COMISIA DE APEL

REGULAMENTUL

DE

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE APEL

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art.1. Comisia de Apel este constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor 14, 49,55,65-66,67.2,68 din Statutul Federaţiei Române de Oină.

Art.2. Comisia de Apel este o comisie de jurisdictie a Federaţiei Române de Oină ,aleasa de Biroul Federal pe o perioada de 4 ani ,prin vot secret.

Art.3. Comisia de Apel are ca sarcină principală judecarea apelurilor formulate de către membrii afiliaţi împotriva hotărârilor Comisiilor de disciplină (a F.R.O si ale A.J.O). si poate hotărî împotriva oricărei sancţiuni prevăzută în regulamentele F.R.O şi a prezentului statut.

           Art.4Comisia de Apel are dreptul de a solicita oricărei structuri sau comisii de specialitate din F.R.O., precum şi altor structuri sau organe, puncte de vedere, în interesul rezolvării corecte a cauzei.

           Art.5. Comisia de Apel îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal.

                                                         Capitolul II

Atribuţiile comisiei de apel

 

Art.6. Comisia de apel îndeplineşte următoarele atribuţii:

     6.1. Judecă apelurile formulate de către membri afiliaţi sau de către persoanele implicate în activitatea de oină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină (ale FRO şi ale AJO) precum şi pe cele introduse de membrii FRO împotriva hotărârilor pronunţate de comisile centrale ale federaţiei , in conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al F.R.O. ;

     6.2. Poate hotărî asupra oricărei sancţiuni prevăzute în statutul şi regulamentele F.R.O.;

     6.3.   Analizează anual activitatea proprie şi întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Biroului Federal şi Adunării Generale;                                

     6.4. Consiliază structurile F.R.O. privind respectarea legalităţii şi prevenirea încălcării normelor legale;

     6.5. Sesizează Biroul Federal sau preşedintele F.R.O. cu privire la deficienţele sau problemele apărute ori existente în cadrul federaţiei, potrivit obiectului său de activitate;

     6.6.face recomandari sectiilor de oina din cluburi si asociatii sportive cu privire la masurile educative ce trebuie luate fata de sportivi sau cadre tehnice a caror comportare nu este conformă cu prevederile F.R.O. sau ale fair-play-ului ;

       6.7. tine evidenta hotărârilor luate, verifică îndeplinirea lor şi prezintă Biroului Federal măsurile luate.

6.8-studiază prevederile în legătură cu oina pentru a soluţiona legal cauzele ;

6.9.-studiază sistemul de sancţiuni şi propune variante de perfecţionare sau îmbunătăţire;

     6.10.-la judecare, are în vedere competenţa privind cercetarea faptelor, garantarea dreptului la apărare, precum şi toate împrejurările care inlatura, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului, dar şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii ;

6.11. Execută şi alte activităţi stabilite de biroul federal sau preşedintele FRO                      

                                               CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI   DE APEL

Art.7.(1) Comisia de Apel se compune din:

                       a)preşedinte;

                                 b)2 membri;

(2) Conţinutul numeric şi nominal, organizarea şi atribuţiile comisiei, precum şi orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.

(3). Alegerea în funcţie a preşedintelui şi membrilor Comisiei se efectuează în conformitate cu prevederile art.49 din statutul F.R.O. astfel:

-Comisia de Apel este aleasă de Biroul Federal pe o perioadă de 4 ani, prin vot secret.

(4).Membrii Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de apel.

                                             Capitolul IV

MODALITATI(PROCEDURI) DE LUCRU CURENTE

         Art8. Procedurile privind sesizarea comisiei si dezbaterea apelului se vor desfasura conform prevederilor Regulmentului Disciplinar al F.R.O.

Art.9. Dezbaterile in fata comisiei de apel vor fi consemnate intr-un proces-verbal de sedinta, care se redacteaza de un membru al comisiei.

Art.10. Orice dispozitie a comisiei va fi consemnata in hotararea de sedinta si va fi motivata.

Art.11.Hotararea de sedinta va cuprinde, , pe lângă arătarea părţilor şi a naturii litigiului , urmatoarele:

  1. a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
  2. b) cererile si sustinerile partilor;
  3. c) hotararea comisiei si calea de atac, cu termenul în care se depune;
  4. c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
  5. e) semnaturile presedintelui si membrilor comisiei;

Art.12.Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul hotararii, precum si de actele dosarului.

La cererea partilor sau din oficiu, comisia poate indrepta sau completa hotararea de sedinta printr-o alta hotarare.

Partilor li se comunica o copie dupa hotararea de sedinta.

Art13..Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoana straina de litigiu nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea comisiei.

Art.14.Apelul nu suspenda executarea hotararii atacate.

 

   Capitolul V                        

Dispoziţii finale

   Art.15. Activitatea comisiei se desfăşoară având la bază prevederile statutului , Regulmentului Disciplinar şi ale propriului regulament de organizare şi funcţionare ,aprobat de Biroul Federal.

Art.16. Membri comisiei de apel au drepturile, obligaţiile şi îndatoririle prevăzute în prezentul regulament.

Art.17. Hotărârile comisiei de apel se adoptă cu majoritate simplă.

Art.18. Şedintele comisiei de apel pot fi publice.

Art.19. Comisia de apel se întruneşte şi lucrează ori de câte ori este necesar sau este solicitată de preşedintele ori secretarul general al F.R.O., dar nu mai puţin de două ori pe an.

Art.20. Convocarea comisiei se efectuează de preşedintele acesteia prin orice mijloc de comunicare.

Activităţile desfăşurate de comisia de apel se înscriu într-un registru de procese-verbale de şedinţă, care se semnează de membri comisiei prezenţi la şedinţă.

Art.21. Dacă unul dintre membri comisiei de apel, pe parcursul unui an nu participă justificat la cel puţin două activităţi ale comisiei, poate fi revocat şi înlocuit de către preşedintele comisiei cu acordul biroului federal.

În caz de abateri sau lipsă de participare la activităţile la care au fost solicitaţi, membri comisiei pot fi desărcinaţi. Desărcinarea poate fi făcută în condiţiile aplicării alin.1 din prezentul articol.

Desărcinarea se poate realiza şi prin demisie, care se analizează şi validează de către Biroul Federal.

Art.22. Locul întrunirii comisiei pentru lucru în şedinţe se stabileşte de preşedintele comisiei de apel şi se aprobă de preşedintele FRO.

Art.23. Preşedintele comisiei poartă răspunderea pentru modul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiei de apel.

Art.24. Taxele percepute pentru analizarea apelurilor sunt stabilite anual de biroul federal.

Art .25.Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi soluţionată prin consultarea biroului federal.

Art.26.   Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. in sedinta din data de 12.03.2010 desfasurata la Constanta si intra in vigoare incepand cu data de 13.03.2010.

(2). La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.