COMISIA DE PRESA,TIPARITURI SI PUBLICITATE

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI PENTRU MASS MEDIA ŞI TIPĂRITURI

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Comisia pentru mass media şi tipărituri este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Comisia pentru mass media şi tipărituri este structura specializată a F.R.O. în domeniul relaţiilor cu mass-media şi editării publicatiilor proprii ale F.R.O.

Art.3. Comisia pentru mass media şi tipărituri are ca sarcină principală stabilirea şi permanentizarea relaţiilor cu reprezentanţii mass-media, editarea publicaţiilor proprii ale F.R.O. şi gestionarea evenimentelor publice de promovare a imaginii ramurii sportive oina, realizarea comunicării interne şi externe a F.R.O.

Art.4. Activitatea Comisiei pentru mass media şi tipărituri este coordonată de secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art.5. Comisia pentru mass media şi tipărituri îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

 

Capitolul II

ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU MASS MEDIA ŞI TIPĂRITURI

Art.6. Comisia pentru mass-media şi tipărituri are urmatoarele atributii:

6.1. elaborează şi supune spre avizare Biroului Federal planul de activitate în domeniul relaţiilor F.RO. cu mass-media şi programul editorial (tipărituri);

6.2. elaborează strategia anuală de comunicare şi relaţii publice a F.R.O. (identificarea publicului ţintă, găsirea canalelor de transmisie cele mai performante şi adaptate publicului ţintă, elaborarea conţinutului mesajelor transmise etc.);

6.3. asigură relaţiile F.R.O. cu mass-media;

6.4. organizează şi asigură participarea F.R.O. la seminarii, conferinţe, precum şi alte asemenea manifestări organizate în ţara sau străinătate;

6.5. organizează funcţionarea activităţii de informare-documentare la nivelul F.R.O.;

6.6. organizează în colaborare cu celelalte comisii de specialitate din cadrul F.R.O. acţiunile şi evenimentele de informare şi promovare a imaginii instituţiei (conferinţe de presă, briefinguri, declaraţii de presă etc.) şi asigură desfăşurarea acestora;

6.7. monitorizează presa şi elaborează rapoarte periodice privind modul de reflectare a activităţii F.R.O. în mass-media;

6.8. întocmeşte şi difuzează comunicate oficiale privind activitatea F.R.O.;

6.9. redactează răspunsuri la articolele apărute în presă referitoare la F.R.O.;

6.10. actualizează în colaborare cu Comisia de Istorie şi Statistică website-ul F.R.O.;

6.11. editează periodic în colaborare cu celelalte comisii de specialitate buletinul informativ al F.R.O., precum şi alte materiale specifice domeniului său de activitate (pliante, broşuri de prezentare, afişe, CD, DVD etc.);

6.12. eleborează propuneri cu privire la publicaţiile periodice ale F.R.O., stabileşte conceptul editorial şi conţinutul acestora;

6.13. supraveghează modul de pregătire şi emitere a acreditărilor pentru mass-media la evenimentele organizate de F.R.O.;

6.14. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

6.15. întocmeşte şi prezintă anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;

6.16. selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

6.17. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O.

 

CAPITOLUL III                                                          

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI PENTRU MASS-MEDIA ŞI TIPĂRITURI ŞI DIAGRAMA DE RELAŢII

Art.7. (1) Comisia pentru mass media şi tipărituri se compune din:

  1. a) preşedinte;
  2. b) 2 membri.

(2) Conţinutul numeric şi nominal, organizarea şi atribuţiile comisiei, precum şi orice altă modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comisiei pentru mass media şi tipărituri se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.;

– membrii comisiei sunt numiţi de către preşedintele C.P.P. şi validaţi de Biroul Federal.

Art.8. Diagrama de relaţii a comisiei este prezentata in anexa nr.1.

Capitolul IV

MODALITATI DE LUCRU CURENTE

 

Art.9. Comisia pentru mass media şi tipărituri îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către secretarul general.

Art.10. Comisia pentru mass media şi tipărituri se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.

Art.11. Rezolvarea operativă a sarcinilor Comisiei este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.12. Orice şedinţă a Comisiei este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.13. Responsabilitatea individuală a sarcinilor membrilor Comisiei va fi stabilită în prima şedinţă de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină pe parcursul sezonului competiţional.

Art.14. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectuează de preşedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.

Art.15. Şedinţele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de activitate. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei şi a locului de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

Art.16. Şedintele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

Art.17. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă întocmită de preşedintele comisiei.

Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei pentru mass media şi tipărituri.

 

 

 

 

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei pentru mass media şi tipărituri se supun regulamentelor F.R.O.

Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei pentru mass media şi tipărituri va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedinţele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 (doi) ani într-o comisie centrală a federaţiei.

(2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.

Art.22. Şedintele Comisiei pentru mass media şi tipărituri nu sunt publice.

Art.23. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi analizată şi soluţionată de către Biroul Federal al F.R.O.

Art.24. Comisia pentru mass media şi tipărituri îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat care începe la data validării în funcţie a preşedintelui acesteia şi se încheie la data următoarei Adunări Generale de Alegeri a Federaţiei.

     Art.25. Revocarea din funcţie a membrilor comisiei se face astfel:

– de către Biroul Federal pentru preşedinte la propunerea secretarului general;

– de către preşedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalţi membri ai comisiei;

                 25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesară ca propunerea respectivă să fie însoţită de motivarea, în scris, a acestei decizii de către persoana care a formulat-o.

Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.

Art.27. Cheltuielile legate de participarea la şedinţele comisiei sunt suportate de care F.R.O.

Art. 28(1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta şi intră în vigoare de la data 13.03.2010.

            (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.