COMISIA DE COMPETITII,LEGITIMARI,TRANSFERARI SI CLASIFICARI SPORTIVE

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI CENTRALE DE COMPETIŢII, LEGITIMĂRI, TRANSFERURI ŞI CLASIFICĂRI SPORTIVE

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive este structura specializată a Federaţiei Române de Oină în domeniul organizării şi desfăşurării activităţii competiţionale, precum şi cel al elaborării şi aplicării normelor şi reglementărilor referitoare la legitimarea, transferarea şi clasificarea sportivilor.

Art.3. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive are ca sarcină principală asigurarea bunei funcţionări a sistemului competiţional de oină şi a procedurilor de legitimare, transferare şi clasificare sportivă în conformitate cu prevederile legale ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii.

Art.4. Activitatea Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive este coordonată de secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art.5. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

CAPITOLUL II

ATRIBUŢIILE COMISIEI CENTRALE DE COMPETIŢII, LEGITIMĂRI, TRANSFERURI ŞI CLASIFICĂRI SPORTIVE

 

Art.6. Comisia Centrala de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive are următoarele atribuţii:

6.1. elaborează proiectul calendarului anual competiţional şi BVC aferent, pe care îl supun aprobării Biroului Federal, precum şi Regulamente de funcţionare pe categorii de activitate;

6.2. elaborează Regulamentele de desfasurare ale competiţiilor organizate de federatie;

6.3. asigură, pregăteşte şi organizează în condiţii optime competiţiile sportive republicane menţionate la punctul b), inclusiv omologarea terenului de joc;

6.4. desemnează observatorii federali la jocurile oficiale din competiţiile republicane sau atunci când se solicită pentru alte competiţii;

6.5. omologhează rezultatele jocurilor oficiale din competiţii, întocmeşte clasamentele finale şi propune decernarea premiilor;

6.6. ţine evidenţa jocurilor republicane interne şi internaţionale desfăşurate în ţară şi în străinatate;

6.7. (organizeaza) ţine evidenţa cu structurile sportive de oină afiliate, a sportivilor legitimaţi şi/sau clasificaţi; propune Biroului Federal afilierea de noi structuri sportive;

6.8. rezolvă legitimarea, transferarea şi clasificarea sportivilor conform normelor în vigoare;

6.9. soluţionează cererile de transferare ale sportivilor în conformitate cu prevederile Regulamentului de transferări;

6.10. ţine evidenţa participării sportivilor la competiţiile interne şi internaţionale şi acordă clasificarea sportivilor, conform Regulamentului de clasificare sportivă;

6.11. propune Biroului Federal acordarea clasificării sportive de maestru al sportului;

6.12. judecă, în primă instantă, orice contestaţie referitoare la jocurile programate;

6.13. organizează cursuri de instruire sau de formare/perfecţionare profesională pentru activitatea de oină;

6.14. acordă sprijin logistic structurilor sportive de oină afiliate sau celor care doresc să se afilieze la F.R.O.;

6.15. prezintă Biroului Federal un raport al activitaţii anuale în ultima luna a anului;

6.16. conlucrează cu celelalte comisii pentru soluţionarea unor probleme curente privind desfăşurarea în condiţii normale a competiţiilor sportive din calendarul anual;

6.17. întocmeşte şi păstrează la zi evidenţele speciale: Registrul de afilieri sportive, Registrul de evidenţă al sportivilor legitimaţi, Registrul de evidenţă al transferării sportivilor, Registrul de evidenţă al sportivilor clasificaţi;

6.18. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

6.19. întocmeşte şi prezintă anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;

6.20. selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

6.21. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI CENTRALE DE COMPETIŢII, LEGITIMĂRI, TRANSFERURI ŞI CLASIFICĂRI SPORTIVE

Art.7. (1) Comisia Centrala de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive se compune din:

preşedinte;

2 membri.

(2) Conţinutul numeric şi nominal, organizarea şi atribuţiile comisiei, precum şi orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comisiei se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

  • preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.;
  • membrii comisiei sunt numiţi de către preşedintele comisiei şi validaţi de Biroul Federal.

Art.8. Diagrama de relaţii a Comisiei este prezentată în anexa nr.1.

CAPITOLUL IV

MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către secretarul general.

Art.10. Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.

Art.11. Rezolvarea operativă a sarcinilor comisiei este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.12. Orice şedinţă a comisiei este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.13. Responsabilitatea individuală a membrilor comisiei va fi stabilită în prima şedinţă de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină pe parcursul sezonului competiţional.

Art.14. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectuează de preşedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.

Art.15. Şedinţele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de activitate. Tematica va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

Art.16. Şedinţele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

  • apelul celor convocaţi;
  • verificarea legalităţii întrunirii;
  • prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
  • abordarea tematicii propuse;
  • discuţii, propuneri, concluzii.

Art.17. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă întocmită de preşedintele comisiei.

Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei.

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive se supun regulamentelor F.R.O.

Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedinţele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 (doi) ani într-o comisie centrală a federaţiei.

(2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.

Art.22. Şedinţele Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive nu sunt publice.

Art.23. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi analizată şi soluţionată de către Biroul Federal al F.R.O.

Art.24. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferuri şi Clasificări Sportive îşi desfăsoară activitatea pe durata unui mandat care începe la data validării în funcţie a preşedintelui acesteia şi se încheie la data următoarei Adunari Generale de Alegeri a Federaţiei.

Art.25. Revocarea din funcţie a membrilor comisiei se face astfel:

  • de către Biroul Federal pentru preşedinte, la propunerea secretarului general;
  • de către preşedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalţi membri ai comisiei.

25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesară ca propunerea respectivă să fie însoţită de motivarea, în scris, a acestei decizii de către persoana care a formulat-o.

Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.

Art.27. Cheltuielile legate de participarea la şedintele comisiei sunt suportate de către F.R.O.

Art. 28. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta şi intră în vigoare de la data de 13.03.2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.