COMISIA DE ECHIPAMENT SI MATERIALE SPORTIVE

REGULAMENTUL

DE

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DE ECHIPAMENT, MATERIALE SI BAZE SPORTIVE 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE.

Art.1.Comisia de echipament, materiale si baze sportive  este constituita şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Comisia de echipament, materiale si baze sportive  este structura specializata a federatiei prin intermediul careia se asigura necesarul de echipament si materiale sportive precum si stabilirea cadrului referitor la conditiile care trebuiesc indeplinite de bazele sportive pentru a se putea desfasura pe acestea meciuri de oina.

Art.3. Comisia de echipament, materiale si baze sportive  are ca sarcina principala respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste achizitionarea de echipament si materiale sportive precum si inspectarea bazelor sportive pe care se doreste organizarea meciurilor de oina verificand daca acestea indeplinesc conditiile stabilite in acest sens de catre federatie..

Art.4. Activitatea Comisiei de echipament, materiale si baze sportive  este coordonată de secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art5. Comisia de echipament, materiale si baze sportive  îşi elaborează propriul regulament de organizare si functionare,pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

 

Capitolul II.

ATRIBUTIILE COMISIEI DE ECHIPAMENT, MATERIALE SI BAZE SPORTIVE .

 

Art.6. În principal comisia de echipament, materiale si baze sportive  are următoarele atribuţii:

6.1. actioneaza pentru confectionarea si achizitionarea echipamentului necesar jocului de oina.,in conformitate cu prevederile legale referitoare la achizitii;

6.2. planifica materialele si echipamentul necesar lotu­rilor reprezentative urmarind indeplinirea prevederilor;

6.3. stabileste anual necesarul de materiale si echipa­mentului sportiv pentru activitatea de oina la toate nivelele;

6.4. omologheaza bazele sportive pentru competitiile de oina;

6.5.tine evidenta tuturor materialelor si mijloacelor fixe ale federatiei in conformitate cu prevederile legale;

6.6.; propune spre aprobare Biroului federal omologarea prototipurilor de materiale si echi­pament sportive;

6.7.stabileste conditiile care trebuiesc indeplinite de catre bazele sportive pe care se doreste organizarea meciurilor de oina ;

6.8.actioneaza pentru a realiza materialele necesare jocului de oina(baston si minge) realizand testarea si omologarea acestora ;

6.9.prezinta biroului federal propuneri de echipament sportiv in cazul in care se doreste achizitionarea acestuia;

6.10.actioneaza pentru achizitionarea ;

6.11.realizeaza curatarea echipamentului sportive ,dupa folosirea acestuia;

6.12.realizeaza inscriptionarea materialului sportiv,conform hotararilor luate in biroul federal;

6.13.realizeaza materiale publicitare (banere,steaguri,pliante etc.);

6.14. colaboreaza cu celelalte comisii centrale la elaborarea calendarului sportiv, regulamentelor competitiilor , normelor de clasificare sportiva si planurile de dezvoltare ale oinei ;

6.15.se intereseaza de oferte si le prezinta biroului federal pentru orice tip de achizitie care urmeaza sa fie efectuata de catre federatie ;

6.16. face propuneri pentru casarea materialelor si echipamentelor sportive in conformitate cu prevederile legale;

6.17 .realizeaza distribuirea de materiale catre structurile afiliate si sportive conform prevederilor legale;

6.18. asigura achizitionarea de premii si distribuirea acestora conform prevederilor legale

6.19. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

6.20.intocmeşte si prezintă anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie,la solicitarea acestuia sau a secretarului general ;

6.21.selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

6.22. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O. .

 

Capitolul III.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE DE ECHIPAMENT, MATERIALE SI BAZE SPORTIVE 

Art.7. (1) Comisia de de echipament, materiale si baze sportive  se compune din:

  1. presedinte;
  2. 2 membri.

             (2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comisiei de echipament, materiale si baze sportive  se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.

– membrii comisiei sunt numiti către preşedintele comisiei şi validaţi de Biroul Federal.

Art8.Diagrama de relatii a Comisiei de echipament, materiale si baze sportive  este prezentata in anexa nr.1.

Capitolul IV.

MODALITATI DE LUCRU CURENTE.

 

Art.9. Comisia de echipament, materiale si baze sportive  îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către secretarul general.

Art.10 Comisa de echipament, materiale si baze sportive  se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.

Art.11. Rezolvarea operativă a sarcinilor Comisiei de echipament, materiale si baze sportive  este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.12. Orice şedinţă a Comisiei de echipament, materiale si baze sportive  este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.13. Responsabilitatea individuală a membrilor sarcinilor Comisiei de echipament, materiale si baze sportive  va fi stabilită în prima şedinţa de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină pe parcursul sezonului competiţional.

Art.14. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectuează de preşedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare,stabilit cu acordul membrilor.

Art.15. Şedintele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de activitate. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei si a locului de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

Art.16. Şedintele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

Art.17. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă întocmită de preşedintele comisiei.

Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de echipament, materiale si baze sportive .

 

Capitolul V.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 19 Membrii Comisiei de echipament, materiale si baze sportive  se supun regulamentelor F.R.O.

Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de echipament, materiale si baze sportive  va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedintele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 (doi) ani intr-o comisie centrala a federatiei .

             (2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.

Art.22 Sedintele Comisiei de echipament, materiale si baze sportive  nu sunt publice.

Art.23. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.O

Art.24.Comisia de echipament, materiale si baze sportive  isi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care incepe la validarii in functie a presedintelui acesteia si se incheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.

Art.25.Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:

-de catre biroul federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;

-de catre presedintele comisiei,cu aprobarea biroului federal ,pentru ceilalti membri comisiei;

25.1Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunere respectiva sa fie insotita de motivarea ,in scris,a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.

Art.26.Orice comunicare a comisiei se face în scris sau in format electronic .

Art.27.Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de care F.R.O.

Art. 28.(1). Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010. desfăşurată la Constanta si intra in vigoare de la data de 13.03.2010.

            (2)La data intrarii in vigoare a prezentului regulament ,orice dispozitie contrara se abroga.