COMISIA MEDICALA SI DE CONTROL ANTIDOPING

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI MEDICALE ŞI DE CONTROL ANTIDOPING

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERAL

             Art.1. Comisia medicală şi de control antidoping este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Comisia medicală şi de control antidoping, este structura specializată a F.R.O. care se ocupă de aspectele medicale legate de sport, în general, şi de oină în mod special, precum şi de prevenirea şi combaterea dopajului în oină.

Art.3. Comisia medicală şi de control antidoping are ca sarcină principală asigurarea respectării reglementărilor privind asistenţa medicală şi controlul preventiv antidoping pe timpul desfăşurării competiţiilor de oină.

Art.4. Activitatea este coordonată de secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art.5. Comisia medicală şi de control antidoping îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

         Capitolul II

ATRIBUŢIILE COMISIEI MEDICALE ŞI DE CONTROL   ANTIDOPING

 

 

Art.6. Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:

         6.1. Analizează aspectele medicale în raport cu sportul, în general şi oina, în special;

         6.2. Elaborează propuneri referitoare la prevenirea şi tratarea accidentărilor şi la patologia specifică oinei;

         6.3. Elaborează şi implementează programe de educaţie medicală, pe categorii de vârstă şi sex, pentru sport în general şi oină în special;

         6.4. Elaborează programul antidoping al F.R.O.;

         6.5. Elaborează şi implementează programe privind prevenirea şi combaterea dopajului în oină;

         6.6. Organizează, după caz, cursuri, seminarii, teme, etc, referitoare la problemele aflate în competenţa sa;

         6.7. Elaborează Regulamentul antidoping al F.R.O. şi face propuneri referitoare la domeniul său, pentru regulamentele sportive aplicabile;

         6.8. Consiliază structurile FRO pentru respectarea legalităţii şi prevenirea încălcării normelor legale privind medicina sportivă şi dopajul;

         6.9. Sesizează Biroul Federal sau preşedintele FRO cu privire la deficienţele sau problemele apărute potrivit obiectului său de activitate;

         6.10. Verifică şi recomandă aspecte privind controlul medical în structurile federaţiei;

         6.11. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

         6.12. întocmeşte şi prezintă anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;

         6.13. selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

         6.14. verifică dacă se respectă modul de asigurare a asistenţei medicale pe timpul desfăşurării competiţiilor conform prevederilor legale;

        6.15. verifică carnetele de legitimare înainte de obţinerea vizei anuale din partea federaţiei pentru a certifica că viza medicală se Încadrează în prevederile legale;

         6.16. comunică cluburilor date de interes privind asigurarea asistenţei medicale pentru sportivi şi oficiali;

           6.17. asigură structurilor abilitate tot sprijinul pentru efectuarea probelor antidoping;

           6.18. comunică structurilor sportive afiliate lista cu substanţele interzise întocmită de A.N.A.;

           6.19. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O.

         Capitolul III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI MEDICALE             ŞI DE CONTROL ANTIDOPING

 

Art.7. (1) Comisia medicală şi de control antidoping se compune din:

  1. preşedinte;
  2. 2 membri.

(2) Conţinutul numeric şi nominal, organizarea şi atribuţiile comisiei, precum şi orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor comisiei se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.;

– membrii comisiei sunt numiţi de către preşedintele comisiei şi validaţi de Biroul Federal.

(4) Cel puţin unul dintre membri trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul medical.

Art8. Diagrama de relaţii a Comisiei de copii şi juniori este prezentată în anexa nr.1.

Capitolul IV

MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia medicală şi de control antidoping îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către secretarul general.

Art.10. Comisia medicală şi de control antidoping se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.

Art.11. Rezolvarea operativă a sarcinilor comisiei medicale şi de control antidoping este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.12. Orice şedinţă a comisiei este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.13. Responsabilitatea individuală a membrilor sarcinilor Comisiei va fi stabilită în prima şedinţă de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină pe parcursul sezonului competiţional.

Art.14. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectuează de preşedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.

Art.15. Şedinţele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de activitate. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei şi a locului de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

Art.16. Şedinţele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

Art.17. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă întocmită de preşedintele comisiei.

Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei medicale şi de control antidoping.

 

         Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE

Art. 19. Membrii Comisiei medicale şi de control antidoping se supun regulamentelor F.R.O.

Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei medicale şi de control antidoping va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedinţele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federaţiei.

(2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.

Art.22. Şedinţele Comisiei medicale şi de control antidoping nu sunt publice.

Art.23. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi analizată şi soluţionată de către Biroul Federal al F.R.O.

Art.24. Comisia medicală şi de control antidoping îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat care începe la data validării în funcţie a preşedintelui acesteia şi se încheie la data următoarei Adunari Generale de Alegeri a Federaţiei.

     Art.25. Revocarea din funcţie a membrilor comisiei se face astfel:

– de către Biroul Federal pentru preşedinte la propunerea secretarului general;

– de către preşedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalţi membri ai comisiei.

25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesară ca propunerea respectivă să fie însoţită de motivarea, în scris, a acestei decizii de către persoana care a formulat-o.

Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.

Art.27. Cheltuielile legate de participarea la şedinţele comisiei sunt suportate de către F.R.O.

Art. 28. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta şi intră în vigoare de la data de 13.03.2010.

                             (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.