COMISIA DE PROIECTE SI PARTENERIATE

REGULAMENTUL

DE

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE PROIECTE SI PARTENERIATE

Capitolul I.

DISPOZIŢII GENERALE.

Art.1. Comisia de proiecte si parteneriate este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

 Art.2. Comisia de proiecte si parteneriate este organul specializat in domeniul initierii, fundamentarii si implementarii proiectelor, programelor si actiunilor de parteneriat in conformitate cu strategiile federatiei pe termen lung, mediu si scurt.

Art.3.  Comisia de proiecte si parteneriate are ca sarcina principala realizarea proiectelor si parteneriatelor necesare federatiei pentru a-si desfasura activitatea cu eficienta, prin folosirea judicioasa a mijloacelor materiale si financiare proprii, precum si a celor provenite din alte surse de finantare, in conformitate cu prevederile legale ale statutului, regulamentelor si normelor proprii.

Art.4. Activitatea Comisiei de proiecte si parteneriate este coordonată de preşedintele şi secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

  Art5. Comisia de proiecte si parteneriate îşi elaborează propriul regulament de organizare si functionare,pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

 

Capitolul II.

ATRIBUŢIILE COMISIEI DE PROIECTE SI PARTENERIATE.

 

Art.6. Comisia de proiecte si parteneriate are următoarele atribuţii:

 6.1. elaborează şi supune spre avizare (aprobare) Biroului Federal al F.R.O. planul de activitate în domeniul implementării proiectelor de programe şi de parteneriat cu organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în sport, autorităţile administraţiei publice locale, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive precum şi organismele neguvernamentale de profil;

 6.2.  elaborează calendarul anual de proiecte, de programe şi de parteneriate în domeniul său de competenţă şi asigură implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestora;

 6.3. propune Biroului Federal al F.R.O. responsabilii coordonatori pentru fiecare program aflat în derulare din cadrul comisiilor de specialitate ale F.R.O. sau structurilor din subordine;

 6.4. elaborează procedurile necesare finanţării, implementării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniul său de activitate;

 6.5. prezintă propuneri pentru încheierea de protocoale/parteneriate cu structurile guvernamentale cu atribuţii în domeniul educaţiei fizice şi sportului, autorităţile administraţiei publice locale, organisme neguvernamentale şi structuri din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale în vederea dezvoltării practicării oinei la nivel naţional sau local;

 6.6. elaborează, în proiect, documentaţia necesară încheierii protocoalelor/parteneriatelor după aprobarea acestora de către Biroul Federal al F.R.O.;

 6.7. acordă consultanţă de specialitate asociaţiilor sportive din subordine în implementarea şi derularea programelor de parteneriat la nivel local;

 6.8. propune, după caz, repartizarea fondurilor la structurile   sportive afiliate pentru programele aprobate;

 6.9. fundamentează şi propune proiectele de finanţare pentru programele aprobate de Biroul Federal al F.R.O.;

 6.10. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

 6.11.intocmeşte şi prezintă, la solicitarea organelor de conducere ale F.R.O. rapoarte, analize, informări de evaluare a activităţii;

 6.12.selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

 6.13. asigură informarea periodică a Biroului Federal asupra noutăţilor privind accesarea de proiecte europene pe liniile de finanţare emise de structurile guvernamentale cu atribuţii în domeniul educaţiei fizice şi sportului şi ONG-uri;

 6.14. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O. şi structurilor sportive din subordine.

Capitolul III.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE PROIECTE SI PARTENERIATE.

Art.7. (1) Comisia de proiecte si parteneriate se compune din:

a).presedinte;

b).2 membri.

(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comisiei de proiecte si parteneriate se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.

– membrii comisiei sunt aleşi de către preşedintele C.P.P. şi validaţi de Biroul Federal.

Art8.Diagrama de relatii a Comisiei de proiecte si parteneriate

este prezentata in anexa nr.1.

Capitolul IV.

MODALITATI DE LUCRU CURENTE.

Art.9. Comisia de proiecte si parteneriate îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de muncă elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către preşedintele F.R.O. (secretarul general).

Art.10. Comisia de proiecte si parteneriate se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui F.R.O. (secretarului general).

Art.11. Rezolvarea operativă a sarcinilor Comisiei de proiecte si parteneriate este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.12. Orice şedinţă a Comisiei de proiecte si parteneriate este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.13. Responsabilitatea individuală a membrilor Comisiei de proiecte si parteneriate va fi stabilită în prima şedinţa de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină la începutul sezonului competiţional.

Art.14. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei.

Art.15. Şedintele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de muncă. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

Art.16. Şedintele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

Art.17. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă-raport întocmită de preşedintele comisiei.

Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de proiecte si parteneriate.

 

 Capitolul V.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 19 Membrii Comisiei de proiecte si parteneriate se supun regulamentelor F.R.O.

 Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de proiecte si parteneriate va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

 Art21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedintele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru  un interval de cel puţin 2 (doi) ani intr-o comisie.

                    (2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacanţe, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal. 

Art.22 Sedintele Comisiei de proiecte si parteneriate nu sunt publice.

Art.23. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.O.

 Art. 24.(1). Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal  al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta.

(2). La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.