element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)  

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTIVITATILOR DE OINA

-CUPRINS-

 

CAPITOLUL I    -Definitii si atributii

CAPITOLUL II    – Clubul (sectia de oina)

CAPITOLUL III   – Schimbarea denumirii echipei de oina

CAPITOLUL IV  – Fuziuni, protocoale, cedari intre cluburi

CAPITOLUL V   – Desfiintarea unui club (sectii de oina)

CAPITOLUL VI  – Responsabilitatile cluburilor (sectiilor de oina)

CAPITOLUL VII – Sportivii

CAPITOLUL VIII – Desfasurarea competitiilor si a jocurilor de oina

CAPITOLUL IX  – Asistenta medicala si viza medicala

CAPITOLUL X   – Aspecte disciplinare

CAPITOLUL XIContestatii

CAPITOLUL XII  – Precizari administrative

CAPITOLUL XIII – Dispozitii finale

CAPITOLUL I    -Definitii si atributii

 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele şi cadrul de pregătire, organizare, desfăşurare, omologare şi control a activităţilor de oina din România.

            Art. 2.Structura F.R.Oina  abilitata să organizeze şi să controleze activităţile oinistice  este Comisia centrala de competitii, legitimari, transferari si clasificari sportive (numită în continuare C. C. de Competiţii) care face parte din comisiile centrale de specialitate ale federatiei.

      Art. 3.  Preşedintele Comisiei Centrale de Competiţii este numit de către Biroul Federal la propunerea Secretarului General, iar membrii acesteia sunt numiti de catre presedintele comisiei  si validati de catre Biroul Federal.

Comisia  Centrală de Competiţii are  următoarea structură :

– preşedinte;

-2 membri .

Activitatea Comisiei Centrale de Competiţii este coordonata de catre  Secretarul General.

            Art. 4.  Comisia Centrală de Competiţii  are următoarele atribuţii principale:

– elaborează prezentul regulament şi urmăreşte, după aprobarea lui de catre biroul federal, respectarea acestuia;

– asigură desfăşurarea competiţiilor naţionale, îndrumă şi controlează, prin Asociaţiile Judeţene de Oina şi a Municipiului Bucureşti, organizarea în bune condiţii a întregului sistem competiţional al federatiei;

–  soluţionează  transferarea pe plan naţional a sportivilor ;

– întocmeşte proiectul calendarului competiţional şi urmăreşte organizarea şi execuţia acestuia;

– omologhează rezultatele jocurilor din toate competitiile  naţionale şi întocmeşte clasamentele finale ale acestora;

– pastrează evidenţa la zi a jocurilor şi participarea jucătorilor în competiţiile naţionale şi internaţionale;

Art. 5.  În teritoriu, Comisia Centrală de Competiţii colaborează cu  responsabilii de zone, numiţi de catre Biroul Federal.

Atribuţiile responsabilor de zonă  sunt următoarele :

–  reprezintă interesele F.R.Oina în zona respectivă;

– asigură informarea reciprocă dintre F.R. Oina, A.J.O./A.M.B. cluburile, arbitrii şi antrenorii din zonă ;

– urmăreşte întocmirea şi desfăşurarea programului competiţional din zona respectivă;

– centralizează rezultatele ce i se transmit telefonic de catre secretarii de concurs desemnati la competitiile care au avut loc in  zona respectivă şi le comunică, în prima zi lucrătoare după desfăşurarea competitiei, F.R. Oina ;

– sprijină, împreună cu A.J.O./A.M.B., organizarea cantonamentelor şi jocurilor loturilor naţionale ale României;

– se legitimează cu împuternicirea scrisă/legitimatia a F.R. Oina şi cu ecusonul special înscripţionat “Oficial F.R.O.”

5.1 Comisia Centrală de Competiţii se întruneşte,de regula, trimestrial, iar sedinţa este statutară prin prezenţa a jumătate plus unu dintre membrii săi.

5.2 Pentru rezolvarea unor probleme care nu suporta amanare,Comisia Centrală de Competiţii se poate intruni lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Secretarului General sau a presedintelui acesteia.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II    – Clubul (sectia de oina)

 

Art. 6. Pentru a participa la competitiile oficiale organizate de F.R.Oina, un club (o sectie de oina) trebuie afiliata la F.R.Oina. Pentru afiliere clubul sportiv in cadrul caruia este organizata sectia va inainta la F.R.Oina – C.C. Competitii  urmatoarele acte:
a) cererea de afiliere tip emisa de F.R.Oina completata la toate rubricile si semnata de conducerea       clubului sportiv si de presedintele sectiei de oina insotita de documentele prevazute la art. 42 din R.O.F. al F.R.Oina;
b) copie dupa chitanta prin care se dovedeste achitarea taxei de afiliere in contul  F.R.Oina;

Art. 7. (1) Aprobarea afilierii sectiei de oina va fi comunicata clubului si  catre AJO de care apartine. In baza comunicarii federatiei AJO vor tine si ele evidenta sectiilor afiliate.
(2) Daca cererea este respinsa se vor restitui toate actele impreuna cu motivarea respingerii.

(3)Daca in judetul respectiv nu exista A.J.O.,aprobarea afilierii este transmisa direct clubului solicitant.

Art. 8. (1) Un club poate inscrie numai cate o echipa in fiecare competitie oficiala rezervata fiecarei categorii de varsta(seniori,juniori I ,juniori II).
(2) Pentru inscrierea unei echipe intr-o competitie oficiala, aceasta trebuie sa intruneasca criteriile de participare stabilite prin regulamentul de desfasurare a respectivei competitii, iar sectia de oina trebuie sa completeze si sa transmita cererea de inscriere tip la  F.R.Oina,cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii competitiei.
(3) In competitiile oficiale, echipele inscrise de un club (o sectie) afiliat vor purta in mod obligatoriu denumirea inscrisa in cererea de afiliere.

 

CAPITOLUL III   – Schimbarea denumirii echipei de oina

 

Art. 9. Schimbarea denumirii unei echipe de oina se poate face in una dintre urmatoarele situatii:
a) in urma fuziunii clubului (sectiei de oina) care a inscris-o cu un alt club (sectie de oina);
b) in urma incheierii unui protocol cu o persoana juridica;
c) in urma schimbarii denumirii clubului sportiv.

Art.10. Schimbarea denumirii echipei de oina se poate efectua pe tot parcursul anului competitional, daca este intr-una dintre situatiile de la art. 9 literele b) sau c).

Art. 11. Pentru schimbarea denumirii echipei de oina se vor prezenta la F.R.Oina urmatoarele acte:
a) comunicarea scrisa cu noua denumire avand avizul  AJO;
b) dovada achitarii taxei respective in contul F.R.Oina;
c) legitimatiile sportivilor pentru inscrierea noii denumirii.

Art. 12. C.C.Competitii va comunica prin F.R.Oina, in scris AJO confirmarea oficiala de schimbare de denumire, inclusiv data aprobarii.

 

 

CAPITOLUL IV  – Fuziuni, protocoale, cedari intre cluburi

 

Art. 13. (1) Prin fuziune se intelege contopirea unor cluburi (sectii de oina), afiliate la F.R.Oina, intr-un singur club (sectie de oina).
(2) Fuziunea ca atare, cat si depunerea documentelor necesare aprobarii acesteia, se poate realiza numai inaintea sezonului competitional, sau in perioada stabilita anual pentru transferari.

(3) Propunerea de fuziune sau de protocol trebuie sa fie aprobata de structurile de conducere ale cluburilor respective.

Art. 14. (1) Protocolul de colaborare reprezinta o intelegere scrisa intre un club sportiv (o sectie de oina) afiliat la F.R.Oina si persoane fizice sau juridice indiferent daca sunt sau nu afiliate.
(2) Protocoalele pot fi incheiate oricand.

Art. 15. (1) Propunerea de fuziune sau protocol va fi prezentata pentru inregistrare la F.R.Oina, insotita de urmatoarele acte:
a) procesele verbale de la adunarile generale ale cluburilor respective semnate  si stampilate;
b) noua denumire a echipei (clubului sau sectiilor in unele cazuri de protocol de colaborare) rezultate, inclusiv adresa si numele persoanelor imputernicite sa o reprezinte;
c) avizul AJO;
d) avizul inspectoratului scolar teritorial, daca fuziunea sau protocolul implica un club sportiv scolar;
e) dovada achitarii taxe respective in contul F.R.Oina;

Art. 16. (1) Prin inregistrarea fuziunii de catre F.R.Oina clubul (sectia) rezultat ramane afiliat, celelalte cluburi (sectii) fiind radiate din evidenta F.R.Oina.
(2) Transmiterea inregistrarii fuziunii sau a protocolului se va face in termen de 30 zile cluburilor (sectiilor de oina) si AJO. Fuziunea sau protocolul devin valabile de la data stabilita si comunicata de catre F.R.Oina

Art. 17. (1) Clubul (sectia de oina) rezultata in urma unei fuziuni preia jucatorii cluburilor (sectiilor desfiintate) si obligatiile contractuale fata de acestia, numai cu acordul jucatorilor.
(2) Sportivii cluburilor (sectiilor) desfiintate, care nu-si dau acordul pentru clubul (sectia) rezultat din fuziune devin jucatori liberi.
Art. 18. Cluburile (sectiile de oina) care in urma fuziunii au fost scoase din evidenta F.R.Oina se pot reafilia separat dupa un an competitional.

Art. 19. (1) Cluburile (sectiile de oina) pot ceda dreptul de participare in competitiile organizate de F.R.Oina catre orice persoana juridica romana. Prin cedarea dreptului de participare nu se considera cedata si afilierea la F.R.Oina.
(2) Persoana juridica ce preia drepturile cedate achita F.R.Oina taxa de preluare aferenta.
(3) Jucatorii aflati pe perioada de valabilitate a acordului cu clubul (sectia de oina) care isi cedeaza dreptul de participare se considera liberi de contract numai in cazul in care sectia se desfiinteaza.

 

 

CAPITOLUL V   – Desfiintarea unui club (sectii de oina)

 

 

Art.20. Desfiintarea unei club (sectii de oina) se poate face numai in conformitate cu statutul propriu al clubului. Hotararea de desfiintare se va inainta la F.R.Oina pentru radiere. Radierea va fi comunicata clubului si AJO in termen de 30 de zile.

Art. 21. Sportivii cluburilor (sectiilor de oina) desfiintate devin jucatori  liberi  si se pot legitima la alte cluburi sportive dupa radiere.

Art. 22. Cluburile (sectiile de oina) desfiintate se vor putea reafilia respectand cerintele prezentului regulament .

Art. 23. Biroul Federal poate propune excluderea unui membru (sectii) ca urmare a unor incalcari grave ale Statului si regulamentelor F.R.Oina, numai in cazurile prevazute in Statut.

 

CAPITOLUL VI  – Responsabilitatile cluburilor (sectiilor de oina)

 

Art. 24. Clubul (sectia de oina) are urmatoarele responsabilitati generale:
a) Sa achite integral, pana la transmiterea cererii de inscriere in competitie,taxele de participare anuale ,pentru fiecare echipa inscrisa, al caror cuantum va fi publicat in Buletinul Informativ din anul respectiv.
b) Sa elibereze legitimatiile jucatorilor care se transfera la terminarea contractului sau care au devenit jucatori liberi.
c) Sa prezinte,la competitiile oficiale interne  secretarului de concurs, inaintea inceperii jocului, printr-un delegat special desemnat, prin antrenorul principal sau prin capitanul de echipa, legitimatiile de joc cu viza medicala si viza anuala  la zi,precum si tabelul nominal cu lotul de jucatori .
d) Sa asigure sportivilor o asigurare de sanatate pe perioada contractului(daca exista) cat si conditii pentru efectuarea controlului medical in vederea obtinerii vizei pe legitimatia de joc.
e) Sa comunice la F.R.Oina pe zile, ore si locuri de desfasurare, programul jocurilor  cand echipa (echipele) pe care a inscris-o in competitii oficiale isi exercita dreptul de gazda. Odata comunicat, programul devine obligatoriu. Modificari ale datei si orei de disputare a meciurilor nu mai pot fi operate decat in conditiile prevazute in prezentul regulament.

f)sa prezinte/transmita la federatie carnetele de legitimare ale jucatorilor,insotite de plata contravalorii vizei anuale pentru acestia,cu cel putin 20 zile inainte de inceperea primei competitii oficiale la care doreste sa participe,in vederea obtinerii dreptului de joc pe anul respectiv;

Art. 25. Un club (sectie de oina) ale carui echipe joaca pe teren propriu are urmatoarele responsabilitati organizatorice:
a) Sa asigure siguranta oficialilor si echipei(echipelor) oaspete din momentul sosirii si pana la parasirea localitatii respective;
b) Raspunde de asigurarea conditiilor regulamentare de joc respectand reglementarile F.R.Oina. Prin responsabilul de concurs, pe care il desemneaza, si impreuna cu personalul de ordine, trebuie sa asigure desfasurarea normala a jocului, fiind direct raspunzator de incidentele ce se pot ivi in teren si in afara lui. Acestia nu vor permite intrarea in stadion(spatiul imediat al terenului de joc,determinat conform regulamentului de joc, daca nu sunt tribune) a persoanelor turbulente, in stare de ebrietate sau cu obiecte contondente;
c) Se ingrijeste de primirea echipei (echipelor) vizitatoare inlesnindu-i cazarea si masa, contra cost, daca aceasta o solicita. Rezerva la cerere, contra cost, locuri de cazare pentru arbitri si ceilalti oficiali ai federatiei;
d) Este obligat sa asigure conditii de   antrenament , pentru echipa vizitatoare, daca aceasta o solicita, in scris, cu 10 zile inainte de desfasurarea jocului;
e) Asigura conditii decente pentru activitatea de secretariat cat si pentru desfasurarea activitatii de catre observatorii federali;
f) Asigura, cel putin 3  mingii de joc omologate de catre federatie;
g) Este obligat sa asigure :
– marcajul regulamentar al terenului;
– persoane desemate pentru recuperarea mingilor.
h) Sa asigure vestiare separate pentru oficiali si echipa vizitatoare;
i) Se ingrijeste de asigurarea:
– asistentei medicale care trebuie sa existe de la ora incalzirii oficiale;
– tabelei de marcaj (electronica sau manuala);
– tablitelor pentru inlocuiri numerotate de la 1 la 20 pe ambele fete;
– bancilor de rezerva pentru membrii echipelor;
– instrumentelor pentru verificarea dimensiunilor terenului de joc;
– mesei pentru scorer, crainic, operator tabela de marcaj, medic si observatori federali;

  1. j) La sfarsitul jocurilor pe parcursul carora s-au produs incidente care au impiedicat buna sa desfasurare trebuie sa asigure desfasurarea protocolului si retragerea la vestiare in deplina siguranta a echipelor si oficialilor si sa nu permita patrunderea spectatorilor in suprafata de joc.
    k) Este obligat sa permita echipei oaspete filmarea jocului in scopuri necomerciale.

Art. 26. Nerespectarea obligatiilor de la art. 25,   consemnata de arbitri sau observatorul federal in documentele specifice intocmite de catre acestia , duce la sanctiuni ,conform regulamentului disciplinar,impotriva echipei gazda.

Art. 27. Clubul (sectia de oina) ale carui echipe joaca in deplasare are urmatoarele responsabilitati organizatorice:
a) Trebuie sa-si ia toate masurile necesare pentru ca echipele proprii sa se deplaseze in timp util in vederea disputarii partidelor;
b) Se va interesa din timp pentru a afla data, ora si terenul unde se disputa jocurile.        c)Sa respecte regulile de desfasurare ale competitiilor stabilite de organizatori.

 

 

CAPITOLUL VII – Sportivii

 

Art. 28. (1) Pentru a lua parte la jocurile oficiale organizate de F.R.Oina un sportiv trebuie  sa fie legitimat la un club afiliat la F.R.Oina.
(2) Legitimatia de joc se elibereaza conform procedurii prevazute in regulamentul de transferari al federatiei.
Art. 29.  Trecerea sportivilor de la un club la altul se poate face numai in conditiile prevazute in Regulamentul   de   transferări  al Federaţiei Române de Oină.
Art. 30. (1) Pe foaia de arbitraj se vor inscrie,de catre delegatul fiecarei echipe,inainte de inceperea meciului, numai jucatorii  echipati regulamentar si care prezinta legitimatii de joc valabile,numarul acestora fiind cel stabilit in regulamentul de joc. Nu se admite inscrierea pe foaia de arbitraj a sportivilor pe baza  B.I./C.I sau a altor documente de identitate.
(2 Participarea sportivilor la jocuri se face pe bază de legitimaţii tip F.R.O. care vor avea trecute parafa şi ştampila medicului de la medicina sportiva cu menţiunea „ Apt Oină ” precum si viza anuala din partea federatiei de oina,verificarea indeplinirii acestor conditii revenind arbitrilor desemnati sa conduca jocul respectiv;
(3) Sportivii vor avea asupra lor in mod obligatoriu B.I./C.I(valabile) ,respectiv certificat de nastere pentru cei care nu au C.I. eliberate;

(4) Sportivii care nu respecta conditiile de participarea stabilite mai sus(lipsa sau expirate vizele medicale sau anuale) ori nu au asupra lor documentele de legitimare prevazute mai sus ,nu au drept de joc si ca atare cluburile care ii vor folosi in competitii vor pierde meciurile respective cu 0-9.

5)Existenta B.I./C.I ,respectiv certificat de nastere pentru cei care nu au C.I. eliberate,poate fi  solicitata de catre delegatul echipei adverse  in cazurile in care acesta are dubii legate de posibile substituiri de persoana pentru jucatorii echipei adverse,acest lucru fiind consemnat in foaia de arbitraj pe tot parcursul jocului dar nu mai tarziu de consemnarea rezultatului de catre arbitri;

6)In cazul descoperirii unor cazuri de substituiri de persoana,echipa care a folosit jucatorii respectivi va pierde meciul cu 0:9;
7) Nu vor putea intra pe teren dupa inceperea jocului decat jucatorii trecuti in prealabil  pe foaia de arbitraj. In cazul sesizarii folosirii unor jucatori neinscrisi pe foaia de arbitraj, echipa care i-a folosit pierde jocul cu 0:9 cu punct in clasament.

Art. 31. Sportivul, pe a carui legitimatie de joc arbitrul  constata lipsa vizei medicale sau a vizei anuale a federatiei, nu va fi inscris pe foaia de arbitraj.

Art. 32. Sportivii sunt obligati sa se comporte civilizat, demn, disciplinat atat in timpul  jocului cat si in toate imprejurarile in care vin in relatii cu oficialii si publicul spectator, atat inainte cat si dupa terminarea jocului.

Art. 33. (1) In timpul meciului sportivii au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte regulile  jocului de oina si prevederile regulamentelor emise de F.R.Oina;
b) sa fie echipati in conformitate cu regulamentul jocului de oina;
c) sa accepte deciziile arbitrilor;
d) sa-si respecte coechipierii si adversarii;
e) sa aiba o atitudine corecta fata de public si oficialii jocului;
f) sa nu incite coechipierii si publicul la dezordine;
g) sa participe la protocoalele oficiale de la inceputul si de la sfarsitul jocului;
(2) Nerespectarea obligatiilor de mai sus atrage dupa sine luarea masurilor de sanctionare corespunzatoare gravitatii faptelor, prevazute in regulamentul disciplinar.

Art. 34. Sportivilor le este interzisa folosirea mijloacelor si metodelor care le sporesc in mod artificial performantele si le prejudiciaza sanatatea si etica sportiva, in conformitate cu prevederile legale in vigoare

Art. 35.. Legitimarea unui sportiv pe baza unei semnături în fals a acestuia, se va anula împreună cu carnetul de legitimare.

Cei vinovaţi vor fi sanctionaţi, conform Regulamentului Disciplinar.

 

 

CAPITOLUL VIII – Desfasurarea competitiilor si a jocurilor de oina

 

 

Art. 36. Jocurile de oina organizate de F.R.Oina sau membrii sai sunt jocuri publice. Ele pot fi:
a) jocuri oficiale, organizate de F.R.Oina sau membrii sai pe baza calendarului sportiv intern si international, avand ca scop desemnarea unui castigator si stabilirea unei ierarhii valorice a participantilor;
b) jocuri amicale care sunt organizate, din initiativa F.R.Oina sau a membrilor sai, in afara celor oficiale;

Art. 37. Cluburile nu pot schimba, de comun acord, caracterul jocurilor oficiale in jocuri amicale sau invers sub sanctiunea omologarii rezultatelor cu 0:9  fara punct in clasament pentru ambele echipe.

Art. 38.  Pentru jocurile oficiale organizate de F.R.Oina se aplica  dispozitiile prezentului regulament, ale regulamentului specific competitiei respective cat si celelalte regulamente emise de F.R.Oina.

Art. 39. Cluburile pot organiza sau pot participa la jocuri amicale interne sau internationale cu conditia de a nu impiedica desfasurarea calendarului sportiv intern si de a avea acordul F.R.Oina.

Art. 40. (1) F.R.Oina stabileste si publica anual  in Buletinele Informative sistemul competitional pentru anul in curs.
(2) F.R.Oina stabileste si comunica anual prin Buletinul Informativ calendarul competitional, cuprinzand datele de desfasurare ale competitiilor pe care le organizeaza .

Art. 41. Orice propunere de  modificare a sistemului competitional este anuntata celor interesati pana la finele anului in curs, pentru sezonul competitional urmator si aprobata in prima adunare generala.

Art. 42. (1) Schimbarea datei sau/si orei de desfasurare a unui joc oficial se admite in urmatoarele cazuri:
a) pentru interes national;
b) la solicitarea scrisa a unui club (sectii de oina) a carui echipa participa la joc, cu prezentarea motivului pentru care se solicita schimbarea datei de desfasurare a partidei si  a acordului scris al echipei adverse.

Art. 43. Dupa incheirea perioadei de transferari ,fiecare club este obligat sa transmita ,in termen de 15 zile ,la C.C. Competitii ,lista cu lotul de sportivi.De asemenea ,sub semnatura conducatorului clubului(a sefului sectiei de oina) ,va fi inmanat la sedinta tehnica a fiecarei competitii, secretarului de concurs,tabelul nominal cu participantii structurii respective la activitate,in care se vor mentiona:

-sportivii(nr. maxim este de  20 pentru jocul in 11 ,respectiv 15 pentru jocul in 6);

-conducatorul delegatiei;

-medicul echipei;

-antrenorul(principal,secund).

Art  44. Sportivii juniori  legitimati la un club care are inscrise echipe atat la seniori cat si la juniori  pot juca nelimitat in echipele de seniori.

Art.45. (1) La jocurile publice loturile echipelor pot cuprinde si un numar de jucatori cu alta cetatenie decat cea romana.
(2) Numarul acestora cat si restrictiile privind prezenta acestora simultana in teren la jocurile oficiale se aproba  de catre Biroul Federal,la propuerea C.C. de Competitii.

Art. 46. In cazul in care regulamentele de desfasurare a unei competitii organizata de F.R.Oina prevad prezenta permanenta in teren a unui numar bine stabilit de jucatori  sub o anumita varsta si unul dintre acesti jucatori se accidenteaza si numai poate fi inlocuit  cu alt jucator din aceeasi categorie de varsta, atunci echipa va pierde jocul  cu 0:9,cu punct in clasament.

Art. 47. Delegatii echipelor participante la un joc oficial au dreptul sa verifice identitatea sportivilor si oficialilor cu legitimatia de joc, dar numai prin intermediul unuia dintre arbitrii intalnirii.

Art. 48. (1) Se va inregistra ca neprezentare orice intarziere de intrare pe teren, in echipament regulamentar de joc, mai mare de 15 min de la ora oficiala de incepere a jocului. Arbitrii trebuie sa astepte 15 min de la ora programarii pentru consemnarea neprezentarii.

(2)Pentru competitiile desfasurate in sistem turneu,neprezentarea va fi consemnata in termen de 5 min.de la data intrarii pe teren a arbitrilor si invitarea echipelor.
(3) Prevederile alin 1) se aplica si in ceea ce priveste asigurarea asistentei medicale.
Art. 49. (1) In cazul in care din motive tehnice, care nu pot fi prevazute se intrerupe jocul, organizatorii trebuie sa ia toate masurile pentru restabilirea conditiilor normale desfasurarii in continuare a partidei:
a) Daca intreruperile (una sau mai multe) nu depasesc 2 ore, jocul se reia pe acelasi teren, de la acelasi scor, cu aceiasi jucatori in aceleasi pozitii in care s-a intrerupt;

  1. b) Daca interuperile (una sau mai multe) depasesc 2 ore, meciul se va rejuca in intregime pe orice teren omologat. Echipele trebuie sa foloseasca numai jucatori inscrisi pe foaia initiala cu exceptia celor eliminati.
    c) Daca jocul se disputa a doua zi, clubul a carui echipa desfasoara meciul pe teren propriu va trebui sa suporte cheltuielile de cazare si masa ale echipei vizitatoare.
    d) Daca jocul nu se va putea disputa nici a doua zi comisia organizatoare va stabili o alta data. Echipa care refuza sa continue jocul in aceste conditii va pierde jocul cu scorul de 0:9 cu punct in clasament.

Art. 50. (1) Jocurile vor fi conduse de catre 2 arbitri delegati. La jocurile disputate in cadrul competitiilor organizate de F.R.Oina vor mai oficia:
– un arbitru de rezerva;
– un scorer;

-un comentator;

-un secretar de concurs;

-un observator federal;

– un observator de arbitri;

Art. 51. Pe banca de rezerva au voie sa ia loc  numai persoanele trecute pe foaia de arbitraj de fiecare echipa pentru jocul respectiv(delegatul,antrenori,medicul echipei,jucatorii de rezerva conform regulamentului de joc).

Art. 52. Arbitrii  sunt  obligati sa se  asigure ca foile de arbitraj  ajung la F.R.Oina in maxim 48 de ore de la incheirea competitiei . In cazul nerespectarii acestei prevederi se vor aplica sanctiuni conform Regulamentului disciplinar.

Art. 53. (1) La competitiile sistem turneu foile de arbitraj vor fi omologate de catre secretarul de concurs  care are calitatea de  oficial al F.R.Oina, care va intocmi si clasamentul dupa fiecare etapa,daca acest lucru este posibil.

(2)Pe foaia de arbitraj fiecare echipa va mentiona, in mod obligatoriu ,capitanul de echipa ,antrenorul si delegatul.

(3)Dupa completarea foii de arbitraj de catre arbitri,capitanul de echipa si delegatul vor lua la cunostinta continutul acesteia,pe baza de semnatura.
(4) Eventualele contestatii vor fi solutionate de catre  comisia de litigii a turneului in limitele statutare .

Art. 54. Eventualele constatari aparute dupa incheierea jocului sau aspecte privind desfasurarea partidei care nu au putut fi trecute in foaia de arbitraj, pot fi consemnate in memorii cuprinzand si indicarea probelor. Acestea vor fi inaintate comisiei de litigii,in cel mai  scurt timp,care le va analiza si se va pronunta asupra lor imediat ,daca situatia o impune,in caz contrar, vor fi inaintate la federatie pentru solutionare de organele competente.

Art. 55. (1) Jocurile se vor disputa numai pe terenuri  omologate de F.R.Oina. Acestea sunt nominalizate pe categorii in Buletinele Informative.
(2) Omologarea terenurilor si salilor de joc se face de catre Comisia de echipament, materiale si baze sportive,care va comunica situatia acestora  C.C. Competitii

(3) Disputarea unui joc pe un teren sau  intr-o sala neomologata atrage dupa sine pierderea jocului de catre echipa organizatoare cu 0-9 , fara punct in clasament.

Art. 56. (1) Daca la controlul terenului(salii de joc) efectuat la inceputul jocului de catre oficialii F.R.Oina se constata ca aceasta nu indeplineste cerintele regulamentare, jocul nu va fi inceput si va fi pierdut de echipa clubului organizator cu  0:9, fara punct in clasament. Neregulile constatate care au condus la nedisputarea jocului vor fi consemnate in foaia de arbitraj.
(2) Daca exista posibilitatea ca jocul sa se desfasoare pe un alt teren( alta sala )omologata din localitatea respectiva, echipa vizitatoare si oficialii sunt obligati sa accepte propunerea organizatorilor.

Art. 57. Echipele care se vor dovedi ca s-au lasat invinse sau uzeaza de mijloace nelegale sau neregulamentare pentru a castiga, vor fi eliminate din competitia la care participa,fiind sesizata Comisia de disciplina.

1)In acest caz ,cel care face sesizarea(oficial al federatiei,delegat al unei dintre echipele participante la competitie),este obligat sa depuna odata cu aceasta si probe care sa dovedeasca situatia reclamata.
Art. 58. Rezultatele jocurilor oficiale se considera definitive odata cu omologarea lor de catre C.C. Competitii ,aceasta avand loc in maxim15 zile de la terminarea competitiei.

Art. 59. (1) Clasamentul echipelor se intocmeste dupa fiecare etapa pe baza jocurilor disputate si omologate prin aditiune de puncte, care se vor acorda astfel:
– joc castigat =3 puncte

-joc egal -2 puncte
– joc pierdut = 1 punct
– neprezentare = 0 puncte.
(2) In situatiile deosebite prevazute in  regulamentele federatiei, se va acorda sau nu punctul, in clasament conform articolului respectiv.

Art. 60. In situatia in care doua sau mai multe echipe au acumulat acelasi numar de puncte, la oricare dintre competitii, clasamentul se va face tinand seama de  criteriile de ordine stabilite in regulamentul jocului de oina cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 61. In caz de eliminare, desfintare sau retragere din competitie a unei echipe sau a unui club sportiv de oina, se vor avea in vedere urmatoarele:
a) Daca acest fapt s-a produs inainte de terminarea turului competitiei  respective, jocurile disputate se anuleaza;
b) Daca faptul se produce dupa incheierea turului rezultatele din tur raman valabile, iar jocurile din retur se omologheaza cu 0:9, fara punct in clasament.

Art. 62. (1) In cazul in care o echipa participanta in competitiile  nationale inregistreaza doua neprezentari, este considerata retrasa din competitia respectiva.
(2) In cazul in care o echipa participanta la fazele finale si/sau eliminatorii ale competitiilor interne inregistreaza o neprezentare, este considerata de asemenea retrasa din competitie.

Art. 63. La masa oficiala de concurs au dreptul sa ia loc urmatoarele persoane:
– secretarul de concurs;
– comentatorul;
– operator tabela de marcaj electronica(daca este cazul);
– medicul de concurs;
– observatorii F.R.O.

-arbitrii;

 

 

CAPITOLUL IX  – Asistenta medicala si viza medicala

 

 

Art. 64. Fiecare club  care organizeaza jocuri publice este obligat sa asigure asistenta medicala pe toata durata jocului sau turneului. In cazul competitiilor organizate pe teren neutru responsabilitatea revine FRO.
Art. 65. Asistenta medicala se asigura astfel:
a) fie de catre un medic care aplica parafa si stampila pe foaia de arbitraj, fie de catre un cadru medical mediu care va prezenta legitimatia de serviciu sau delegatia emisa de unitatea sanitara de care apartine, numarul urmand a fi inscris de secretarul de concurs pe foaia de arbitraj;
b) persoana care asigura asistenta medicala trebuie sa fie prezenta la teren din momentul inceperii incalzirii  si pana la terminarea meciului;

c)prezenta ambulantei sau a altui mijloc de transport sanitar;

Art. 66. Neasigurarea asistentei medicale la jocurile oficiale se constata prin:
a) absenta medicului sau cadrului medical mediu pe parcursul perioadei precizata la articolul precedent litera b);
b) lipsa parafei pentru medici, respectiv a legitimatiei sau delegatiei pentru cadrele medicale medii;
c) lipsa trusei de prim ajutor;

  1. d) lipsa ambulantei sau a altui mijloc de transport sanitar

Art. 67.  Neasigurarea asistentei medicale conduce la pierderea meciului cu 0:9  fara punct in clasament, in situatia in care echipa clubului organizator participa la joc.

Art. 68. In celelalte cazuri(turnee pe terenuri neutre) responsabilitatile vor fi stabilite de C.C. Competitii.

Art. 69. Pe legitimatiile de joc fiecare sportiv trebuie sa aiba inscrisa o viza medicala prin care un organ abilitat atesta ca persoana in cauza este apta pentru practicarea oinei.Viza se poate obtine doar de la medicul de medicina sportiva.In caz contrar sportivul se considera ca nu are drept de joc .

Art.70. (1) Arbitrul   este obligat sa verifice in mod temeinic legitimatiile de joc cu viza medicala si  completarea foii de arbitraj .
(2) In situatia in care se constata ca nu s-au  facut asemenea verificari arbitrii vinovati vor fi cercetati si sanctionati de catre C.C.Arbitrii.

Art. 71. (1) Viza medicala va cuprinde in mod obligatoriu data efectuarii controlului medical, semnatura si parafa medicului examinator cat si stampila unitatii sanitare unde s-a efectuat controlul si are valabilitatea 6 luni de la data efectuarii.
(2) Contestatiile gasite intemeiate cu privire la viza medicala vor determina pierderea jocului cu 0:9 cu punct in clasament

 

 

CAPITOLUL X   – Aspecte disciplinare

 

Art. 72. (1) In situatia unor incidente provocate de spectatori,oficiali ai echipelor care participa la jocul respectiv , care impiedica buna desfasurare a jocului sau arbitrajul, arbitrul  intrerupe meciul ,iar  responsabilul de concurs , impreuna cu personalul de ordine , elimina aceste persoane din incinta stadionului sau salii.
(2) Daca persoanele respective refuza sa paraseasca stadionul sau sala, arbitrul   acorda echipei ale caror persoane au provocat incidentele, prin delegatul si capitanul echipei   , 15 min pentru evacuarea turbulentilor.
(3) In situatia in care nici dupa aceasta perioada, arbitrul   constata ca nu sunt indeplinite  conditiile regulamentare pentru continuarea jocului, acesta nu se va mai relua cosemnandu-se in foaia de arbitraj cele petrecute. Jocul va fi omologat cu rezultatul de 0:9, in defavoarea echipei ale caror persoane au provocat incidentele .
(4) Daca incidentele sunt mai grave provocate de un numar mare de persoane si va consta in  invadarea suprafetei de joc, molestarea oficialilor, antrenorilor si jucatorilor, jocul se intrerupe, iar personalul de ordine trebuie sa evacueze complet aceste persoane din stadion sau sala in termen de 30 min. Daca dupa expirarea timpului acordat pentru evacuare aceasta nu s-a realizat, jocul nu se mai reia, consemnandu-se incidentele in foaia de arbitraj. Jocul se va omologa cu rezultatul de 0:9 cu punct in clasament, in defavoarea echipei ale caror persoane au provocat incidentele.
(5) In cazul incidentelor descrise in paragrafele 1) – 4) echipele sunt obligate sa nu paraseasca incinta stadionului sau salii din proprie initiativa, in intervalul de timp specificat. Dupa acest interval, daca jocul nu poate fi reluat, capitanii de echipa vor lua la cunostiinta decizia arbitrului semnand foaia de arbitraj.

6)In situatia in care incidentele sunt provocate de persoane care nu apartin celor 2 echipe care evolueaza pe teren,ci apartin clubului organizator ,acesta va fi obligat sa ia masuri pentru remedierea acestora in caz contrar sanctiunile vor fi aplicate acestuia.

Art. 73. In situatiile descrise la art. 71 ,alin 1) – 4), cat si in cazul in care  oficialii din cadrul cluburilor (sectiilor de oina) echipelor participante la un meci sau la un turneu provoaca sau participa la incidente  inaintea, in timpul ori dupa desfasurarea unei competitii de oina, in incinta sau in imediata vecinatate a terenului sau  salii de joc ,F.R.Oina prin Comisia de disciplina va dispune masuri de sanctionare conform regulamentului disciplinar.

Art. 74. Sportivii, antrenorii, arbitrii si alti oficiali care, fiiind spectatori la un joc oficial au o atitudine necuviincioasa, apostrofeaza arbitrii, participa la incidente sau la interventia publicului pe teren, vor fi deferiti  Comisiei de disciplina a F.R.Oina pentru cercetare si sanctionare,pe baza rapoartelor  intocmite separat  de catre arbitri,secretarul de concurs si observatorul federal.

Art. 75. (1) In cazul in care au fost sanctionati, sportivii sau oficialii unei echipe nu au dreptul de a participa la jocuri oficiale pana la achitarea amenzii corespunzatoare sanctiunii primite.
(2) In cazul in care una dintre persoanele mentionate la alin 1 participa la un joc oficial ,acesta este considerat a se afla in stare de suspendare si ca atare echipa care il va folosi va pierde meciul cu 0:9  cu punct in clasament.

3)Responsabilitatea urmaririi platii amenzii revine secretarului de concurs care se va sesiza din oficiu si va aplica prevederile alin 2 .

4)Se considera participare la competitie mentionarea persoanelor pe foaia de arbitraj completata cu ocazia jocurilor.
(3) Un sportiv sau un oficial eliminat nu are din oficiu drept de participare la urmatorul joc oficial al echipei sale (inclusiv in cazul turneelor); pentru urmatoarele meciuri hotaraste comisia de disciplina  a competitiei;

Art. 76. Arbitrii au  obligatia sa retina legitimatia de joc a jucatorilor eliminati precum si a celor contestati, pe care trebuie sa le inainteze cu un raport la C.C. Competitii, odata cu foaia de arbitraj.

 

CAPITOLUL XIContestatii

 

Art. 77. In cazul contestatiilor, comisia de litigii a competitiei este obligata sa verifice pe loc temeinicia contestatiilor pe baza actelor de identitate sau a altor documente si probe legale.

Art. 78. Analizarea existentei unei substituiri de jucator se face fie in urma unei contestatii din partea  delegatului sau capitanului unei echipe, inscrisa in foaia de arbitraj, fie in urma unei sesizari din oficiu a unuia dintre oficialii delegati de F.R.Oina la meci. In oricare dintre aceste situatii, comisia de litigii  a competitiei procedeaza dupa cum urmeaza:
a) Dispune ca sportivul in cauza sa-si inscrie datele de identificare la rubrica „CONTESTATII” din foaia de arbitraj; ulterior ii solicita documentele de identitate pentru confruntare;
b) Intocmeste un raport  in care mentioneaza orice alte elemente care ar putea duce la identificarea sportivului presupus a fi subsituit, precum si daca  sportivul refuza a-si declara identitatea. Aceste formalitati se vor efectua chiar daca echipa in cauza intelege sa nu-l foloseasca in teren.

Art. 79. (1) Contestatiile referitoare la substituirea de jucatori se vor putea face in tot timpul jocului pana la incheierea foii de arbitraj de catre arbitri ; contestatia se aduce imediat la cunostinta conducatorului echipei adverse si va fi semnata de catre arbitri,care o vor inainta comisiei de litigii pentru solutionare ,dupa incheierea partidei .
(2) Numai simpla enuntare a rezervarii dreptului de contestatie, fara a se preciza sportivii sau motivele contestatiei, va fi considerata ca neavenita si nu se va permite inscrierea ei pe foaia de arbitraj.

Art. 80. (1) Capitanul unei echipe participante la un joc oficial poate contesta in scris in foaia de arbitraj si dreptul de a participa la joc al unuia sau mai multor membrii ai echipei adverse.
(2) Contestatiile privind dreptul de joc al jucatoriilor se pot face  numai pana la inceperea jocului; contestatia se aduce imediat la cunostinta conducatorului echipei adverse si va fi semnata de catre arbitri,care vor rezolva contestatia pana la inceperea meciului,pronuntandu-se in scris daca jucatorii contestati au drept de joc.

Art. 81. (1) Cluburile care fac contestatii pe foaia de arbitraj, sunt obligate a prezenta dovezile de sustinere a contestatiei , prezentand si dovada achitarii taxei respective.
(2) Nerespectarea prevederilor aliniatului anterior duce la neanalizarea contestatiei.

Art. 82. (1) Contestatiile privind substituirea  de jucatori se vor judeca de  catre comisia de litigii a competitiei, care va  lua masuri corespunzatoare privind clubul si jucatorii in cauza .
(2) Daca faptele prezinta gravitate deosebita va fi sesizata Comisia de disciplina a F.R.Oina.

Art. 83. Contestatiile produc efecte impotriva tuturor  jucatorilor trecuti pe foaia de arbitraj indiferent  daca acestia au jucat efectiv  sau au fost rezerve.

Art. 84. In cazul refuzului arbitrului  de a permite consemnarea contestatiei, capitanul echipei care contesta, in prezenta a doi martori (de preferinta oficiali din comisia de organizare), va incheia un proces verbal referitor la acest refuz, care se va inainta impreuna cu contestatia si dovada achitarii taxei, comisiei de organizare,care va judeca cazul.

 

CAPITOLUL XII  – Precizari administrative

 

Art. 85. Cluburile (sectiile de oina) ale caror echipe joaca in deplasare vor suporta cheltuielile de transport, cazare si masa ale sportivilor, antrenorilor etc. conform normelor financiare in vigoare.

Art. 86. Cluburile (sectiile de oina) ale caror echipe joaca pe teren propriu vor suporta la fiecare joc de etapa (turneu)cheltuielile de organizare (chirie teren- sala, asistenta medicala).

Art. 87. La competitiile sistem turneu organizate de F.R.Oina cluburile (sectiile de oina) vor suporta pe langa cheltuielile de deplasare si 50% din din chiria terenului(salii). In cazul in care turneul este organizat de un club a carui echipa este participanta, cheltuielile pentru chirie teren(sala) vor fi suportate de acesta.

Art. 88. In  caz de neprezentare a unei echipe obligatiile financiare vor fi suportate de catre clubul (sectia de oina) a carui echipa este prezenta la teren.

Art. 89. (1) Nerespectarea obligatiei  de a suporta cheltuielile stabilite in prezentul regulament atrage dupa sine suspendarea din oficiu a echipei in culpa pana la achitarea acestora.

Art.90. Toate platile privind taxele de legitimare,transfer, inscriere, contestatie si amenzile vor fi virate intr-un cont al F.R.Oina, ale carui elemente de identificare se comunica anual prin Buletinul Informativ, sau vor fi achitate direct la federatie.

 

 

CAPITOLUL XIII – Dispozitii finale

 

 

Art. 91. C.C. Competitii se poate sesiza din oficiu privind nerespectarea prevederilor prezentului regulament si ale regulamentelor de desfasurare a competitiilor. Sesizarea poate determina aplicarea de sanctiuni conform regulamentului disciplinar al federatiei

Art. 92. Conducatorii structurilor sportive afiliate la F.R.Oina, sunt obligati sa aduca la cunostiinta intregii sectii de oina (antrenori, tehnicieni, jucatori etc.),  regulamentele de organizare ale competitiilor precum si Regulamentul de Organizare si Desfasurare  a Activitatilor de Oina, pentru a le cunoaste si respecta intocmai.

Art. 93. Comisiile  de organizare a competitiilor de oina  vor putea lua orice alte decizii pe care le vor gasi necesare, in toate problemele ce sunt prevazute in prezentul regulament,  cu respectarea stricta si cu prioritate a Statutului F.R.Oina, a Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Activitatilor de Oina , a Regulamentului de Functionare al F.R.Oina, a Regulamentului Disciplinar, a Regulamentului Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferari si Clasificari Sportive  si ale Regulamentelor de desfasurare a fiecarei competitii, in spriritul acestor norme.

Art.94.Prezentul  Regulament de organizare si desfasurare  a activitatilor de oina a fost aprobat de Biroul Federal  al F.R.O. in sedinta din data de 12.03.2010 desfasurata la Constanta si intra in vigoare incepand cu data de 13.03.2010.