COMISIA CENTRALA DE ANTRENORI

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI CENTRALE

A ANTRENORILOR

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1Comisia centrală a antrenorilor este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Comisia centrală a antrenorilor este structura specializată a federaţiei în domeniul fundamentării şi implementării metodelor şi mijloacelor moderne de antrenament a jucătorilor de oină.

Art.3. Comisia centrală a antrenorilor are ca sarcină principală iniţierea, perfecţionarea, specializarea şi promovarea personalului responsabil cu pregătirea echipelor de oină.

Art.4. Activitatea Comisiei centrale a antrenorilor este coordonată de secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art.5. Comisia centrală a antrenorilor îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

 

 

Capitolul II

ATRIBUŢIILE COMISIEI CENTRALE A ANTRENORILOR

 

Art.6Comisia centrală a antrenorilor are următoarele atribuţii principale:

6.1elaborează şi supune spre aprobare Biroului Federal al F.R.O., anual, până pe 31 ianuarie, lotul cu antrenorii care îndeplinesc condiţiile pentru a antrena echipele de oină, pe categorii de competiţii şi categorii de vârstă, pentru sezonul competiţional în curs;

6.2. elaborează anual calendarul activităţilor desfăşurate de comisie pentru specializarea şi perfecţionarea instructorilor şi antrenorilor;

6.3. aprobă tematica şi programa pentru cursurile de instructori sportivi care se desfăşoară la nivelul Asociaţiilor judeţene/Direcţiilor pentru sport;

6.4. analizează activitatea desfăşurată de către antrenori şi aplică sancţiuni, în primă instanţă, împotriva celor care se dovedeşte că au avut un comportament neadecvat pe timpul competiţiilor la care au particiapt cu echipele lor;

6.5. prezintă propuneri pentru modificarea regulamentului de joc;

6.6. asigură cu personal de specialitate cursurile de formare instructori, desfăşurate la nivelul Asociaţiilor judeţene/Direcţiilor pentru sport;

6.7. asigură cu personal de specialitate cursurile de formare antrenori desfăşurate în cadrul Şcolii naţionale de formare şi perfecţionare a antrenorilor;

6.8. elaborează şi stabileste periodic, concepţia de joc în oină;

6.9. în funcţie de concepţia de joc, stabileşte orientarea, conţinutul şi metodica procesului de antrenament în raport cu particularitaţile de vârstă;

6.10. realizează, anual, studii şi cercetări referitoare la metodele şi mijloacele de antrenament în scopul îmbunătăţirii permanente a acestei activităţi, a ridicării performanţelor sportive;

6.11. studiază literatura de specialitate pentru a fi la curent cu noutaţile pe plan mondial şi acţionează pentru valorificarea teoriei şi practicii avansate;

6.12. difuzează în întreaga ţara concluziile lucrărilor de specialitate, concepţia de joc şi orintarea metodică;

6.13. transmite indicaţii metodice cu privire la pregătirea sportivilor în diferite perioade ale anului competiţional;

6.14. verifică şi avizează componenţa loturilor reprezentative şi a planurilor de pregătire ale acestora — prezentate de antrenorii loturilor — şi le supune aprobării Biroului Federal;

6.15. informează Biroul Federal asupra modului de desfăşurare a competiţiilor cuprinse în calendarul federaţiei, a nivelului de joc prestat, precum şi asupra comportării echipelor reprezentative sau de club în întâlnirile internaţionale;

6.16. îndrumă şi controlează procesul de pregătire în secţiile de oină, loturi reprezentative, tabere, etc.

6.17. face propuneri pentru promovarea, recompensarea sau retrogradarea antrenorilor în funcţie de activitatea depusă;

6.18. îndrumă şi controlează activitatea comisiilor judeţene de antrenori;

6.19. avizează apariţia lucrărilor de specialitate în oină;

6.20. colaborează cu celelalte comisii centrale la elaborarea calendarului competiţional (sportiv), regulamentelor competiţiilor, normelor de clasificare sportivă şi planurile de dezvoltare ale oinei ;

6.21. propune personal pentru examenul de admitere în cadrul Şcolii naţionale de formare şi perfecţionare a antrenorilor;

6.22. asigură legătura între antrenori şi Şcoala naţională de formare şi perfecţionare a antrenorilor;

6.23. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

6.24. întocmeşte şi prezintă anual raportul de activitate al Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;

6.25. selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

6.26. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O. şi structurilor sportive din subordine;

6.27. stabileşte condiţiile în care antrenorii pot sta pe banca tehnica a echipelor participante la competiţiile federaţiei.

 

Capitolul III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI CENTRALE A ANTRENORILOR

Art.7. (1) Comisia centrală a antrenorilor se compune din:

  1. preşedinte;
  2. 2 membri.

           (2) Conţinutul numeric si nominal, organizarea şi atribuţiile comisiei, precum şi orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comisiei centrale a antrenorilor se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele comisiei se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.;

– membrii comisiei sunt numiti de către preşedintele comisiei şi validaţi de Biroul Federal.

Art.8. Diagrama de relaţii a Comisiei centrale a antrenorilor este prezentată în anexa nr.1.

 

Capitolul IV

MODALITATI DE LUCRU CURENTE

 

Art.9. Comisia centrală a antrenorilor îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către secretarul general.

Art.10. Comisia centrală a antrenorilor se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.

Art.11. Rezolvarea operativă a sarcinilor Comisiei centrale a antrenorilor este asigurată de preşedintele acesteia.

Art.12. Orice şedinţă a Comisiei centrale a antrenorilor este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.13. Responsabilitatea individuală a sarcinilor membrilor Comisiei centrale a antrenorilor va fi stabilită în prima şedinţa de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină pe parcursul sezonului competiţional.

Art.14. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectuează de preşedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.

Art.15. Şedinţele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de activitate. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei şi a locului de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

Art.16. Şedinţele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

Art.17. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă întocmită de preşedintele comisiei.

Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei centrale a antrenorilor.

 

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei centrale a antrenorilor se supun regulamentelor F.R.O.

Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei centrale a antrenorilor va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedintele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 (doi) ani într-o comisie centrală a federaţiei.

(2) Preşedintele comisiei are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.

Art.22. Şedinţele Comisiei centrale a antrenorilor nu sunt publice.

Art.23. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi analizată şi soluţionată de către Biroul Federal al F.R.O.

Art.24. Comisia centrală a antrenorilor îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat care începe la data validării în funcţie a preşedintelui acesteia şi se încheie la data următoarei Adunări Generale de Alegeri a Federaţiei.

Art.25. Revocarea din funcţie a membrilor comisiei se face astfel:

– de către Biroul Federal pentru preşedinte, la propunerea secretarului general;

– de către preşedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalţi membri ai comisiei.

     25.1Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesară ca propunerea respectivă să fie însoţită de motivarea, în scris, a acestei decizii de către persoana care a formulat-o.

Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.

Art.27. Cheltuielile legate de participarea la şedinţele comisiei sunt suportate de (care) către F.R.O.

Art. 28. (1). Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta şi intră în vigoare de la data de 13.03.2010.

            (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.