de vot în Adunarea Generală în perioada suspendării.

Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis.

La Adunarea Generală participă cu drept de vot, în condiţiile prezentului statut, câte un reprezentant al fiecărei structuri sportive afiliate, pe principiul un membru afiliat – un vot. Pot avea drept de vot numai membri afiliaţi care şi-au achitat toate taxele, vizele, cotizaţiile şi au participat în anul precedent Adunării Generale la cel puţin o competiţie din calendarul competiţional naţional.

La Adunarea Generală vor putea participa şi invitaţi, fără drept de vot, inclusiv reprezentanţi mass-media.

În principiu, Adunarea Generală este publică, dar se poate hotărî, cu majoritate simplă, ca sedinta să fie secretă.

O dată cu convocarea Adunării Generale, care cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, se comunică şi ordinea de zi.

Ordinea de zi va fi supusă la vot Adunării Generale.

Membrii afiliaţi pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi în termen de 7 zile de la comunicare.

Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi se supun votului Adunării Generale.

Adunarea Generală este condusă de către preşedintele F.R.O sau, în lipsa acestuia de vicepreşedinte sau secretarul general. În lipsa acestora Adunarea Generală va hotărî cu majoritate simplă cine va conduce şedinţa.

Secretariatul Adunării Generale va redacta procesul-verbal care va cuprinde, in principal, urmatoarele:

-modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală şi caracterul adunării;

-anul, luna, ziua şi locul desfăşurării;

-numărul membrilor prezenţi;

-componenţa prezidiului Adunării Generale;

-ordinea de zi votată de Adunarea Generală;

-dezbaterile şi luările de cuvânt;

-hotărârile adoptate;

-orice alte activităţi desfăşurate în Adunarea Generală;

Procesul verbal va purta semnătura preşedintelui F.R.O sau a persoanei desemnate, în condiţiile art. 33 alin. 16, să conducă Adunarea Generală, a persoanelor care au întocmit procesul verbal, a membrilor Biroului Federal si a reprezentantilor structurilor afiliate prezenti. Procesul verbal va fi consemnat într-un registru inregistrat al F.R.O, a cărui consultare este permisă membrilor afiliaţi, reprezentanţilor ANS şi altor organe abilitate de lege.

Procesele verbale se înscriu într-un registru numerotat şi parafat, fiecare filă va purta ştampila Federaţiei în partea superioară dreaptă. Lucrările şedinţelor pot fi inserate pe orice suport, iar după şedinţe, secretarul general poate întocmi un document detaliat cu problematica dezbătută şi hotărârile luate, spre a fi difuzat.

Participanţii la şedinţele Adunarii Generale, au dreptul să conteste orice eroare înscrisă în procesul verbal, după corectarea căreia vor semna în mod obligatoriu procesul verbal.

Orice contestaţie ulterioară este lovită de nulitate.

Nimeni nu este constrâns să voteze.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă (jumatate plus unu)  a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi, în afară de cazurile de mai jos in care este necesară :

 1. a) o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi pentru:

1) Modificări şi completări ale statutului;

2) Admiterea sau excluderea membrilor afiliaţi;

3) Completări la ordinea de zi;

4) Schimbarea sediului Federaţiei;

 1. b) o majoritate de 2/3 din numărul membrilor afiliati cu drept de vot pentru:

1) Schimbarea scopului federaţiei;

2) Dizolvarea federaţiei.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, în raport de modalitatea şi prevederile prezentului statut.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi.

Membrul afiliat care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat direct nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Membru afiliat care încalcă dispoziţiile paragrafului de mai sus este răspunzător de daunele cauzate Federaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Hotărârile luate în condiţiile legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii pentru toţi membrii indiferent dacă au luat sau nu parte la adunare si intră în vigoare în termen de 15 zile de la adoptarea lor, dacă nu se stabilesc alte termene.

Hotărârile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in prezentului statut, pot fi atacate în justiţie de catre oricare dintre membrii afiliati care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Hotărârile Adunării Generale se certifică, prin semnătură, de către preşedinte sau de către persoanele desemnate, în condiţiile art.33 alin.16, să conducă sedinta şi intră în vigoare la data stabilită de aceasta.

Cheltuielile determinate de participarea la Adunarea Generală sunt suportate de fiecare membru afiliat, iar pentru membrii Biroului Federal de F.R.O

Art. 34. Adunarea Generală  Ordinară se  desfăşoară,  în primul trimestru din anul următor şi va fi convocată de Birou cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, ocazie cu care se transmite membrilor afiliaţi, in scris (fax, posta,e-mail, etc) ordinea de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul a 2/3 din membri afiliaţi prezenţi.

34.1. La Adunarea Generala Ordinara au drept de vot reprezentantii membrilor afiliati.

34.2. Prevederile art. 33  se aplică şi Adunării Generale Ordinare.

Art. 35.  Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, ocazie cu care se transmite membrilor afiliaţi, in scris (fax, posta,e-mail, etc) ordinea de zi.

Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de catre :

35.1. Preşedinte;

35.2. Majoritatea simplă a Biroului;

35.3.Printr-o moţiune de neîncredere în activitatea Biroului, semnată de cel putin jumatate din delegaţii cu drept de vot care au participat la ultima adunare;

35.4. A.N.S. în cazuri excepţionale: abateri grave de la normele generale privind activitatea sportivă, de la prevederile statutului şi regulamentelor F.R.O. activitate necorespunzătoare a organelor de conducere a F.R.O.

Ordinea de zi a unei Adunări Generale Extraordinare va include numai temele (problemele) care au determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

 35.5. Prevederile art. 33 si 34.1 se aplică şi Adunării Generale Extraordinare.

Art. 36. Adunarea Generală de Alegeri  se  desfăşoară o data la 4 ani şi va fi convocată de Birou cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, ocazie cu care se transmite membrilor afiliaţi, in scris (fax, posta,e-mail, etc) ordinea de zi.

Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale de Alegeri, membrii afiliaţi vor înainta la F.R.O. propunerile nominale pentru membrii Biroului însoţite de prezentarea activităţii candidatilor, confirmarea acceptării şi un curriculum vitae al acestora.

Propunerile care nu sunt însoţite de documentele prevăzute la alin. 2, nu se iau în considerare.

Fiecare propunere pentru funcţia de preşedinte trebuie însoţită în plus faţă de documentele prevăzute la alin. 2 şi de programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii de oina pe care îl preconizează respectivul candidat pentru perioada viitorului mandat, prezentat în scris.

Un candidat poate fi ales, chiar dacă, în mod excepţional, din motive bine întemeiate, nu poate fi prezent la Adunarea Generala de Alegeri, cu aprobarea a jumatate plus unu din membrii afiliati prezenti.

Validarea candidaturilor se va face in sedinta Biroului sau C.E. care se va desfasura ulterior incheierii perioadei de inscriere.

Ordinea de zi a Adunării Generale de Alegeri va cuprinde, in principal, urmatoarele: alegerea preşedintelui si vicepreşedintelui F.R.O, membrilor Biroului Federal si ai Comisiei de cenzori.

Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de validare si numarare a voturilor.

Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunţat de Comisia de validare si numarare a voturilor înainte de numărarea acestora. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depăşeşte pe cel al buletinelor emise, votul este anulat şi se va proceda la o altă votare.

La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate şi buletinele anulate nu intră în calcul.

Rezultatul alegerilor va fi validat de Comisia de validare si numarare a voturilor şi consemnat atat în procesul-verbal al Adunării Generale, cat si in procesul-verbal incheiat de comisie dupa numararea voturilor.

Alegerea Biroului se va face prin vot secret, pe funcţii, putand fi declarat ales ca membru, un singur reprezentant al unei structuri sportive.

În cazul în care pentru o anumită funcţie a fost propus un singur candidat, alegerea acestuia se poate face şi prin vot deschis.

Persoanele nominalizate pentru aceste funcţii eligibile pot candida numai pentru o singură funcţie, respectiv preşedinte, vicepreşedinte sau membru.

Candidaţii sunt declaraţi aleşi după cum urmează:

 –preşedintele şi vicepreşedintele numai dacă întrunesc majoritatea simplă a voturilor  celor  prezenţi la Adunarea Generală. În situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin pentru aceste funcţii, nu s-a întrunit majoritatea simplă a voturilor pentru nici un candidat,  se va organiza un al doilea tur de scrutin, în care vor participa primii doi candidaţi, în ordinea dată de numărul de voturi obţinute la primul tur de scrutin. La al doilea tur de scrutin va fi ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi.

Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei;

In cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc;

Dupa al doilea tur de scrutin, va fi declarat preşedinte candidatul care obţine majoritatea simplă . În cazul egalităţii numărului de voturi, scrutinul se repetă.

membrii Biroului vor fi declaraţi aleşi din rândul candidaţilor care au obţinut cele mai multe voturi, în ordine descrescătoare, până la completarea numărului stabilit. Dacă pentru completarea ultimului loc de membru al Biroului, sunt doi  sau mai mulţi candidaţi cu acelaşi număr de voturi se va ţine un nou tur de scrutin intre acestia.

Când cel puţin o funcţie din Birou nu a putut fi ocupată în Adunarea Generală de Alegeri sau devine vacantă, aceasta se poate ocupa prin alegeri care vor fi trecute în ordinea de zi a primei Adunări Generale Ordinare a Federaţiei. Prin excepţie, cu acordul a 2/3 din numărul membrilor afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală de Alegeri statutar întrunită, în cazul neocupării unor funcţii din Birou, se poate organiza o nouă Adunare Generală de Alegeri, termenul acesteia fiind stabilit în adunarea în care nu      s-au ocupat funcţiile respective.

Prevederile art. 33 se aplică corespunzător.

Hotararea Adunarii Generale de Alegeri, se va consemna intr-un document care va fi semnat in mod obligatoriu, la terminarea sedintei, de catre toti membrii cu drept de vot participanti la sedinta respectiva si membrii Comisiei de validare si numarare a voturilor.

Art.37. Biroul Federal este ales pe o perioadă de 4 ani de către Adunarea Generala. Este format din 9 membrii şi are următoarea structură:

– preşedinte;

– vicepreşedinte;

– secretar general (este membru de drept);

– 6  membri.

Art.38. Nu pot fi membri ai Biroului persoanele care au suferit condamnări penale pentru fapte săvârşite cu intenţie sau sportivi sancţionaţi pentru acte de indisciplină sportivă cu pedepse mai mari de 1 an.

De asemenea nu pot fi membri  ai Biroului în mandatul următor persoanele ce au făcut parte din aceeasi structura anterior şi au fost excluse din acest organ pe motive de inactivitate sau acţiuni contrare intereselor sportului naţional.

Art.39. Biroul este convocat de preşedinte sau secretarul general, prin adresă scrisă sau orice alt mijloc, precizându-se ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile inainte. Ordinea de zi poate fi modificată cu majoritatea simplă (jumatate plus unu) din membrii prezenţi, şedinta fiind statutară în prezenţa a jumatate plus unu din numarul total de membri.  

Biroul conduce activitatea Federaţiei în perioada dintre 2 (două) adunări şi se întruneşte ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puţin de 6 ori pe an.

Hotărârile Biroului sunt valabile dacă se iau cu majoritatea simplă (jumatate plus unul) din voturile participanţilor la şedinţă. În caz de egalitate votul preşedintelui este decisiv.

Hotărârile Biroului pot fi suspendate numai de A.N.S., dacă acestea sunt luate în afara actelor normative cu incidenţă în activitate.

Lucrările şedinţelor Biroului sunt consemnate într-un proces verbal de şedinţă, înscriindu-se opiniile personale ale fiecărui membru prezent.

Procesele verbale vor fi semnate în mod obligatoriu de membrii Biroului prezenti la sedinta, după ce vor fi citite la finele fiecărei şedinţe de preşedinte, secretarul general sau alt membru care a condus sedinta, corectându-se orice eroare de înregistrare.

Participanţii la şedinţele de Birou au dreptul să conteste orice eroare înscrisă în procesul verbal, după corectarea căreia vor semna în mod obligatoriu procesele verbale.

Orice contestaţie ulterioară este lovită de nulitate.

Procesele verbale se înscriu într-un registru numerotat şi parafat, fiecare filă va purta ştampila Federaţiei în partea superioară dreaptă. Lucrările şedinţelor pot fi inserate pe orice suport, iar după şedinţe, secretarul general poate întocmi un document detaliat cu problematica dezbătută şi hotărârile luate, spre a fi difuzat.

Votul prin corespondenţă sau împuternicite (procură) nu este admis.

Membrii Biroului Federal, nu au dreptul de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care sunt implicaţi ei sau structura sportivă din care face parte.

La şedinţele Biroului pot participa ca invitaţi: specialişti, conducători de cluburi şi secţii sportive, ziarişti , etc .

Şedinţele Biroului Federal nu sunt publice.

Cheltuielile determinate de participarea la şedinţă a membrilor Biroului sunt suportate de  Federaţie.

Calitatea de membru a Biroului se pierde de drept în situaţia în care se absentează nemotivat de la cel puţin 3 şedinţe într-un an calendaristic; în caz de absenţă motivată, membrul Biroului este obligat să facă dovada.

Art. 40.  Biroul Federal are următoarele atribuţii :

40.1. Asigură aplicarea planurilor de activitate elaborate pentru îndeplinirea strategiei F.R.O pe termen lung, mediu sau scurt;

40.2. Aprobă componenţa comisiilor F.R.O;

40.3. Aprobă componenţa delegaţiilor care participă la activitati internaţionale;

40.4. Aprobă mandatul reprezentanţilor F.R.O în vederea participării la reuniunile internationale şi alte reuniuni similare;

40.5. Analizează periodic activitatea de pregătire şi nivelul atins de componenţi loturilor de oina precum şi a secţiilor afiliate;

40.6. Analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la activitati internaţionale pe baza rapoartelor întocmite şi prezentate de conducătorii acestor delegaţii, împreună cu colectivele tehnice şi ia măsuri în consecinţă;

40.7. Organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii structurilor sportive afiliate şi comisiilor centrale;

40.8. Aprobă anual lista arbitrilor de nivel naţional;

40.9. Propune Adunării Generale acordarea titlurilor de „Preşedinte de Onoare” şi „Membru de Onoare” al F.R.O;

40.10. Asigură aducerea la îndeplinire a tuturor hotărarilor Adunării Generale şi respectarea de către toţi membrii a statutului şi regulamentelor F.R.O., precum şi a normelor generale privind activitatea sportivă;   

40.11.  Aprobă R.O.F. al F.R.O.;

40.12. Aprobă regulamentele de organizare a competiţiilor, regulamentul de transferari, regulamentele de organizare şi funcţionare  ale comisiilor F.R.O si a corpului observatorilor; 

 40.13. Aprobă afilierea provizorie a structurilor sportive ale F.R.O, radierile şi schimbările de denumire ale acestora;

40.14. Numeste, la propunerea secretarului general, presedintii comisiilor centrale;

40.15. Valideaza membrii comisiilor centrale, la propunerea preşedinţilor desemnati;

40.16. Propune Adunării Generale proiectul de buget şi urmăreşte executarea acestuia;

40.17. Propune spre aprobarea Adunării Generale calendarul competiţional intern şi după caz internaţional;

 40.18. Analizează şi validează hotărârile Comitetului Executiv;

 40.19. După caz, propune afilierea F.R.O. la organisme sportive internaţionale;

40.20. Convoacă Adunarea Generală Ordinară şi pe cea de alegeri, aprobă ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi prezentate;

40.21.Aproba acordarea titlurilor de antrenori emeriţi, maeştri ai sportului şi maeştri emeriţi ai sportului, tehnicienilor şi sportivilor care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu prevederile legale si le comunica A.N.S;

40.22. Aprobă organizarea şi statul de funcţii al F.R.O;

40.23. Soluţioneaza ca ultimă instanţă pe linia organelor sportive, litigiile (cu exceptia celor de natura disciplinara), care apar între membrii F.R.O sau între aceştia şi organismele federale; hotărârile fiind  definitive;

40.24. Se preocupă de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea Federaţiei din alte surse decât cele bugetare;

40.25. Propune Adunarii Generale modificări ale statutului Federaţiei;

40.26. Analizează şi aprobă, după caz, propunerile de cheltuieli estimate precum şi cele efectuate pentru fiecare competiţie prevăzută în calendarul competiţional;

40.27. Stabileşte şi aprobă, în baza normelor legale, premierea celor mai buni sportivi, campioni naţionali, seniori şi juniori, a personalului F.R.O, arbitri, antrenori şi a celor evidenţiaţi pentru merite deosebite în anul competiţional desfăşurat.     Nominalizarea acestora se va face în cadrul unei şedinţe a Biroului, special ţinută pe această temă;

40.28. Acţionează  pentru găsirea unor soluţii în vederea  introducerii în programele de învatământ la educaţie fizică şcolară sau pregătire fizică (în cadrul M.E.C.T, Ministerul Internelor si Reformei Administrative,Ministerului Apărării, etc.) a   jocului de oină şi sprijină desfăşurarea pregătirii în acest sens;

40.29. Avizează deciziile comisiilor centrale si ale corpului observatorilor;

40.30. Aproba propunerile pentru acordarea medaliilor si ordinelor sportive conform prevederilor legale in vigoare si le comunica A.N.S;

40.31. Soluţioneaza recursul formulat împotriva hotărârilor definitive pronunţate de comisiile de specialitate F.R.O.;

40.32.Exercită orice alte atribuţii prevăzute de statut, de  lege sau stabilite de adunarea generală.

 Art. 41. Comitetul Executiv se constituie pentru soluţionare operativă a  problemelor urgente şi neprevăzute care apar între 2 (doua) şedinţe ale Biroului, iar convocarea acestuia nu este posibilă în timp util.

Comitetul Executiv va fi format din:

-preşedintele Federaţiei (în lipsa acestuia, vicepreşedintele);

-secretarul general al Federaţiei;

-un membru din Biroul Federal stabilit de preşedinte prin adresa de convocare.

Comitetul Executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie, convocarea fiind făcută de preşedinte sau secretarul general prin adresă scrisă sau orice alt mijloc, deindata, care stabileste, ordinea de zi, locaţia, etc. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor, iar în caz de egalitate primează votul preşedintelui (vicepresedintelui), care nu se poate abţine. Şedinţele C.E. se consemnează în registrul de procese verbale propriu, stampilat pe fiecare fila in partea dreapta sus cu ștampila F.R.O. si se semnează de catre toti membrii.

Activitatea C.E. şi hotărârile luate sunt prezentate spre validare la prima şedinţa a Biroului.

Cheltuielile determinate de participarea la şedinţă a membrilor C.E. sunt suportate de  F.R.O.

Art. 42.  Comitetul Executiv are următoarele atribuţii:

42.1. Valideaza candidaturile pentru ocuparea functiilor din cadrul organelor de conducere si a Comisiei de  cenzori, daca acest lucru nu se poate face in cadrul Birului;

42.2.  Analizează şi decide asupra oricărei situaţii neprevăzute în statut şi R.O.F. al F.R.O., urmând ca hotărârile sale să fie supuse aprobării în prima şedinţă a Biroului.    

Art. 43.  Preşedintele este persoana oficială, reprezinta F.R.O, fiind ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani si are următoarele atribuţii:;

43.1. Reprezintă Federaţia Română de Oina în relaţiile cu autorităţile publice române, cu alte foruri sportive internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului statut;

43.2. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi ale Biroului Federal şi urmăreşte realizarea acestora, putând decide asupra măsurilor necesare;

43.3. Realizează relaţia funcţională cu A.N.S, cu alte ministere şi organizaţii pe problemele activităţii jocului de oina;

43.4. Stabileşte împreună ce secretarul general ordinea de zi şi documentele care se prezintă în Adunarea Generală;

43.5. Selectioneaza, angajează, promovează şi concediază personalul salariat al Federaţiei, în condiţiile legii, stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile acestora, negociază contractele individuale de muncă şi decide asupra salarizării personalului angajat, în funcţie de studii şi munca prestata;

43.6. Prezidează toate şedinţele Adunării Generale, Biroului Federal si C.E;

43.7. La şedinţele de Birou Federal si C.E, preşedintele votează şi, în caz de egalitate, votul său este decisiv;

43.8. Asigură aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a activităţii stabilite de adunarea generală;

43.9. Semneaza deciziile de incadrare si incetare a activitatii personalului salariat al F.R.O;

43.10. Aprobă fişele posturilor personalului salariat al F.R.O; 

43.11. Poate delega în scris o parte din atribuţii vicepreşedintelui, secretarului general,  sau membrilor Biroului Federal;

43.12. Informează Adunarea Generală privind sancţiunile aplicate membrilor F.R.O. care au încălcat prevederile statutului şi regulamentelor F.R.O.;

43.13. Verifică împreună cu secretarul general şi contabilul Federaţiei corectitudinea şi încadrarea în prevederile legale a cheltuielilor prevăzute efectuate din bugetul federal, venituri suplimentare, sponsorizări, donaţii, etc, pentru fiecare competiţie desfăşurată în baza calendarului competiţional, şedinţe, etc.;

43.14. Incheie acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei, potrivit competenţelor acordate prin prezentul statut;

43.15. Exercita orice atribuţie delegată de Adunarea Generală şi/sau de Biroul Federal, cu respectarea prevederilor din prezentul statut;

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele F.R.O emite decizii.

Pentru indeplinirea atributiilor sale, preşedintele poate delega in scris  vicepresedintele, secretarul general sau orice alt membru din Biroul Federal.

Art. 44.  Vicepreşedintele este membru al Biroului, fiind ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.

Are urmatoarele atributii principale:

44.1. Coordonează activitatea structurilor stabilite de catre presedinte;

44.2. Prin imputernicire, preia atribuţiile preşedintelui pe perioada în care acesta lipseşte legal sau este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul;

44.3. Participa la sedintele structurilor in care a fost desemnat membru conform statutului  sau R.O.F;

44.4. Executa orice activitate stabilita de catre presedinte sau Adunarea Generala.

Art. 45. Secretarul general este membru de drept al Biroului Federal, fiind angajat prin decizia preşedintelui la propunerea Biroului, prin contract de munca pe perioada determinata si este  ordonatorul de credite al Federaţiei.

Secretarul general indeplineşte următoarele atribuţii principale:

45.1. Reprezintă F.R.O. în relaţiile cu terţii în cazul delegării acestei calităţi de către preşedinte;

45.2. Asigură conducerea şi coordonarea activităţii celorlalti salariaţi ai  Federaţiei, pe baza R.O.F.;

45.3. Coordonează activitatea comisiilor centrale si corpului observatorilor;

45.4. Întocmeşte planul de activitate al F.R.O şi urmăreşte îndeplinirea acestuia, a hotărârilor Biroului si C.E.;

45.5. Întocmeşte împreună cu preşedintele, ordinea de zi a şedinţelor Adunării Generale, Biroului, C.E,  pregăteşte şedinţele şi asigură elaborarea în timp util a materialelor ce trebuie prezentate;

45.6. Coordonează întocmirea bugetului anual şi al calendarului competitional şi le supune discuţiei Biroului în vederea aprobării de către Adunarea Generală;

45.7. Inregistreaza si solutionează in mod operativ corespondenţa primită şi transmisă; 

45.8. Urmăreşte realizarea programelor şi acţiunilor din calendarul Federaţiei, răspunzând de respectarea legislaţiei în vigoare;

45.9. Răspunde împreună cu contabilul de asigurarea materială a F.R.O;

45.10. Împreună cu comisiile centrale (stabilite de presedinte) pregăteşte şi supune aprobării Biroului componenţa nominală a delegaţiilor care se deplasează în străinătate şi programul de pregătire;

45.11. Stabileşte sarcini precise comisiilor centrale in vederea îndeplinirii atribuţiilor şi scopului Federaţiei;

45.12. Urmăreşte centralizarea datelor rezultate din competiţiile desfăşurate;

45.13. Răspunde împreună cu preşedintele si contabilul de cheltuirea fondurilor atrase de la parteneri şi sponsori, conform proiectului de buget si hotararilor luate in Birou;

45.14. Răspunde împreună cu preşedintele si contabilul de organizarea şi derularea contractelor încheiate de F.R.O. cu A.N.S. pe bază de programe;

45.15. Este obligat să informeze imediat Biroului orice disfuncţionalitate sau greutate intervenită în aplicarea pct. 45.13 şi 45.14.;

45.16. Realizează legătura funcţională cu compartimentele de specialitate din cadrul A.N.S. în scopul rezolvării operative a problemelor tehnico-organizatorice, administrativ-financiare, precum şi a altor aspecte din activitatea F.R.O., răspunzând de operativitatea soluţionării cerinţelor formulate de conducerea A.N.S.; 

45.17. Colaborează cu D.S.J, alte instituţii şi organizaţii în vederea îndeplinirii atribuţiilor pe care le are;

45.18. Urmareste indeplinirea  sarcinilor trasate de Biroul Federal fiecărui presedinte al comisiilor centrale si  modul de rezolvare a acestora;

45.19. Organizează şi răspunde de arhiva F.R.O, administreaza  site-ul, organizează şi răspunde de activitatea cu publicul, răspunde cererilor privind informaţiile de interes public;

45.20. Face propuneri Biroului, impreuna cu presedintele Comisiei centrale de competitii, legitimari, transferari si clasificari sportive, pentru acordarea titlurilor de antrenori emeriţi, maeştri ai sportului şi maeştri emeriţi ai sportului etc., tehnicienilor şi sportivilor care îndeplinesc criteriile stabilite în Regulamentul de clasificare sportiva;

45.21. Face propuneri Biroului pentru acordarea medaliilor si ordinelor sportive conform prevederilor legale in vigoare;

45.22. Execută orice alte sarcini stabilite de presedinte.

Art.46. Orice cheltuială se angajată numai cu aprobarea Biroului sau C.E.

Sumele necesare oricărei acţiuni vor fi avizate cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar-contabil.                

Art.47. Personalul salariat al F.R.O:

Federatia Romana de Oina are stat de funcţii propriu care se aprobă de Biroul Federal.

Personalul salariat încheie contracte de munca pe durata determinata cu F.R.O semnate de reprezentantul legal – preşedintele.

Contractul individual de muncă al secretarului general şi al contabilului se poate încheia de regulă pe o perioadă egală cu mandatul preşedintelui şi vor conţine în mod obligatoriu o clauză prin care pot înceta oricând prin decizia scrisă a preşedintelui, la propunerea Biroului in cazul neindeplinirii atributiilor prevazute in fisa postului (Hotararea se ia, cu majoritatea simpla a Biroului intrunit statutar).

În cadrul F.R.O se pot utiliza în condiţiile legii, pe bază de contract civil sau convenţie civilă, serviciile unor colaboratori, necesare pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru realizarea unor obiective ale Federaţiei cum ar fi:

 1. Jurist;
 2. Instructori;
 3. Profesori de oina, etc;

Atributiile personalului salariat se stabilesc prin fisa postului aprobate de presedinte.

Încadrarea personalului salariat se face potrivit legislaţiei în vigoare.

Fondurile aferente salarizării personalului Federaţiei se asigură din sumele alocate de la bugetul de stat şi venituri proprii.

    

Capitolul VI.

COMISIA DE CENZORI.

Art.48. Controlul financiar al F.R.O este asigurat de Comisia de cenzori, formata din 3 persoane (preşedinte şi 2 membrii), alese de Adunarea Generală pe o perioada de 4 ani potrivit statutului şi este organul  care controlează gestiunea F.R.O.

Comisia de cenzori este subordonată Adunări Generale.

Din membri comisiei, cel puţin un cenzor trebuie să fie contabil sau expert contabil.

In caz de descompletare pe perioada mandatului, se pot alege alti cenzori cu ocazia primei Adunari Generale Ordinare.

Comisia de cenzori îşi poate elabora propriu R.O.F pe care îl va prezenta spre aprobare Biroului.

Membri Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de cenzori.

Atribuţiile comisiei de cenzori sunt cele prevăzute de  legislaţia în vigoare şi în plus:

48.1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul F.R.O;

48.2. Intocmeşte rapoarte anuale, sau ori de cate ori este nevoie, privind modul de administrare a patrimoniului F.R.O si le supune aprobarii Adunarii Generale.

48.3. Poate participa prin preşedintele său sau înlocuitorul legal la şedinţele Biroului, fără a avea drept de vot.

48.4. Indeplineşte orice alte atribuţii în legătura cu domeniul său de activitate stabilite de Birou  sau de Adunarea Generală.

Organele de administrare ale F.R.O sunt obligate să pună la dispoziţia cenzorilor documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acestora.

Adunarea Generala poate aproba ca activitatea de control a gestiunii Federatiei, sa poata fi efectuata de catre o structura specializata pe baza unui contract incheiat in acest sens.

 

Capitolul VII.

COMISIA DE APEL.

Art. 49. Comisia de apel este aleasă de Biroul Federal pe o perioadă de 4 ani, prin vot secret.

Comisia de apel este formată din 3 persoane (preşedinte şi 2 membrii).

Comisia de apel îşi poate elabora propriul R.O.F pe care îl va prezenta spre aprobare Biroului.

Membri Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de apel.

Membrii Comisiei de apel trebuie să se bucure de aprecierea unanimă a membrilor afiliaţi, să aibă o conduită ireproşabilă şi sa nu aparţină nici unei structuri sportive afiliate.

Comisia de apel judecă apelurile formulate de către membrii afiliaţi împotriva hotărârilor Comisiilor de disciplină (a F.R.O si ale A.J.O).

Comisia de apel poate hotărî împotriva oricărei sancţiuni, prevăzută în regulamentele F.R.O şi a prezentului statut.

Hotărârile sunt executorii.

 

Capitolul VIII.  

COMISIILE  CENTRALE.

Art. 50. Comisiile F.R.O sunt organe specializate pe principalele domenii de activitate, care sprijină activitatea Biroului Federal în conformitate cu prezentul statut.

Activitatea acestora se organizează şi se desfăşoară pe baza atribuţiilor stabilite de Biroul Federal conform regulamentelor proprii aprobate de acesta.

Art.51. Membrii comisiilor sunt numiti de catre presedinti si validati de catre Biroul Federal.

Lista, conţinutul numeric şi nominal, organizarea comisiilor, precum şi orice modificare sunt stabilite de Biroul Federal.

Art.52. Comisiile F.R.O sunt formate din 3 persoane (preşedinte si 2 membri).

Hotărârile comisiilor F.R.O se adoptă cu majoritate simplă din numărul membrilor prezenţi la şedinţă.

Şedinţele nu sunt publice.

Art.54. Comisiile F.R.O prezintă anual, sau ori de câte ori este nevoie, raport de activitate Biroului Federal.

Art.55.  În cadrul F.R.O funcţionează următoarele comisii centrale:

 • Comisia centrala a antrenorilor;
 • Comisia centrala a arbitrilor;
 • Comisia centrala de competitii, legitimari, transferari si clasificari sportive;
 • Comisia de disciplina;
 • Comisia de Apel
 • Comisia pentru mass media si tiparituri;
 • Comisia medicala si control antidoping;
 • Comisia de copii si juniori ;
 • Comisia de echipament, materiale si baze sportive ;
 • Comisia de relatii internationale;
 • Comisia juridica;
 • Comisia de istorie si statistica;
 • Comisia de proiecte si parteneriate ;
 • Corpul observatorilor.

Preşedinţii comisiilor, vor fi numiti de Birou, la propunerea secretarului general, iar membrii comisiilor sunt numiti de preşedinţi şi validaţi de Biroul Federal.

Pentru desfasurarea in conditii foarte bune a activitatii pe linie de oina Biroul  poate aproba, la propunerea secretarului general, constituirea si a altor comisii centrale.

Componenţa şi atribuţiile acestor comisii vor fi stipulate în R.O.F. al F.R.O. şi în regulamente proprii, aprobate de Birou.

Atribuţiile comisiilor F.R.O şi numărul de membri al fiecărei comisii se stabilesc şi se aprobă de Biroul Federal şi se regăsesc în Regulamentele proprii.

 

Capitolul IX.

ASOCIAŢIILE JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

Art. 56.  Asociaţiile judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti, sunt structuri sportive de drept privat, fără scop patrimonial, constituite în scopul organizării, promovării, extinderii practicării jocului de oina la nivelul judeţului şi respectiv al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu strategiile şi reglementările elaborate de F.R.O.

La nivelul fiecărui judeţ şi respectiv al Municipiului Bucureşti, se pot constitui pe ramura sportivă o singură asociaţie judeţeană, persoană juridică de drept privat;

Asociaţiile judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti, sunt constituite din cluburi sportive(cu personalitate juridică) şi asociaţii sportive(fără personalitate juridică) posesoare de Certificat de Identitate Sportivă, care au în scopul şi obiectul de activitate ramura sportivă oina.

Asociaţiile judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti se pot constitui conform Legii nr.69/2000 şi HG nr.884/2001.

Asociaţiile judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti se afiliază la F.R.O, în condiţiile legii şi a prezentului statut.

Procedura de afiliere este cea prevăzută de legislaţia în vigoare şi prezentul statut.

Asociaţiile judeţene oina şi a Municipiului Bucureşti reprezintă interesele F.R.O la nivel teritorial, fiind recunoscute şi sprijinite de Direcţiile Judeţene pentru Sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti.

Scopul şi obiectivele, drepturile şi îndatoririle Asociaţiilor judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti decurg din Statutul şi Regulamentele F.R.O corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de către organele F.R.O.

Art.57. În atingerea scopului şi obiectivelor propuse, Asociaţiile judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţiunii:

57.1. Acţionează pentru respectarea Statutului şi Regulamentelor F.R.O, pentru punerea în practică la nivel teritorial, a strategiei naţionale de dezvoltare a ramuri de sport oina elaborată de F.R.O, precum şi planurilor şi programelor proprii de formare şi afirmare a jocului de oina şi de organizare a activităţii proprii la nivel local.

57.2. Sprijină iniţiativele de înfiinţare de noi secţii de oina, de organizare a unor activităţi şi competiţii locale, în mod deosebit pentru copii şi juniori, organizând acţiuni de selecţie;

57.3. Pe baza împuterniciri date de F.R.O, asigură îndrumarea şi controlul structurilor sportive cu secţii de oina care îşi desfăşoară activitatea la nivelul local, urmăreşte şi contribuie la aplicarea în practică a normelor tehnico-metodice şi cerinţelor privind selecţia şi pregătirea sportivilor precum şi a celor ce vizează activitatea competiţională;

57.4. Organizarea competiţiilor din calendarul sportiv intern şi internaţional, desfăşurate in zona lor de competenţă;

57.5. Urmăresc şi sprijină buna pregătire a tinerelor talente în jocul de oina de perspectivă, precum şi promovarea acestora la eşaloanele superioare sau /şi la loturile naţionale;

57.6. Acţionează pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru promovarea spiritului de sportivitate şi a toleranţei în întreaga activitate la nivel local;

57.7. Promovează, împreună cu structurile sportive afiliate, acţiunile de prevenire şi combatere a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare de influenţare a rezultatelor sportive;

57.8. Acţionează, în colaborare cu factorii responsabili, pentru atragerea unor sponsori şi susţinători în scopul creşterii surselor de venituri;

57.9. Desfăşoară activităţi de informare şi promovare prin mijloacele mass-media a performanţelor obţinute de sportivi, elaborează şi difuzează materiale documentare, de informare şi propagandă, vizând atingerea scopului propus;

57.10. Se preocupă de asigurarea necesarului de resurse umane, de formarea, perfecţionarea şi valorificarea potenţialului din acest domeniu în vederea atingerii scopului propus;

57.11. Sprijină iniţiativele structurilor sportive, sau a altor factori meniţi să contribuie la dezvoltarea, organizarea, desfăşurarea activităţilor pe care şi le propune pe raza de competenţă teritorială;

57.12. Structurile sportive neconstituite conform legislaţiei în vigoare nu au drept de participare la competiţiile organizate la nivel teritorial de asociaţii;

57.13. Prezintă anual un raport F.R.O de activitate pe care l-a desfăşurat în zona de competenţă.

Art.58. Organele de conducere ale asociaţiilor judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director.

Art.59 .Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti alcătuită din totalitatea structurilor sportive afiliate conform legislaţiei şi are, in principal, următoarele competenţe:

 1. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
 2. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 3. alege şi revocă membri consiliului director, conform prevederilor propriului statut şi al legislaţiei în vigoare;
 4. alege şi revocă cenzorul;
 5. hotărăşte asupra modificărilor / completării actului constitutiv şi a statutului;
 6. procedează la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei judeţene/ municipiului Bucureşti precum şi la stabilirea destinaţiei bunurilor cu respectarea dispoziţiilor legale.
 7. analizează activitatea asociaţiei şi a organelor acesteia;
 8. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statutul propriu, Statutul F.R.O şi de lege.

Art.60. Consiliul Director al asociaţiilor judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale:

 1. prezintă Adunării Generale rapoarte de activitate, execuţia bugetară, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei judeţene, calendarul acţiunilor;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei judeţene;
 3. aprobă organizarea şi politica de personal a asociaţiei judeţene;
 4. elaborează regulamentul intern al asociaţiei judeţene;
 5. poate dispune acordarea de premii, gratificaţii şi alte asemenea în limita disponibilităţilor;
 6. mandatează persoane pentru a reprezenta asociaţia judeţeană în relaţiile cu persoane fizice şi / sau juridice;
 7. hotărăşte, în condiţiile legi, înfiinţarea unor entităţi economice ale căror activităţi să contribuie exclusiv la dezvoltarea asociaţiei judeţene;
 8. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a asociaţiei judeţene sau reieşite din puterea delegată de F.R.O.

Art.61. Cenzorul efectuează controlul financiar intern al Asociaţiei judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti, având următoarele competenţe:

-verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei judeţene;

-întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale ale asociaţiei judeţene;

– îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a asociaţiei judeţene cu respectarea dispoziţiilor legale în materie;

Cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.

 

Capitolul X. 

MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE.

Art.62. Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale, necesare activităţii, F.R.O poate deţine în proprietate, coproprietate,în administrare directă în folosinţă şi/sau prin închiriere, săli de joc şi antrenament, instalaţii, cantine,spaţii de cazare, precum şi alte dotări logistice şi materiale necesare specifice profilului ramurii de sport- oina.

Art.63. Veniturile, indiferent de sursa lor, cheltuielile de orice natură ale F.R.O sunt cuprinse în bugetul anual propriu.

(2) Administrarea bugetului de venituri şi cheltuieli se efectuează:

 1. potrivit competenţelor stabilite în statut şi Regulament pentru veniturile proprii;
 2. în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetul local, acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale structurilor sportive de drept public precum şi pentru veniturile proprii ale acestora.

(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri:

 1. venituri proprii precum şi sume destinate finanţării unor programe sportive de utilitate publică;
 2. sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de programe a structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ;
 3. alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, acordate structurilor sportive de drept public de organele administraţiei publice centrale sau locale

Art.64. Fondurile financiare ale F.R.O. provin din :

 1. a) Venituri extrabugetare provenite din:

-încasări din manifestaţii sportive;

-drepturi TV;

-încasări din contracte de sponsorizare, reclamă, publicitate sportivă şi alte contracte încheiate cu parteneri români şi străini, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

-chirii baze sportive;

-cotizaţii, taxe şi amenzi;

-vânzarea unor lucrari de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportiva;

-donaţii şi contribuţii în bani sau materiale, de la persoane fizice, juridice române sau străine;

-sume rămase din exerciţiul financiar precedent;

-alte surse, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

 1. b) Sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea, pe bază de programe, a F.R.O. în calitatea sa legală de structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ de utilitate publică.

Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între F.R.O. şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi contractul financiar se fac în condiţiile legii.

Principalele cheltuieli pot fi:

 1. Cheltuieli de salarizare;
 2. Indemnizaţii, prime, premii;
 3. Organizarea de competiţii şi manifestări sportive;
 4. Procurări de materiale şi dotaţii;
 5. Chirii,comisioane, speze bancare;
 6. Cazare, masă,transport, diurnă pentru cantonamente şi competiţii;
 7. Utilităţi;
 8. Rechizite, imprimate, birotică;
 9. Investiţii;
 10. Publicaţii;
 11. Cotizaţii, taxe la forurile internaţionale;
 12. Alte cheltuieli de funcţionare.

Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale F.R.O. sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală Ordinara a F.R.O.

Exerciţiul financiar al Federaţiei, se desfăşoară pe perioada anului fiscal             (1 ianuarie – 31 decembrie) a fiecărui an.

Federatia Romana de Oina poate deţine în proprietate, în coproprietate, în administraţie directă, în folosinţă şi/sau prin închiriere, mijloace materiale necesare activităţii sale ca: imobile, stadioane, baze şi terenuri sportive, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport, etc.

Federatia Romana de Oina, ca persoană juridică fără scop lucrativ de utilitate publică poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţiilor administrative teritoriale.

Folosirea mijloacelor materiale se desfăşoară respectând legislaţia şi normele financiare în vigoare. Fondurile în LEI şi VALUTĂ se păstrează în conturi bancare proprii, în condiţiile legii.

Federatia Romana de Oina poate încheia contracte de împrumut, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului său de activitate.

Federatia Romana de Oina se supune verificărilor financiare potrivit legii şi statutului propriu.

 

Capitolul XI.

STATUTUL DISCIPLINAR.

Art. 65. Răspunderea disciplinară reprezintă ansamblul de norme legale privind sancţionarea faptelor de încălcare cu vinovăţie, de către orice persoană fizică sau juridică a unor reguli sau norme de conduită, care asigură desfăşurarea în condiţii de eficienţă a procesului de activitate în jocul de oina, reguli acceptate şi asumate prin chiar actul afilierii la F.R.O. Astfel  de fapte sunt:

 1. nerespectarea şi abaterile de la statutul, regulamentele, normele si hotărârile F.R.O;
 2. neluarea măsurilor pentru prevenirea violenţei fizice exercitată în timpul pregătirii sportive, în competiţii, în orice loc în care se practică sportul;
 3. nerespectarea principiului de fair-play şi sportivitate în locurile în care se desfăşoară acţiuni sportive de oina;
 4. prevenirea ieşirilor necontrolate şi manifestărilor agresive ale practicanţilor jocului de oina – sportivi, antrenori, alţi tehnicieni;
 5. neluarea măsurilor anti-doping pentru eliminarea dopajului, sustragerea de la controlul doping, nerespectarea normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, privind toate persoanele care se dovedesc a fi implicate în cazuri de dopaj;
 6. nerespectarea obligaţiilor statutare asumate faţă de F.R.O;
 7. afilierea la organisme internaţionale fără avizul F.R.O;
 8. organizarea de competiţii interne şi internaţionale fără avizul F.R.O;
 9. participarea sportivilor legitimaţi la competiţii interne şi internaţionale fără aprobarea prealabilă scrisă a F.R.O;
 10. declaraţii publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot conduce la acte de violenţă;
 11. declaraţii publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor care pot prejudicia imaginea F.R.O;
 12. absenţa nejustificată de la competiţii şi de la alte acţiuni în cazul convocărilor la lotul naţional;
 13. participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din orice competiţie;
 14. orice alte tipuri de abateri date în competenţa Comisiei de disciplină a F.R.O prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia.

 Autoritatea disciplinară în activitatea de oină se exercită pe deplin, potrivit:

-competenţelor date de Legea nr. 69/2000) Legea educaţiei fizice şi sportului,(actualizata) pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control a F.R.O. şi a tuturor celorlate structuri sportive din ramura de sport oina;

-statutelor şi regulamentelor F.R.O., Asociaţiilor judeţene de oină şi a Municipiului Bucureşti .

Art.66. Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:

 1. un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător domeniilor respective, gradual, în funcţie de gravitatea faptelor;
 2. diferenţierea gradată a faptelor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză;
 3. cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii;
 4. competenţele privind cercetarea faptelor, determinarea şi aplicarea sancţiunii;
 5. garantarea faptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.

Art.67. Recompense si măsuri disciplinare.

67.1. Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea unor specialişti sau persoane fizice ori juridice privind dezvoltarea activităţii la ramura de sport oina, F.R.O. stabileşte următoarele recompense:

          -Titlul de Preşedinte de Onoare.

-Titlul de Membru de Onoare.

Distincţii, trofee, prime, premii, diplome, etc.

67.2. Comportamentul nesportiv, încălcările „Regulamentului Jocului de Oină”, nerespectarea Statutului şi R.O.F., precum şi a regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor F.R.O. de către membrii, sportivi precum şi de către oficiali (conducatori structuri sportive, delegati,arbitri, antrenori, observatori), se analizează de organele competente, care, în funcţie de gravitatea acestora şi în baza competenţelor stabilite de F.R.O., pot aplica sancţiuni, în conformitate cu prevederile Regulamentului disciplinar a F.R.O.

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor afiliaţi sunt:

 1. a) Pentru cluburi si asociatii sportive, sectiile de oina afiliate si echipele lor :

– avertisment;

– amenzi;

– puncte de penalitate;

– pierderea jocului;

– ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu;

– suspendarea din activitatea competiţională;

– retrogradarea echipei;

– excluderea structurii sportive.

 1. b) Pentru sportivii legitimati :

– avertisment;

– amenda;

– ridicarea dreptului de joc (suspendare)

– excluderea din viaţa sportivă.

 1. c) Pentru oficiali:

– avertisment;

– amenda;

– suspendarea din activitatea competitională;

– excluderea din viata sportiva.

Cuantumul amenzilor si penalităţilor in puncte se stabileşte de Comisia de disciplină şi se aprobă de Birou pentru fiecare sancţiune în parte.

Art.68. Competenţele privind investigarea faptelor, determinarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor revin:

 1. în primă instanţă, Comisiei de disciplină a F.R.O;
 2. Comisia de apel a F.R.O, prin apelul împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Comisia de disciplină;
 3. Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă, care va soluţiona recursul formulat împotriva hotărârilor definitive pronunţate, prin epuizarea căilor de atac, de comisiile interne de disciplină.

Constatarea si sanctionarea faptelor care contravin normelor elaborate de Federatie sunt prevăzute în Regulamentul disciplinar al F.R.O. care se aprobă de Birou.

Art.69. Pentru litigiile de altă natură decât disciplinară, competenţele revin:

 1. În prima instanţă, comisiilor centrale ale F.R.O;
 2. In recurs, Biroului Federal al F.R.O care va soluţiona recursul formulat împotriva hotărârilor definitive pronunţate de comisiile de specialitate F.R.O.

     

Capitolul XII.

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA.

 Art. 70. Dizolvarea.

Federatia Romana de Oina se dizolva:

 a)de drept;

 b)prin hotãrârea instantei de judecata;

 1. c) prin hotãrârea adunãrii generale.

Art.71. De drept prin;

 1. a) Realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constituirea unui astfel de fapte nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. b) Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Biroului Federal în conformitate cu statutul Federatiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Biroul trebuia constituit;
 3. c) Reducerea numărului de membrilor afiliati sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3(trei) luni.

Art.72. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

 1. a) Scopul sau activitatea Federatiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. b) Realizarea scopului este urmărirea prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) Urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. d) A devenit insolvabilă;
 5. e) Nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii;

Art.73. Prin hotărârea Adunării Generale cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor afiliati cu drept de vot;

Art. 74. Lichidarea.

În cazul dizolvării Federatiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea Generală, după caz.

Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Biroului Federal încetează.

Lichidatorii, la intrare în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care sa constatat situaţia exactă a activului şi pasivului.

Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Federatiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.

Art.75. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numărul nu este suficient, să transfere şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finanţării celor aflaţi în curs de derulare.

Art.76. In cazul dizolvării Federatiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art.77. Lichidatorii încheie operaţiunea şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Federatiei.

Art.78. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registru jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al tribunalului în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Federatia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art.79. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestare, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea tribunalului, vor permite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Federatiei şi ale lichidării, după acesta fiind consideraţi descărcaţi.

Art.80. Federatia Romana de Oina încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor si fundatiilor.

       Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

Capitolul XIII.

DISPOZIŢII FINALE.

Art. 81.  Federatia Romana de Oina deţine exclusivitatea privind:

 1. a) Dreptul de folosinţă asupra siglei, steagului şi emblemei proprii;
 2. b) Dreptul de reclamă, de publicitate şi de transmisiuni televizate şi/sau radiofonice la toate competiţiile de oină organizate pe teritoriul României;
 3. c) Dreptul asupra imaginii de grup, individuale, statice sau în mişcare, a sportivilor săi în echipament de concurs şi de reprezentare când aceştia participă la competiţii în numele F.R.O.

Art. 82. Rezultatul desfăşurării şedinţelor tuturor structurilor de conducere respective ale F.R.O. se vor înscrie într-un registru de procese verbale, numerotat şi ştampilat pe fiecare pagină, semnate de membrii acestora.

Comunicarea în cadrul F.R.O. in legatura cu probleme de interes legate de specificul activităţii se va face prin fax  sau orice alt mijloc, pe cât posibil în scris, iar către A.N.S., numai în scris.

Art. 83. Decontarea cheltuielilor de deplasare, cazare şi masă efectuate de delegatiile F.R.O care asigura desfasurarea competiilor oficiale, se face din fondurile F.R.O.

Art. 84. Biroul decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul statut.                   

Art. 85. Federatia Romana de Oina, prin membrii Biroului si ai comisiilor  centrale, are drept de control şi îndrumare tehnico-metodică de specialitate la toate structurile sportive afiliate.

            Art.86. Membrii afiliaţi sunt de acord să se conformeze deciziilor adoptate de organele F.R.O. competente care, în concordanţă cu prezentul statut, sunt obligatorii.

          Membrii afiliaţi au obligaţia să adopte măsuri necesare pentru a se asigura că oficialii şi sportivii se conformează principiului enunţat la alin.1.

Art.87. Denumirile sau definiţiile folosite în statut sunt cele utilizate în sport şi prezentate în Legea 69/2000 (actualizata) şi H.G. nr.884/2001.

Art. 88. Modificarea prezentului statut se poate face cu aprobarea Adunării Generale,  respectand prevederile legale, cu avizul A.N.S.

Propunerile pentru modificarea statutului, se inainteaza secretarului general al F.R.O, cu cel puţin 10 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea Adunarii Generale.   

Art. 89. A.N.S. are dreptul de supraveghere şi control asupra F.R.O. conform competenţelor date de lege.

Delegatul A.N.S are dreptul de a suspenda executarea hotãrârilor structurii de conducere care contravin actului constitutiv şi statutului, contractelor încheiate cu A.N.S, legilor, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Delegatul A.N.S participa cu vot consultativ la şedinţele structurilor si organelor de conducere şi administrare.

 Art.90. Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală a F.R.O. din data de 23.03.2008.

Prezentul statut intră în vigoare după îndeplinirea procedurilor legale prevăzute pentru modificarea statutului. 

La data intrarii in vigoare a noului statut prevederile vechiului statut se abroga.