COMISIA DE DISCIPLINA

REGULAMENTUL

DE

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ

 

Capitolul I

Dispoziţii generale.

Art.1. Comisia de disciplină   este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Comisia de disciplină este structura specializata a Federatiei Romane de Oina care asigură rezolvarea justă, în spirit sportiv şi în concordanţă cu cerinţele statutului federaţiei, într-un termen rezonabil, cu posibilitatea exprimării punctelor de vedere divergente, a tuturor încălcărilor normelor stabilite prin documentele de organizare si functionare ale F.R.O., precum si a celor referitoare la jocul de oină.

         Art.3. Comisia de disciplină are ca sarcina principala stabilirea răspunderii disciplinare şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele de încălcare cu vinovăţie a regulilor sau normelor de conduită care asigură desfăşurarea în condiţii de eficienţă a activitatilor specifice jocului de oină.

Art.4. Activitatea Comisiei de disciplină este coordonată de secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art5. Comisia de disciplină îşi elaborează propriul regulament de organizare si functionare,pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II.

ATRIBUŢIILE COMISIEI DE DISCIPLINĂ.

Art.6.Comisia de disciplină are următoarele atribuţii :

-analizeaza si aplica sanctiuni, in conformitate cu regulamentul disciplinar, pentru abaterile de la disciplina sportiva savârsite de sportivi, antrenori, oficiali care participa la competitii;

– judeca apelurile contra masurilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplină ale structurilor judetene de oina  ;

– face propuneri Biroului federal pentru excluderea din viata sportiva a sportivilor, antrenorilor, oficialilor, structurilor sportive afiliate sau a altor membri ai federatiei ;

– face recomandari structurilor sportive afiliate cu privire la masurile educative ce trebuie luate fata de sportivi sau cadre tehnice a caror comportare lasă de dorit ;

– tine evidenta sanctiunilor aplicate oficialilor,sportivilor, antrenorilor, structurilor sportive;

-studiază prevederile documentelor care au legătură cu oina pentru a soluţiona legal cauzele ;

-studiază sistemul de sancţiuni şi propune variante de perfecţionare sau îmbunătăţire;

-urmăreste activitatea competiţională şi se autosesizează pentru unele fapte care contravin regulilor stabilite, solicitând pentru cercetare confirmarea biroului federal ;

-ţine evidenţa cauzelor şi a termenelor privind ridicarea sancţiunilor precum şi a tuturor celor dispuse prin hotărâri,informând biroul federal în legătură cu situaţia discilplinară trimestrial ;

-formulează puncte de vedere către biroul federal spre a decide asupra conflictelor de competenta precum şi pentru orice problemă de procedură neprevăzută in prezentul regulament pentru a se soluţiona de către Biroul federal.

-constituie arhiva cu documentele comisiei:

-intocmeste si prezinta anual raport de activitate biroului federal sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;

-indeplineste orice alte atribuţii specifice domeniului său de activitate stabilite de Biroul Federal sau Adunarea Generala a F.R.O.

 

Capitolul III.

STRUCTURA COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Art.7. (1) Comisia de disciplină se compune din:

  1. presedinte;

               b)2 membrii.

(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comisiei de disciplina se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.

– membrii comisiei sunt aleşi de către preşedintele Comisiei şi validaţi de Biroul Federal.

Art8 .Diagrama de relatii a Comisiei de disciplină este prezentata in anexa nr.1.

Capitolul IV.

MODALITATI DE LUCRU CURENTE.

Art.9. Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către secretarul general.

Art.10. Comisia de disciplină se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea biroului sau a secretarului general.

Art.11. Rezolvarea operativă a sarcinilor Comisiei de disciplină este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.12. Orice şedinţă a Comisiei este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.13. Responsabilitatea individuală a membrilor Comisiei va fi stabilită în prima şedinţa de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină lape parcursul sezonului competiţional.

Art.14. Convocarea şedinţelor de lucru se face,de regula, cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se face prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.

Art.15. Şedintele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de muncă. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei si a locului de desfăşurare.

Art.16. Şedintele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

Art.17. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă întocmită de preşedintele comisiei.

Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de disciplină.

 

Art. 19. Procedura privind judecarea cauzelor :

a)judecă litigiile în funcţie de urgenţa necesităţii răspunsului şi de implicaţiile hotărârii, dar nu mai târziu de două luni de la sesizare. Sesizarea comisiei se face în scris. Autosesizarea ce se trimite spre confirmare se face tot în scris, sub semnătura preşedintelui comisiei. Sesizările anonime se aduc la cunoştinţa biroului federal şi se cercetează la solicitarea acestuia. În cazul nesolicitării, se clasează ;

b)comunică rezultatul judecăţii părţilor în scris, cu confirmare de primire. După terminarea dezbaterilor, la cererea părţilor, comunică oral în şedinţă ora prezentării în formă sintetică a hotărârii, urmând ca apoi să o redacteze.Cei nemulţumiţi de hotărâre o pot ataca în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, conform datei poştei,la Comisia de Apel, .Ziua primirii şi cea a trimiterii( data poştei) nu se iau în calcul ;declararea căii de atac se poate face şi oral dacă părţile au fost prezente la pronunţare, consemnându-se în procesul- verbal de şedinţă sau de pronunţare, dacă se întocmeşte separat ;

c)trimite dosarul cauzei împreună cu documentul de atac în termen de 5 zile de la primire, comisiei de apel. Comisia de disciplină este competentă a cerceta si judeca in toate cazurile, exceptind situatia când cei vinovati sunt membrii ai acestei comisii. In aceste cazuri ,biroul federal va stabili persoanele care ii vor inlocui pe membrii comisiei care fac obiectul cercetarii respective.

d)primeşte spre judecare sau pentru argumentare ori probare intâmpinari, memorii, reclamatii sau orice documente in orice cauza in legatura cu oina, in situatia când acestea privesc activitatea unei persoane implicată în oină sau o secţie, club, asociaţie, etc, ori ar fi in interesul oinei. În cazul în care documentele fac obiectul unei judecăţi se vor trimite în atâtea exemplare câte părţi sunt,-spre comunicare-, în plus unul pentru comisie, cel mai târziu până la termenul de judecată, la ora stabilită ;

  1.    e) în cazul administrării unei probe care necesită prezenţa vreunei persoane (martor, expert, etc), comisia îl va cita astfel încât acesta să cunoască acest aspect cu cel puţin 3 zile inainte.

Judecănd cauza, comisia poate stabili unul sau mai multe termene pentru administrarea probelor care ar fi utile cauzei.

f)admite părţilor interesate să isi susţină interesele personal, prin delegati din cadrul cluburilor sau asociatiilor sportive respective, prin avocat sau doar prin înscrisuri. Cei mandataţi vor prezenta imputerniciri scrise. Membrii organelor de conducere ale Federatei Romane de Oina nu pot fi mandataţi;

  1. g) dacă de la săvârşirea faptei a trecut un an, comisia va constata prescrierea ei şi clasează dosarul.
  2. h) hotărârile se iau în scris, prin deliberări directe, iar în caz de divergenţe, prin vot cu majoritate simplă, fără consemnarea opiniei separate în hotărâre, ci doar în procesul- verbal de desfăşurare a şedinţei de judecată.În procesul- verbal se înscrie modul de desfăşurare a şedinţei, se consemnează probele, discuţiile şi deliberările, iar în hotărâre, decizia luată, motivaţia şi calea de atac. Ea se semnează de membrul-judecător numit şi, după caz, de secretar, când există.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii judecători şi, după caz, de secretar, care –l şi întocmeşte.

Ceilalţi participanţi vor semna de prezenţă într-un convocator,întocmit de secretar sau membrul judecător numit.

i)Când comisia se pronunţă pentru cei care au cerut acest lucru, prezintă doar o sinteză a deciziei luate.

j)Deciziile Comisiei de disciplină se bazează pe cel puţin una din următoarele probe:

–   raportul arbitrilor;

–   raportul observatorului;

–   imagini video;

–   declaraţiile părţilor;

–   declaraţiile martorilor;

–   constatările medico-legale;

–   expertize;

–   orice altă probă utilă care serveşte la aflarea adevarului.

k)La judecarea cauzelor pot constitui circumstanţe atenuante:

-lipsa altor abateri,atitudinea sinceră a vinovatului,stăruinţa depusă pentru înlăturarea consecinţelor faptei,culpa, cooperarea în aflarea adevărului,abatere sub influenţa unei ameninţări asupra integrităţii sau demnităţii şi altele asemenea, lista fiind exemplificativă;

iar circumstanţe agravante pot fi:

  • abateri repetate, realizarea faptei în văzul minorilor, intenţia,violenţa, motive josnice, starea de beţie,premeditarea, săvârşirea abaterii în grup, săvârşirea abaterii din interes material şi altele asemenea, lista fiind exemplificativă.

La luarea deciziei (pentru individualizare) se au în vedere circumstanţele, împrejurările în care a avut loc fapta, scopul, modul şi mijloacele de săvârşire, impactul , consecinţele, pagubele.

  1. l) Hotărârile comisiei pot fi: de respingere, de admitere, de admitere parţială.

m)Hotărârile vor avea , cel puţin, o parte introductivă în care se arată părţile, comisia care judecă, obiectul cauzei şi modul de sesizare, un cuprins în care se detaliază faptele, inculpările,apărările, probele, concluziile şi o parte finală în care se prezintă argumentarea comisiei şi decizia luată, arătându-se şi calea de atac, unde se face şi în ce termen.

n)Hotărârile prin care s-au aplicat sancţiuni   vor deveni executorii prin necontestare; în această formă, hotărârile vor fi ratificate de biroul federal.

o)Cheltuielile determinate de judecată cad în sarcina vinovaţilor, făcându-se referire în hotărâre despre aceasta.

p)Pentru cazuri deosebite presedintele comisie poate convoca comisia in regim de maxima urgenta;

r)nici o sancţiune nu se poate aplica fără studierea a cel putin unei probe.

Alte aspecte:

-în cauzele în care au un interes direct sau indirect, membrii comisiei se autorecuză ;

– comisia judecă litigiile fără părtinire, urmărind aplicarea graduală a sancţiunilor, excluderea dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor ;

-la judecare, comisia are în vedere competenţa privind cercetarea faptelor, garantarea dreptului la apărare, precum şi toate împrejurările care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului, dar şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii ;

– Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoana straina de litigiu nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea comisieii.

-In intreaga procedura trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii.

Principiile care stau la baza judecării cauzelor şi fundamentării hotărârilor:

-principiul legalităţii, constând în următoarele :fapta să fie de competenţa comisiei, să aibă reglementare scrisă în documentele F.R.O. ;

-principiul disponibilităţii şi contradictorialităţii, constând în următoarele :să existe plângere (sau orice altă iniţiere) în legătură cu fapta sau o sesizare din oficiu, analizarea doar a celor sesizate, cu posibilitatea susţinerii cauzelor de către părţile în cauză prin probe, fiind acceptată orice probă care ar putea concura la rezolvarea justă a litigiului.

Capitolul V.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 20. Membrii Comisiei de disciplină se supun regulamentelor F.R.O.

         Art.21. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de disciplină va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art22. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedintele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 (doi) ani intr-o comisie.

             (2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacanţe, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.

Art.23. Sedintele Comisiei de disciplină nu sunt publice.

Art.24. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.O.

         Art. 25.. Comisia isi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care incepe la validarea in functie a presedintelui acesteia si se incheie la data urmatoarei adunari generale de alegeri a federatiei.

Art.26.(1). Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:

-de catre biroul federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;

-de catre presedintele comisiei cu aprobarea biroului federal, pentru ceilalti membrii ai comisiei.

                 (2).Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesar ca propunerea respectiva sa fie insotita de motivarea in scris a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.

Art.27.In cazul desfasurarii competitiilor in sistem turneu ,biroul federal va stabili o comisie de litigii(formata din trei membri) care va analiza si dispune masurile,conform regulamentului disciplinar,la sfarsitul meciului in care va interveni situatia respectiva sau imediat dupa luarea la cunostinta despre existenta acestei abateri.

27.1.Competenta acestei comisii se refera la luarea de decizii care daca ar fi fost dispuse ulteriorar fi influentat modul de desfasurare a jocurilor si clasamentele(ex.suspendare de jucatori,pierderea meciurilor la masa verde,etc.).

27.2.Masurile luate de catre aceasta comisiecare isi desfasoara activitatea pe timpul turneului vor fi ratificate de catre Comisia de disciplina a federatiei in prima sedinta a acesteia.

Art.28..Orce comunicare a comisiei se face in scris sau in format electronic.

Art.29. Cheltuielile determinate participarea la sedintele comisiei sunt suportate de FRO., iar cele de judecată, de cei vinovaţi.

Art.30.(1).Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta si intra in vigoare de la data de 13.03.2010.

( 2).La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga