COMISIA DE RELATII INTERNATIONALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Comisia de relaţii internaţionale este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2Comisia de relaţii internaţionale este structura specializată în domeniul activităţilor de cooperare internaţională ale Federaţiei Române de Oină cu alte organizaţii şi organisme internaţionale similare.

Art.3. Comisia de relaţii internaţionale are ca sarcină principală organizarea, coordonarea, promovarea şi facilitarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat între F.R.O. şi alte organisme internaţionale similare.

Art.4Activitatea Comisiei de relaţii internaţionale este coordonată de secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art.5. Comisia de relaţii internaţionale îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

 

Capitolul II

ATRIBUŢIILE COMISIEI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

Art.6. Comisia de relaţii internaţionale îndeplineste urmatoarele atributii:

6.1. întocmeşte şi prezintă Biroului Federal propuneri de măsuri privind punerea în aplicare a prevederilor acordurilor, convenţiilor şi altor documente bilaterale încheiate pe linia promovării sportului naţional sau a jocurilor înrudite cu oina;

6.2. elaborează, în proiect, documentele tehnice care urmează a se încheia cu federaţiile sportive internaţionale similare în ceea ce priveste promovarea sportului naţional peste hotare;

6.3. pregăteşte şi asigură desfăşurarea activitatilor de relaţii internaţionale cu federaţiile naţionale similare în vederea realizării cooperării, conform înţelegerilor bilaterale;

6.4. asigură pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de protocol, translaţie-traducere şi informare-documentare, cu ocazia activităţilor de relaţii externe;

6.5. elaborează studii, materiale de analiză, documentare, precum şi informări referitoare la evoluţia relaţiilor cu federaţiile naţionale din statele unde se practică jocuri înrudite cu oina;

6.6. participă la negocierea de convenţii, acorduri, înţelegeri,etc.;

6.7. asigură instruirea participanţilor la activităţile de relaţii internaţionale asupra normelor legale în domeniu, a limitelor mandatului încredinţat din partea F.R.O. şi urmăreşte respectarea întocmai a acestuia;

6.8. elaborează calendarul de relaţii internaţionale în domeniu şi îl supune spre aprobare conducerii F.R.O.;

6.9. pregăteşte documentaţia necesară privind participarea la acţiunile organizate în conformitate cu Planul de Relaţii Internaţionale, precum şi la alte acţiuni şi reuniuni sportive internaţionale;

6.10. urmăreşte transpunerea în practică a concluziilor şi documentelor adoptate cu prilejul participării la acţiuni şi reuniuni sportive internaţionale;

6.11. promovează şi facilitează relaţiile de colaborare şi parteneriat între structurile sportive din subordine cu alte structuri sportive similare din străinătate;

6.12. ţine la zi evidenţa relaţiilor şi corespondenţei cu structuri sportive similare din alte ţări;

6.13. elaborează propuneri privind strategia de dezvoltare a relaţiilor de cooperare sportivă internaţională;

6.14. monitorizează şi evaluează modul de realizare a acţiunilor incluse în Planul de Relaţii Internaţionale (calendar);

6.15. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

6.16. întocmeşte şi prezintă anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;

6.17. selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

         6.18. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O.

Capitolul III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI   DE RELAŢII INTERNAŢIONALE    

Art.7. (1) Comisia de relaţii internaţionale se compune din:

  1. preşedinte;
  2. 2 membrii.

(2) Conţinutul numeric şi nominal, organizarea şi atribuţiile comisiei, precum şi orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comisiei se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.;

– membrii comisiei sunt numiţi de către preşedintele comisiei şi validaţi de Biroul Federal.

Art.8. Diagrama de relaţii este prezentată în anexa nr.1.

 

Capitolul IV

MODALITATI DE LUCRU CURENTE

 

Art.9. Comisia de relaţii internaţionale îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către secretarul general.

Art.10. Comisia de relaţii internaţionale se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.

Art.11. Rezolvarea operativă a sarcinilor Comisiei de relaţii internaţionale este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.12. Orice şedinţă a Comisiei de relaţii internaţionale este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.13. Responsabilitatea individuală a membrilor Comisiei de relaţii internaţionale va fi stabilită în prima şedinţa de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină pe parcursul sezonului competiţional.

Art14. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectuează de preşedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.

Art.15. Şedintele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de activitate. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

Art.16. Şedinţele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

Art.17. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă întocmită de preşedintele comisiei.

Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de relaţii internaţionale.

 

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei de relaţii internaţionale se supun regulamentelor F.R.O.

Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de relaţii internaţionale va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedinţele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 (doi) ani într-o comisie centrală a federaţiei.

(2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.

Art.22. Şedinţele Comisiei de relaţii internaţionale nu sunt publice.

Art.23. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi analizată şi soluţionată de către Biroul Federal al F.R.O.

Art.24. Comisia de relaţii internaţionale îşi desfăşoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validării în funcţie a preşedintelui acesteia şi se încheie la data următoarei Adunări Generale de Alegeri a Federaţiei.

Art.25. Revocarea din funcţie a membrilor comisiei se face astfel:

– de către Biroul Federal pentru preşedinte la propunerea secretarului general;

– de către preşedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalţi membri ai comisiei;

               25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesară ca propunerea respectivă să fie însoţită de motivarea, în scris, a acestei decizii de către persoana care a formulat-o.

Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.

Art.27. Cheltuielile legate de participarea la şedinţele comisiei sunt suportate de către F.R.O.

Art.28. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta şi intră în vigoare de la data de 13.03.2010.

            (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.