COMISIA CENTRALA DE ARBITRI

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI CENTRALE

A ARBITRILOR

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Comisia centrală a arbitrilor este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Comisia centrală a arbitrilor este structura de specialitate a FRO, care asigură organizarea, îndrumarea şi controlul întregii activitaţi de arbitraj din domeniul oinei.

Art.3. Comisia centrală a arbitrilor are ca sarcină principală iniţierea, perfecţionarea, specializarea şi promovarea arbitrilor de oină.

Art.4. Activitatea Comisiei centrale a arbitrilor este coordonată de secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art.5. Comisia centrală a arbitrilor îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

 

Capitolul II

ATRIBUŢIILE COMISIEI CENTRALE

         A ARBITRILOR

 

Art.6Comisia centrală a arbitrilor are următoarele atribuţii principale:

         6.1. elaborează şi supune spre aprobare Biroului Federal al F.R.O. anual, până pe 31 ianuarie, lotul cu arbitrii care îndeplinesc condiţiile pentru a arbitra la competiţiile de zona şi naţionale, pe categorii de competiţii şi categorii de vârstă, pentru sezonul competiţional în curs;

                   6.2. elaborează anual calendarul activităţilor desfăşurate pentru   perfecţionarea arbitrilor, întocmind documentaţia necesară în acest sens;

         6.3. aprobă tematica, programa, planurile tematice şi alte materiale necesare pentru cursurile de formare arbitri care se desfăşoară la nivelul Asociaţiilor judeţene/Direcţiilor pentru sport;

         6.4. analizează activitatea desfăsurată de către arbitri şi aplică sancţiuni, în primă instanţă, împotriva celor care se dovedeşte că au comis greşeli de arbitraj sau au avut un comportament neadecvat pe timpul competiţiilor la care au fost delegaţi;

6.5. prezintă propuneri pentru modificarea regulamentului de joc;

         6.6. asigură cu personal de specialitate cursurile de formare arbitri desfăşurate la nivelul Asociaţiilor judeţene/Direcţiilor pentru sport;

                     6.7. asigură întocmirea programelor de pregatire fizică, teoretică, tehnico-tactică a arbitrilor, precum şi a normelor de testare a arbitrilor (fizică, teoretică, medicală şi psihologică);

                   6.8. îndrumă activitatea comisiilor judeţene de arbitri;

6.9. urmăreşte aplicarea în practică a regulior de joc pe timpul desfăşurării competiţiilor prin observatori;

6.10. realizează, anual, studii şi cercetări referitoare la metodele şi mijloacele de arbitraj în scopul îmbunătăţirii permanente a calităţii acestuia;

     6.11. asigură delegarea arbitrilor la etapele de zonă şi finale;

6.12. difuzează tuturor comisiilor judeţene concluzii şi recomandări privind arbitrajul;

6.13. întocmeşte normele de clasificare şi promovare a arbitrilor;

6.14. dispune înfiinţarea cursurilor de formare şi perfecţionare a   arbitrilor de către comisiile judeţene (municipiul Bucureşti), emiţând instrucţiuni de organizare şi desfăşurare a acestor cursuri, asigurând prezenţa a cel puţin unei persoane din cadrul comisiei centrale la acestea;

6.15. informează Biroul Federal asupra modului de desfăşurare a competiţiilor cuprinse în calendarul federaţiei, a nivelului de arbitraj prestat;

6.16. aprobă promovarea arbitrilor de la categoria a II-a la categoria I;

6.17. face propuneri pentru promovarea, recompensarea sau retrogradarea arbitrilor în funcţie de activitatea depusă;

6.18. colaborează cu celelalte comisii centrale la elaborarea calendarului sportiv, regulamentelor competiţiilor, normelor de clasificare sportivă şi planurile de dezvoltare ale oinei;

       6.19. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

       6.20. întocmeşte şi prezintă anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;

                  6.21. selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

        6.22. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O. şi structurilor sportive din subordine;

                     6.23. colaborează cu Asociaţiile Judeţene de Oină(A.J.O.) în problemele privind activitatea arbitrilor;

6.24. ţine evidenţa arbitrilor delegaţi la competiţii şi a comportamentului acestora pe timpul jocurilor;

6.25. ţine evidenţa, în registre speciale a tuturor arbitrilor din ţară, pe categorii.

Capitolul III

         ATRIBUŢIILE COMISIILOR JUDEŢENE DE ARBITRI

 

 

Art.7. Comisiile judeţene ale arbitrilor de oină, inclusiv municipiul Bucureşti, conduc activitatea arbitrilor de oină în raza fiecărui judeţ. Ele sunt subordonate comisiei centrale de arbitri şi sunt formate din trei membri(din care unul este preşedinte), desemnaţi de A.J.O.

7.1. organizează şi conduc întreaga activitate în concordanţă cu instrucţiunile primite de la comisia centrală de arbitri;

7.2. întocmesc documentele pentru selecţionarea arbitrilor în vederea susţinerii examenelor de avansare în categorii, aprobând promovarea arbitrilor de la categoria a III-a la a II-a, conform precizărilor comisiei centrale a arbitrilor;

7.3. organizează cursuri de formare şi perfecţionare a arbitrilor, sub directa îndrumare a comisiei centrale a arbitrilor;

7.4. fac propuneri pentru loturile de arbitri de oină divizionari în vederea participării acestora la concurs;

7.5. asigură materialele necesare şi participă la instruirea tuturor factorilor ce concură la organizarea şi desfăşurarea activităţii de oină din raza judeţului, în probleme referitoare la regulamentul de joc şi cel adminstrativ;

7.6. participă la popularizarea şi cunoaşterea jocului de oină de către spectatori, efectuând şi sondaje de opinie;

7.7. asigură observarea şi acordă calificative arbitrilor de oină aflaţi în evidenţă;

7.8. programează delegări de arbitri la competiţiile organizate de către A.J.O.;

7.9. judecă în primă instanţă abaterile disciplinare ale arbitrilor, aplicând sancţiuni în conformitate cu prevederile regulamentului disciplinar al federaţiei, pentru cei care au arbitrat meciuri de nivel judeţean;

7.10. efectuează lucrări de secretariat-evidenţă;

7.11. prezintă informări şi dări de seamă comisiei centrale de arbitri, la cererea acesteia;

7.12. Hotărârile comisiilor judeţene referitoare la obţinerea calităţii de arbitru, promovare şi absolvirea unor forme de perfecţionare de către aceştia, se prezintă spre validare Comisiei centrale de arbitri.

 

Capitolul IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI CENTRALE A     ARBITRILOR

Art.8. (1) Comisia centrală a arbitrilor se compune din:

 1. preşedinte;
 2. 2 membri.

(2) Conţinutul numeric şi nominal, organizarea şi atribuţiile comisiei, precum şi orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comisiei centrale a arbitrilor se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.;

– membrii comisiei sunt numiţi de către preşedintele comisiei şi validaţi de Biroul Federal.

Art.9. Diagrama de relaţii a Comisiei centrale a arbitrilor este prezentată în anexa nr.1.

Art.10. Din comisie nu pot face parte arbitri în activitate.

 

Capitolul V

ARBITRUL DE OINĂ

 

 

Art.11. Activitatea arbitrilor de oină are ca scop să asigure conducerea jocurilor de oină organizate de organele competente în concordanţă cu ,,Regulile de joc” stabilite de FRO.

11.1. Arbitrul de oină este o persoană oficială care are aptitudinile şi calificarea necesară pentru a conduce jocul de oină. El are obligaţia de a respecta prevederile statutului, regulamentului de joc, regulamentului de organizare şi funcţionare al FRO, prezentului regulament şi de a veghea la respectarea acestora de către toţi factorii implicaţi în desfăşurarea jocului de oină la care a fost delegat.

11.2. Poate deveni arbitru de oină orice cetaţean al României, cu precădere fost jucător de oină, care a absolvit un curs de arbitri, prezintă garanţii morale, are conduită exemplară în familie şi societate.

Nu pot fi arbitri persoanele care au suferit condamnări penale pentru fapte săvârşite cu intenţie sau sportivi sancţionaţi pentru acte de indisciplină sportivă cu pedepse mai mari de 3 ani.

11.3. Pentru obţinerea calităţii de arbitru de oină, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

– să aibă vârsta între 18 şi 40 de ani, împliniţi în anul când are loc cursul de formare;

– să fie apţi din punct de vedere medical;

– să fie absolvenţi de studii generale;

– să fie absolvenţi ai cursului de formare arbitri.

11.4. Cursurile de arbitri se vor organiza de către Comisiile judeţene cu aprobarea Comisiei centrale de arbitri, după ce aceasta va aproba documentaţia necesară (lista participanţilor, lectori, tematică, programul, etc).

Pentru judeţele unde nu există asociaţii judeţene de oină, cursurile de formare arbitri vor fi organizate de către Comisia centrală de arbitri.

11.5. La cursuri se va preda obligatoriu:

– regulamentul jocului de oină;

– statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare al FRO;

– regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale de arbitri;

– noţiuni de tehnică şi tactică a jocului de oină;

– noţiuni de prim ajutor;

– modul de completare a foii de concurs;

– precizări anuale privind desfăşurarea competiţiilor, precum şi alte teme de interes pentru formarea acestei categorii de personal de specialitate.

11.6. Durata cursului de formare trebuie să fie de cel puţin 3 zile, asigurându-se între 6-8 ore de curs.

Persoanele care doresc să participe la un curs de formare este necesar să susţină un test de admitere întocmit pe baza unei tematici care va fi stabilită de comisia care organizează cursul, în timp util. Nota minimă de promovare a acestui test este 7.00.

11.7. Comisia de examinare pentru absolvirea cursului de arbitri se compune din:

– reprezentant al Comisiei Centrale de Arbitri;

– preşedintele Comisiei Judeţene de Arbitri;

– alţi lectori ai cursului.

Comisia va fi constituită din cel putin 3 persoane, cu condiţia ca numărul membrilor acesteia să fie impar.

11.8. Examenul de absolvire va consta din 3 probe:

– proba fizică;

– proba teoretică;

– proba practică.

Proba fizică este eliminatorie, se susţine prima, la categoriile de solicitare fizică   stabilite de comisie, aceasta stabilind şi grilele de evaluare aferente.

Celelalte probe se notează separat, conform grilelor întocmite în acest sens, nota minimă de promovare a fiecărei probe fiind 5.00, iar nota minimă de promovare a cursului fiind 7.00 şi se calculează ca medie artimetică a notelor obţinute le cele 2 probe. Nepromovarea uneia dintre probe atrage eliminarea de la examen, candidatul urmând să susţină un nou examen de absolvire la toate probele. Data şi locul pentru reexaminare vor fi anunţate de către comisia de examen la sfârşitul examenului. Absolvenţii cursului de formare care nu au promovat examenul de absolvire, pot susţine acest examen ori de câte ori vor.

Proba practică va consta în conducerea unui joc de oină, observarea făcându-se de catre 2 membri ai comisiei de examen, care vor întocmi rapoarte separate cu notele acordate. Proba fizică va consta într-o alergare de semifond şi o alergare de viteză, în barem de timp. Rezultatul final al examenului va fi consemnat într-un proces-verbal semnat de toţi membrii Comisiei de Examinare, însoţit de un tabel nominal cu datele personale ale fiecărui candidat admis (nume şi prenume, data şi locul naşterii, profesia, locul de muncă, adresa domiciliu, număr telefon) care se vor înainta Comisiei Centrale de Arbitri pentru aprobare.

11.9. Deciziile Comisiei de Examinare nu pot fi atacate.

11.10. Carnetele de arbitru vor fi vizate de către FRO pentru arbitrii de categoria I şi de către Comisiile judeţene pentru arbitrii a II-a şi a III-a, după ce în prealabil s-a achitat taxa de viză pentru anul în curs şi au viza medicală.

11.11Neparticiparea arbitrilor la cel puţin un curs de perfecţionare în ultimii 2 ani de zile atrage automat reţinerea acestora de la conducerea jocurilor de oină, indiferent de nivelul la care se desfăşoară acestea.

 

 

Capitolul VI

CLASIFICAREA ARBITRILOR

 

 

Art.12. Arbitrii de oină se clasifică în urmatoarele categorii:

 • arbitrii categoria a III-a;
 • arbitrii categoria a II-a;
 • arbitrii categoria I.

Art.13. Toţi absolvenţii unui curs de arbitru sunt încadraţi în categoria a III-a.

Art.14. Arbitrii pentru lotul divizionar vor fi selecţionaţi din rândurile arbitrilor de categoaria I, pe baza condiţiilor stabilite de Comisia Centrală de Arbitri.

Art.15. Limita de vârstă a arbitrilor de oină va fi de 50 ani. Anual, pe baza unui raport motivat al Comisiei Centrale de Arbitri, Biroul Federal poate aproba prelungirea perioadei de activitate a arbitrilor, câte un an, până la vârsta de maxim 55 de ani.

Art.16. Pentru a conduce jocurile de oină, arbitrii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie apţi medical;
 • să fie absolvenţi ai cursurilor de perfecţionare;
 • să obţină viza anuală;
 • să promoveze testele fizice, teoretice şi practice anuale.

Conducerea jocurilor de oină fără îndeplinirea condiţiilor mai sus stipulate, atrage aplicarea de sancţiuni celor în cauză în conformitate cu regulamentul disciplinar al federaţiei.

 

Capitolul VII

PROMOVAREA ARBITRILOR

 

Art.17. Comisia de examen pentru promovarea arbitrilor de categoria a II-a şi a III-a se numeşte de Comisia Judeţeană de Arbitri, iar pentru categoria I de către Comisia Centrală de Arbitri. Datele de desfăşurare a activităţilor legate de promovarea arbitrilor se stabilesc la începutul anului de către Comisia Judeţeana de Arbitri şi Comisia Centrală de Arbitri, anunţându-se celor interesaţi până pe data de 31.01.a anului respectiv.

Art.18. Promovarea arbitrilor într-o categorie superioară se face numai după:

 • absolvirea cursului organizat în acest sens şi promovarea examenului de final care va consta într-o probă teoretică;
 • promovarea probei practice.

Art.19. Examenele teoretice constau dintr-o probă scrisă susţinută la absolvirea cursului de promovare în categorie, ţinându-se, de regulă, o dată pe an. Candidaţii care nu au reuşit la examenul teoretic, se mai pot prezenta la un nou examen numai pe baza raportului motivat al comisiei de examen, aprobat de Comisia Centrala de Arbitri. Această noua reexaminare este definitivă şi poate avea loc pană la sfârşitul anului dar nu mai puţin de 30 de zile de la primul examen. Proba practică constă din aprecierea pe bază de note a arbitrajelor prestate în perioada anterioară prezentării la examenul teoretic. Modul de apreciere al probei practice se stabileşte de către Comisia Centrală de Arbitri(media minimă a notelor acordate pentru fiecare categorie, competiţiile care se iau în calcul etc.).

Art.20. Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi la examenul de promovare în categoria a II-a sunt următoarele:

 • să aibă cel putin 1 an vechime în categoria a III-a;
 • să fi condus minim 10 jocuri;
 • să fi participat cu regularitate la şedinţele de pregătire şi la şedineţele Comisiei judeţene;
 • să nu fi suferit sancţiuni pentru neprezentarea la jocuri şi pentru jocuri arbitrate în mod necorespunzător în ultimul an de activitate;
 • să fie apt medical;
 • să aibă recomandarea Comisiei Judeţene de Oină de care aparţine.

Art.21. Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi la examenul de promovare în categoria I sunt următoarele:

 • să aibă cel puţin un stagiu de 3 ani în categoria a II-a;
 • să fi condus minim 20 de jocuri în categoria a II-a;
 • să fi participat cu regularitate la şedinţele de pregătire şi la şedineţele Comisiei judeţene;
 • să nu fi suferit sancţiuni pentru neprezentarea la jocuri şi pentru jocuri arbitrate în mod necorespunzător în ultimul an de activitate;
 • să aibă recomandarea Comisiei Judeţene de Arbitri;
 • să nu depaşească vârsta de 45 ani;
 • să fie apt medical.

Art.22. Dosarele ce se întocmesc pentru examenele de promovare, indiferent de categorie, trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere tip;
 • fişă personală tip, după modelul Comisiei Centrale de Arbitri;
 • tabel nominal cu jocurile conduse în ultimii ani vizat de preşedintele Comisiei Judeţene de Oină;
 • avizul medical;
 • fişa de cazier.

Art.23. Nota de absolvire a examenului pentru categoria a II-a este minim 6, iar pentru categoria I, minim 7.00(se face media artimetică a notelor obţinute la probe cu condiţia ca la fiecare dintre acestea nota minimă să fie de 5.00).

Art.24. În cazuri excepţionale, Comisia Centrală de Arbitri poate acorda reduceri de stagiu, vârstă sau scutiri de categorie pentru foştii jucători divizionari, pe baza unui raport motivat aprobat de Biroul Federal.

Art.25. Deciziile prin care se confirmă promovarea în categoria a II-a se emit de către Asociaţiile judeţene de oină, iar pentru categoria I de către FRO.

Art.26. Ocuparea locurilor vacante în lotul divizionar sa va face anual, până la sfârşitul lunii ianuarie.

Art.27. Arbitrii retrogradaţi sau scoşi din lot pentru arbitraje necorespunzătoare se pot prezenta la concurs după un an de zile competiţional, dacă îndeplinesc condiţiile necesare de prezentare la concurs.

Art.28. Comisia Centrală de Arbitri va stabili anual numărul de arbitri divizionari şi va aduce la cunoştintă Comisiilor judeţene data organizării concursului teoretic pentru lotul divizionar, în funcţie de necesităţi.

Art.29. Cererile arbitrilor candidaţi pentru lotul divizionar vor fi primite de către Comisiile judeţene de oină, care după o verificare preliminară privind îndeplinirea condiţiilor reglementare pentru concurs, vor hotărâ admiterea sau respingerea lor. Cererile admise vor fi înaintate Comisiei Centrale de Arbitri care va verifica recomandările primite şi va confirma sau infirma lista candidaţilor propuşi. Arbitrii propuşi pentru lotul divizionar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă categoria I de clasificare;
 • să obţină rezultate deosebite în arbitraj, având o medie a jocurilor observate de cel putin nota 8.00 în anul curent şi cel precedent;
 • să nu depăşească vârsta de 45 ani;
 • să nu fi avut note sub 7.00;
 • să nu fi suferit sancţiuni pentru neprezentarea la jocuri şi pentru jocuri arbitrate în mod necorespunzător în ultimul an de activitate.

Art.30. Comisiile judeţene de examinare vor fi formate din 2 membri desemnaţi de Comisia Judeţeană de Oină, iar pentru loturile divizionare, comisiile vor fi stabilite de Comisia Centrală de Arbitri.

Art.31. Notarea lucrărilor scrise se va face cu note de la 1 la 10, iar pentru stabilirea calificativului se va aduna media notelor obţinute la examenul scris cu nota de la examenul practic, după care se va împarţi la 2. Pentru promovare este necesară cel putin nota 7.00, iar la fiecare probă nota minimă este 5.00.

Art.32. Odată cu obţinerea calităţii de arbitru se eliberează carnetul de arbitru, respectiv ecusonul, de către Comisia Centrală de Arbitri.

Art.33. Arbitrului promovat într-o categorie superioară, i se va face menţiunea avansării în carnetul de arbitru.

Art.34. Arbitrii sunt obligaţi să-şi vizeze anual carnetele de arbitru.

 • pentru categaoria a III-a de către Comisiile judeţene;
 • pentru categoria a II-a şi I, de către FRO.

La acordarea vizei se percepe taxa stabilită de FRO.

34.1. În cazuri justificate, pe baza unui raport motivat întocmit de Comisia Centrală de Arbitri şi aprobat de Biroul Federal, se pot stabili, ca excepţii, pentru anumiţi arbitri nominalizaţi expres, promovarea şi delegarea acestora la conducerea meciurilor corespunzătoare unei categorii superioare celei detinute de aceştia.

Capitolul VIII

DREPTURI, ÎNDATORIRI ŞI RECOMPENSE

 

Art.35. Arbitrii de oină au următoarele drepturi:

35.1. Să fie delegaţi să conducă jocul la nivelul categoriei lor de clasificare:

 • arbitrii de categoria a III-a la jocuri la nivel judeţean pentru juniori şi seniori;
 • arbitrii de categoria a II-a la campionatele naţionale juniori, competiţii de zonă pentru seniori şi juniori;
 • arbitrii categoria I la orice competiţie de oină.

35.2Să promoveze categoriile de clasificare conform prezentului regulament.

35.3. Să primească baremul legal de arbitraj, să aibă acces gratuit la jocurile de oină la care le dă dreptul carnetul de arbitru şi la jocurile superioare.

35.4. Să folosească gratuit bazele sportive stabilite de Comisiile judeţene de care aparţin, pentru pregătirea lor fizică.

35.5. Să participe la convocările Comisiei centrale de arbitri.

35.6. Să ridice probleme şi să-şi spună parerea în cadrul şedinţelor organizate, în legatură cu activitatea de arbitraj.

35.7. Să facă parte din Comisiile judeţene de oină, precum şi din Comisiile de arbitri, cu excepţia delegării ca observatori.

35.8. Să fie stimulaţi pentru activitate deosebită.

Art.36. Arbitrii au următoarele îndatoriri:

36.1. să cunoască la perfecţie şi să aplice întocmai regulile jocului de oină, instrucţiunile FRO şi a Comisiei Centrale de Arbitri cu privire la interpretarea acestora;

36.2. să dea dovadă de cinste, corectitudine şi imparţialitate în conducerea jocurilor de oină;

36.3. să fie un exemplu de conduită în societate pentru sportivi, antrenori, oficiali şi spectatori, evitând orice discuţii sau gesturi jignitoare la adresa acestora;

36.4. să-şi ridice permenent nivelul de pregătire teoretică si practică;

36.5. să participe cu regularitate la antrenamente, convocări şi celelalte activităţi organizate de către Comisiile de Arbitri;

36.6. să respingă orice încercare de influenţă sau corupţie şi să sesizeze FRO în cazul în care se petrec asemenea fapte;

36.7. să poarte la jocurile pe care le arbitrează echipamentul de arbitru;

36.8. să anunţe în scris indisponibilitatea cu cel putin 10 zile înainte de disputarea jocului sau a competiţiei la care este delegat;

36.9. să completeze foaia de arbitraj in mod detaliat, cu claritate, semnalând orice eveniment în legatură cu desfăşurarea partidei şi să o înainteze imediat Comisiei de organizare;

36.10. să nu facă declaraţii în presă, la radio sau televiziune, în legatură cu arbitrajul prestat de colegii săi;

36.11. să contribuie activ la apărarea prestigiului şi autorităţii arbitrilor de oină.

Art.37. Pentru realizări deosebite obţinute în activitatea de arbitraj se pot acorda următoarele recompense:

 • diplome sau distincţii;
 • cupe sau plachete;
 • titlul de ,,Cel mai bun arbitru al anului”, acest titlu acordânduse la propunerea Comisiei Centrale de Arbitri de către biroul FRO, pe baza rezultatelor şi notelor primite la jocurile oficiale arbitrate într-un an competiţional.

Capitolul IX

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ŞI REINTEGRAREA

 

Art. 38. Activitatea arbitrilor de oină încetează în următoarele cazuri:

 • la implinirea varstei de 50 respectiv 55 ani pentru cei care au avut prelungire;
 • dacă devin inapţi din punct de vedere medical;
 • dacă se retrag voluntar din activitatea de arbitraj;
 • dacă sunt excluşi din activitatea de arbitraj pentru abateri grave.

Art. 39. Comisia Centrală de Arbitri poate aproba reintegrarea în activitatea de arbitraj a următoarelor categorii de persoane:

 • celor declaraţi inapţi medical după ce s-au însănătoşit;
 • celor care s-au retras voluntar din activitate pentru motive bine justificate şi care îşi manifestă dorinţa de a activa în viitor.

Art. 40. În mod excepţional, arbitrii care au fost suspendaţi din activitate pentru motive contestate ulterior şi nu au atras culpa lor, pot fi reintegraţi în aceeaşi categorie din care au făcut parte.

Capitolul X

ECHIPAMENTUL ARBITRILOR

 

Art. 41. Pentru arbitrul de oină este obligatoriu următorul echipament:

 • tricou (bluză) şi pantaloni scurţi;
 • jambiere;
 • pantofi sau ghete de sport;
 • şapcă;
 • fluier şi cartonaşe (galben şi roşu);
 • steguleţ galben;
 • ecuson tip FRO.

Art. 42. Este interzis ca arbitrii să poarte pe echipamentul propriu alte reclame sau inscripţii în afara celor aprobate de Comisia Centrală de Arbitri, făcând exceptie marca producatorului de echipament.

Capitolul XI

DELEGAREA ARBITRILOR

Art. 43. La un meci de oină se vor delega 2 arbitri principali.

Art. 44. Pentru etapele judeţene programarea se va face de către Comisia Judeţeană, iar pentru etapele de zonă şi finale ale competiţiilor organizate de către F.R.O. se face de către Comisia Centrală de Arbitri. Anunţarea arbitrilor despre delegare se face în scris, aceştia fiind nevoiţi să confirme participarea la competiţie, în scris sau telefonic, în maxim 72 de ore de la înştiinţare.

Art. 45. Arbitrii care sunt jucători activi nu pot arbitra meciuri oficiale din cadrul competiţiilor desfăşurate la categoria de vârstă din care face parte acesta. În cazul în care aceştia evoluează în astfel de meciuri, echipa pentru care a evoluat va pierde toate meciurile în care l-a folosit cu scorul de 9-0 iar arbitrul va fi judecat de către Comisia Centrală de Arbitri.

45.1. Aceasta prevedere este valabila pe întreg parcursul anului în care jucătorul respectiv a activat cel putin un meci oficial ca jucător sau a arbitrat un meci oficial din categoria de vârstă respectivă.

45.2. Notarea arbitrilor cu cel putin doua note de 6 atrage implicit sesizarea Comisiei de arbitri competente. Comisia Centrală de Arbitri va putea, din oficiu, să analizeze cazul judecat, adoptând o nouă hotărâre în cel mult 15 zile de la pronuntarea hotărârii Comisiei de arbitri competente. Pentru arbitri care au arbitrat meciuri de zona sau turnee finale, Comisia Centrală de Arbitri se va sesiza de către observator sau de către clubul nemultumit de arbitraj, care va aduce şi probe în acest sens.

Capitolul XII

MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.46. Comisia centrală a arbitrilor îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către preşedintele F.R.O. (secretarul general).

Art.47. Comisia centrală a arbitrilor se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.

Art.48. Rezolvarea operativă a sarcinilor Comisiei centrale a arbitrilor este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.49. Orice şedinţă a Comisiei centrale a arbitrilor este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.50. Responsabilitatea individuală a membrilor Comisiei centrale a antrenorilor va fi stabilită în prima şedinţa de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină pe parcursul sezonului competiţional.

Art.51. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectuează de preşedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare,stabilit cu acordul membrilor.

Art.52. Şedintele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de muncă. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei şi a locului de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

Art.53. Şedinţele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

Art.54. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă-raport întocmită de preşedintele comisiei.

Art.55. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei centrale a arbitrilor.

Capitolul XIII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 56. Membrii Comisiei centrale a arbitrilor se supun regulamentelor F.R.O.

Art.57. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei centrale a arbitrilor va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art.58. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedinţele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 (doi) ani într-o comisie centrală a federaţiei.

(2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.

Art.59. Şedinţele Comisiei centrale a arbitrilor nu sunt publice.

Art.60. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi analizată şi soluţionată de către Biroul Federal al F.R.O.

Art.61. Comisia centrală a arbitrilor îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat care începe la data validării în funcţie a preşedintelui acesteia şi se încheie la data următoarei Adunări Generale de Alegeri a Federaţiei.

     Art.62. Revocarea din funcţie a membrilor comisiei se face astfel:

– de către Biroul Federal pentru preşedinte la propunerea secretarului general;

– de către preşedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalţi membri ai comisiei.

               62.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesară ca propunerea respectivă să fie însoţită de motivarea, în scris, a acestei decizii de către persoana care a formulat-o.

     Art.63. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.

     Art.64. Cheltuielile legate de participarea la şedinţele comisiei sunt suportate de către (care) F.R.O.

         Art.65. Cheltuielile legate de transportul, cazarea şi baremul observatorilor   vor fi suportate de organizatorul competiţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 66. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta şi intră în vigoare de la data de 13.03.2010.

            (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrara se abrogă.