COMISIA DE ISTORIE SI STATISTICA

REGULAMENTUL DE

 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DE ISTORIE ŞI STATISTICĂ

Capitolul I                 

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Comisia de istorie şi statistică este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Comisia de istorie şi statistică este structura specializată a Federaţiei Române de Oină în domeniul realizării şi actualizării istoriei şi statisticii jocului sportiv de oină.

           Art.3. Comisia de istorie şi statistică are ca sarcină întreprinderea tuturor măsurilor, pentru a descoperi în bazele reale istoria şi realizarea bazei de date a sportului naţional, folosind în acest scop toate sursele autentice de documentare, precum şi izvoarele scrise existente sau nescrise contemporane.

Art.4. Activitatea comisiei de istorie şi statistică este coordonată de secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art.5. Comisia de istorie şi statistică îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II

ATRIBUŢIILE COMISIEI DE ISTORIE ŞI STATISTICĂ

 

Art.6. În principal comisia de istorie şi statistică are următoarele atribuţii:

6.1. realizează şi actualizează istoria jocului de oină:

             – cronologie, cu evidenţierea schimbărilor intervenite în cursul timpului;

     – problemele şi fenomenele importante petrecute în devenirea jocului de oină;

     – rezultate şi palmares (intern şi internaţional la nivelul structurilor federaţiei);

     – palmares de onoare (antrenori, sportivi, personalităţi, etc.);

     – culegerea, prelucrarea, sintetizarea, interpretarea şi valorificarea datelor importante (în legătură cu oina) referitoare la oină;

     – fundamentează baza de date a F.R.O.;

6.2. realizează evidenţa competiţiilor interne, actualizând-o permanent;

6.3. asigură toate datele necesare actualizării site-ului F.R.O la folderul structurilor şi istoria jocului;

6.4. realizează arhiva cu datele statistice de la toate competiţiile interne şi internaţionale, cu datele participanţilor şi datele tehnice;

6.5. propune textele şi datele pentru publicare;

6.6. realizează şi administrează muzeul F.R.O.;

6.7. îndeplineşte orice alte atribuţii specifice domeniului său de activitate stabilite de Biroul Federal sau Adunarea Generală a F.R.O.;

6.8. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

           6.9. întocmeşte şi prezintă anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;

6.10. selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

6.11. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O.

Capitolul III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI DE ISTORIE ŞI                   STATISTICĂ

Art.7. (1) Comisia de istorie şi statistică se compune din:

  1. preşedinte;
  2. 2 membrii.

(2) Conţinutul numeric şi nominal, organizarea şi atribuţiile comisiei, precum şi orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor comisia de istorie şi statistică se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.;

– membrii comisiei sunt numiţi de către preşedintele comisiei de istorie şi statistică şi validaţi de Biroul Federal.

Art.8. Diagrama de relaţii a comisiei de istorie şi statistică este prezentată în anexa nr.1.

Capitolul IV

MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia de istorie şi statistică îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către secretarul general.

Art.10. Comisia de istorie şi statistică se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.

Art.11. Rezolvarea operativă a sarcinilor comisiei de istorie şi statistică este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.12. Orice şedinţă a comisiei este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.13. Responsabilitatea individuală a membrilor comisiei va fi stabilită în prima şedinţă de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină pe parcursul sezonului competiţional.

Art.14. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se face prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.

Art.15. Şedinţele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de muncă. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei şi a locului de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

Art.16. Şedinţele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

Art.17. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă întocmită de preşedintele comisiei.

Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei de istorie si statistică.

 

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE

Art.19. Membrii comisiei de istorie şi statistică se supun regulamentelor F.R.O.

           Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de istorie şi statistică va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedinţele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 (doi) ani într-o comisie.

(2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.

Art.22. Şedinţele comisiei de istorie şi statistică nu sunt publice.

Art.23. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi analizată şi soluţionată de către Biroul Federal al F.R.O.

           Art.24. Comisia îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat care începe la validarea în funcţie a preşedintelui acesteia şi se încheie la data următoarei adunări generale de alegeri a federaţiei.

Art.25. Revocarea din funcţie a membrilor comisiei se face astfel:

– de către Biroul Federal, pentru preşedinte la propunerea secretarului general;

– de către preşedintele comisiei cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalţi membrii ai comisiei.

         25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesar ca propunerea respectivă să fie însoţită de motivarea în scris a acestei decizii de către persoana care a formulat-o.

Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.

Art.27. Cheltuielile determinate de participarea la sedinţele comisiei sunt suportate de FRO.

Art.28. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta şi intră în vigoare de la data de 13.03.2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abrogă.