CORPUL OBSERVATORILOR

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CORPULUI OBSERVATORILOR

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1Corpul   observatorilor este constituit şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 50-55 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Corpul observatorilor este structura specializată a federaţie prin care se asigură urmăririrea  modului  de desfăşurare al activităţilor competiţionale sub aspect organizatoric, tehnic şi disciplinar. Pe timpul acestor activităţi sunt vizate respectarea actelor normative care reglementează activitatea sportivă, comportamentul tuturor persoanelor implicate în competiţii(arbitri, oficiali, sportivi) precum şi respectarea  documentelor de organizare şi funcţionare a federaţiei şi structurilor acesteia.

Art.3. Lotul observatorilor este alcătuit din:

          3.1. persoanele  selecţionate prin testare periodică dintre  foştii  jucători   de oină, antrenori, instructori, arbitri, alte persoane care au fost implicate în oină, cunoscute  ca  având  o conduită  ireproşabilă;

          3.2. membrii Biroului Federal şi preşedinţii comisiilor centrale ale federaţiei.

Art.4. Obiectivele  principale  pentru  observatori  sunt:

– verificarea modului de organizare a competiţiei, în sensul asigurării  măsurilor de protecţie, de asistenţă medicală, calitatea terenului, vestiare,  echipamentul  echipelor şi  ţinuta  arbitrilor,  completarea   foilor  de  arbitraj;

– aprecierea calităţii arbitrajelor  în  conformitate cu regulamantul şi criteriile   stabilite de FRO şi Comisia  centrală de arbitrii;

– aprecierea comportamentului jucătorilor, calitatea tehnică a jocului,  comportarea  antrenorilor, jucătorilor şi arbitrilor;

– întocmirea raportului de observator şi înaintarea lui la secretarul general al federaţiei în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea competitiei; o copie după acesta va fi înaintat Corpului Observatorilor şi Comisiei Centrale de Competiţii, de către secretarul general în termen de 72 de ore de la primire.

Art.5. Criteriile ce trebuie  îndeplinte  pentru  obţinerea  statului de  observator  federal sunt următoarele:

  • participare efectivă, minimum 10 ani la competiţiile naţionale în calitate  de   jucător,  antrenor, instructor   sau   arbitru;
  • fără antecedente penale;
  • promovara examenului de observator   care  se  organizează anual;

Art.6. Activitatea Corpului observatorilor este coordonată de  secretarul general al Federaţiei Române de Oină, fiind subordonată Biroului Federal.

Art.7. Corpul observatorilor îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

 

Capitolul II

ATRIBUŢIILE CORPULUI OBSERVATORILOR

 

Art.8Corpul observatorilor are următoarele atribuţii:

            8.1. elaborează şi supune spre aprobare Biroului Federal al F.R.O., anual, până pe 31 ianuarie, lotul cu observatorii propusi pentru sezonul competiţional în curs;

          8.2. elaborează anual calendarul activităţilor desfăşurate de comisia pentru recrutarea şi perfecţionarea observatorilor;

            8.3. propune Biroului Federal al F.R.O. modele de documente care vor fi întocmite de observatori pe timpul cât aceştia sunt delegaţi să asiste la competiţii;

            8.4. analizează activitatea desfăşurată de către observatori şi aplică sancţiuni, în primă instanţă, împotriva celor care se dovedeşte că au prezentat în mod eronat desfăşurarea competiţiilor  la care au fost delegaţi să asişte;

                        8.5. prezintă propuneri pentru modificarea documentelor de organizare şi desfăşurare a competiţiilor ca urmare a unor aspecte rezultate cu ocazia desfăşurării acestora;

          8.6. stabileşte comisia de testare, probele şi metodologia aferentă pentru persoanele care doresc să devină observatori;

            8.7. acordă consultanţă de specialitate asociaţiilor judeţene în vederea  stabilirii persoanelor din cadrul acestora care vor asista la competiţiile desfăşurate la nivel judeţean;

            8.8. anunţă observatorii delegaţi să asiste la competiţii, făcând propuneri de înlocuire a acestora în cazul în care aceştia nu pot participa la activităţi; imposibilitatea  participării se va comunica  de  către  observator, motivat, cu  3 zile înainte de  data  începerii competiţiei, în caz contrar, neparticiparea va  putea  atrage  radierea  de  pe  lista  observatorilor;

            8.9. face propuneri referitoare la criteriile care trebuiesc îndeplinite de persoanele care vor să devină observatori, acestea urmănd a fi aprobate ulterior  de către Biroului Federal al F.R.O.;

            8.10. structurează, constituie şi asigură managementul bazei de date din domeniul său de competenţă;

            8.11. întocmeşte  şi prezintă anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;

            8.12. selecţionează şi arhivează documentele comisiei;

          8.13. iniţiază şi desfăşoară anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore ale activităţii F.R.O. şi structurilor sportive din subordine.

Capitolul III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CORPULUI OBSRVATORILOR

Art.9. (1) Corpul   observatorilor se compune din:

  1. A) Comitetul director-structura de conducere a acestuia, care este format din:
  1. preşedinte;
  2. 2 membri.
  3. B) Lotul observatorilor.

(2) Conţinutul numeric şi nominal, organizarea şi atribuţiile corpului, precum şi orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3) Numirea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comitetului director se efectuează în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.O. astfel:

– preşedintele  se numeşte de către Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.O.;

– membrii sunt numiţi  de către preşedintele Comitetului director şi validaţi de Biroul Federal.

Art.10.Diagrama de relaţii a Corpului observatorilor este prezentată în anexa nr.1.

Capitolul IV

MODALITATI DE LUCRU CURENTE

 

Art.11. Comitetul director îşi desfăşoară activitatea curentă pe baza unui plan de activitate  elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor şi a celorlalte documente programatice şi organizatorice ale F.R.O., aprobat de către secretarul general.

 Art.12Comitetul director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.

Art.13. Rezolvarea operativă a sarcinilor Comitetul director este asigurată de preşedintele acesteia.

 Art.14. Orice şedinţă a Comitetului director este statutară numai în prezenţa a jumătate plus unul din totalul membrilor săi.

Art.15. Responsabilitatea individuală a membrilor Comitetului director va fi stabilită în prima şedinţă de lucru al fiecărui an calendaristic, urmând ca o eventuală redistribuire a sarcinilor să intervină pe parcursul  sezonului competiţional.

 Art.16. Convocarea şedinţelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixată de către preşedintele Comitetului director. Convocarea Comitetului director se efectuează de preşedintele acestuia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.

 Art.17. Şedinţele trebuie să cuprindă o tematică precisă, desprinsă din planul de muncă. Tematică va fi adusă la cunoştinţă membrilor odată cu anunţarea datei şi a locului  de desfăşurare, respectiv cu 10 zile înainte.

 Art.18. Şedintele se vor desfăşura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

– apelul celor convocaţi;

– verificarea legalităţii întrunirii;

– prezentarea concluziilor şi măsurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei şedinţe şi evaluarea modului în care au fost îndeplinite;

– abordarea tematicii propuse;

– discuţii, propuneri, concluzii.

 Art.19. Propunerile de măsuri ce privesc şi activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.O. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobării Biroului Federal printr-o notă-raport întocmită de preşedintele comisiei.

Art.20. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comitetului director.

 

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE

Art. 21. Membrii Corpului observatorilor se supun regulamentelor F.R.O.

Art.22. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Corpului observatorilor va fi sancţionată conform Regulamentului disciplinar al F.R.O.

Art.23. (1) Neprezentarea membrilor Comitetului director fără temei obiectiv la două (anual) dintre şedinţele fixate şi anunţate se sancţionează cu excluderea şi necooptarea respectivilor pentru  un interval de cel puţin 2 (doi) ani într-o comisie.

  (2) Preşedintele Comitetului director are dreptul să propună completarea locurilor rămase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal. 

Art.24. Şedinţele Comitetului director  nu sunt publice.

Art.25. Delegarea observatorilor se face de către comisia centrală de competiţii, cu aprobarea Biroului Federal, prin intermediul secretarului general al federaţiei.

Art.26. Cheltuielile  legate de transportul, cazarea şi baremul observatorilor vor  fi  suportate de organizatorul competiţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Art.27. După  terminarea  jocului   observatorul analizează separat cu arbitrii  şi  antrenorii  aspectele privind desfăşurarea  jocului, consemnând poziţia  acestora.

Art.28. În  timpul  jocului observatorul se va poziţiona astfel încăt să poată avea toate informaţiile necesare pentru a putea aprecia modul de desfăşurare a meciului. Acesta va colabora cu arbitrii şi oficialii echipelor angrenate în competiţie pentru desfăşurarea în bune condiţii a jocului.

           28.1. Responsabilitatea  pe  terenul  de  joc revine în exclusivitate  arbitrilor.

28.2. Observatorul  nu  ia  nici  o decizie  asupra  desfăşurării  jocului  putând  să  facă doar recomandări.

Art.29. Prezentul Regulament este obigatoriu pentru toţi observatorii,  nerespectarea lui atrage răspunderea potrivit Regulamentului disciplinar al FR Oină.

Art.30. Corpul observatorilor îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat care începe la data validării în funcţie a preşedintelui acesteia şi se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federaţiei.

Art.31. Revocarea din funcţie a membrilor corpului se face astfel:

– de către Biroul Federal pentru preşedinte, la propunerea secretarului general;

– de către preşedintele corpului, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalţi  membri ai corpului;

               31.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesară ca propunerea respectivă să fie însoţită de motivarea, în scris, a acestei decizii de către persoana care a formulat-o.

Art.32. Orice comunicare a corpului se face în scris sau în format electronic.

Art.33. Cheltuielile legate de participarea la şedinţele Comitetului director sunt suportate de (care) către F.R.O.

Art.34. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi analizată şi soluţionată de către Biroul Federal al F.R.O.

 Art.35. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 desfăşurată la Constanta şi intră în vigoare de la data de 13.03.2010.

            (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.