COMISIA DE CENZORI

COMISIA DE CENZORI.

 (Extras din Statutul FRO)

Art.48. Controlul financiar al F.R.O este asigurat de Comisia de cenzori, formata din 3 persoane (preşedinte şi 2 membrii), alese de Adunarea Generală pe o perioada de 4 ani potrivit statutului şi este organul care controlează gestiunea F.R.O.

Comisia de cenzori este subordonată Adunări Generale.

Din membri comisiei, cel puţin un cenzor trebuie să fie contabil sau expert contabil.

In caz de descompletare pe perioada mandatului, se pot alege alti cenzori cu ocazia primei Adunari Generale Ordinare.

Comisia de cenzori îşi poate elabora propriu R.O.F pe care îl va prezenta spre aprobare Biroului.

Membri Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de cenzori.

Atribuţiile comisiei de cenzori sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi în plus:

48.1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul F.R.O;

48.2. Intocmeşte rapoarte anuale, sau ori de cate ori este nevoie, privind modul de administrare a patrimoniului F.R.O si le supune aprobarii Adunarii Generale.

48.3. Poate participa prin preşedintele său sau înlocuitorul legal la şedinţele Biroului, fără a avea drept de vot.

48.4. Indeplineşte orice alte atribuţii în legătura cu domeniul său de activitate stabilite de Birou sau de Adunarea Generală.