element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)  

Regulament disciplinar

REGULAMENTUL DISCIPLINAR

AL

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE OINĂ

 

 

 

CUPRINS:

 

 1. 1. Capitolul I: Dispozitii generale
 2. Capitolul II:Abateri disciplinare :

-abaterea,aspecte generale;

-sancţiuni disciplinare aplicabile:

a)structurilor sportive;

 1. b) sportivilor
 2. c) oficialilor;

-definiţiile sancţiunilor;

-circumstanţe atenuante şi agravante;

-prescripţie;

-criterii de aplicare.

 1. 3. Capitolul III:Actiunea disciplinara:
 2. Dispoziţii comune

B.Instanţe disciplinare, competenţă şi compunerea lor

C.Probele şi mijloacele de probă

D.Procedura disciplinară in fata Comisiei de Disciplina

E.Soluţionarea cauzei în primă instanţă

F.Procedura privind sancţionarea jucătorilor de către cluburi sau asociaţii sportive

G.Procedura in fata comisiei de apel

H.Despre procedurile speciale

I.Despre recurs

J.Abateri disciplinare sisanctiunile aplicabile pentru:

-sportivi;

– structurile sportive;

– oficialii structurilor sportive afiliate la F.R.O. (conducători, delegaţi, antrenori, membri etc.)

 

4.Capitolul IV: Dispozitii finale.

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE.

 

Art.1. Obiectul , scopul si reguli de baza.

Prezentul regulament prevede regulile de disciplină, instantele disciplinare şi competenţele lor, precum şi procedura disciplinară şi este elaborat în baza prevederilor statutului si regulamentelor Federaţiei Române de Oina.

Acest regulament se aplică în cazul oricărui joc sau competiţii organizate sau autorizate de F.R.O. Regulamentul se aplică şi în cazul în care statutul, regulamentele sau deciziile F.R.O. sunt încălcate, iar aceste încălcări nu sunt sancţionate de un alt organism al F.R.O.

Regulamentul disciplinar este cadrul normativ care stabileşte statutul disciplinar al tuturor activităţilor desfăşurate în legătură cu jocul de oină.

Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor cluburilor, secţiilor, oficialilor (conducători, delegaţi, antrenori, arbitri, observatori,etc.), reprezentanţilor, jucătorilor şi altor persoane implicate în activitatea de oina, în cazul în care aceştia produc încălcări ale statutului, regulamentelor şi hotărârilor F.R.O.:

 1. a) pe terenul de joc, la vestiare sau în orice alt loc al stadionului ,cu ocazia organizarii si desfasurarii competitiilor de oina;
 2. b) în sediul federaţiei sau în cele care funcţionează comisiile de specialitate, instanţele disciplinare şi alte organe legate de activitatea de oina;
 3. c) in desfasurarea activitatilor curente daca prin declaratii, actiuni, atitudini etc., daca prin acestea se incalca prevederile statutului si regulamentelor federatiei;

Nimeni nu se poate prevala de necunoaşterea, cunoaşterea insuficientă sau interpretarea eronată a normelor de disciplină pentru a fi exonerat de răspundere.

Art.2. Cluburile şi secţiile sunt răspunzătoare de comportarea jucătorilor, reprezentanţilor şi suporterilor lor ,precum şi a oricăror alte persoane care au stabilite sarcini cu ocazia organizării jocurilor de oina.

Acestea răspund de asigurarea ordinii şi securităţii în stadion, pentru manifestări, atitudini incorecte şi acte de violenţă ,precum şi pentru producerea de incidente înaintea, în timpul şi după disputarea jocului.

Art.3. Reprezentanţii cluburilor, jucătorii, ca şi orice alte persoane implicate în activitatea de oina au îndatorirea de a se conforma principiilor loialităţii, probităţii şi spiritului de sportivitate prevăzute în codurile de conduită ale activităţii  de oina (Anexa I A-D).

Sancţiunile pentru încălcarea codurilor de conduită vor fi aplicate în conformitate cu prevederile acestui regulament.

Art.4. Orice caz neprevăzut în prezentul Regulament Disciplinar poate fi extins, prin analogie, cu alte cazuri asemănătoare.

Art.5.Abaterea disciplinară

Abaterea disciplinară este fapta prin care se încalcă normele de disciplină şi de comportare săvârşită cu vinovăţie.

Abaterea disciplinară este singurul temei legal al răspunderii disciplinare.

Recidiva se consideră pentru orice abatere ulterioară, indiferent de felul primei abateri.

Se află în stare de recidivă jucătorul, oficialul sau asociaţia care, fiind sancţionaţi pentru o cauză în ultimii 2 ani, comit noi abateri sportive de orice natură.

În caz de recidivă toate sancţiunile disciplinare pot fi majorate.

 

Art.6.Masuri disciplinare

Instanţele disciplinare au competenţa să aplice sancţiuni pentru abaterile comise şi să dispună măsuri care să garanteze executarea lor si prevenirea savarsirii de noi asemenea abateri.

În scopul impunerii rolului educativ al unei măsuri disciplinare, comisiile de primă instanţă trebuie să se pronunţe într-un interval de timp cât se poate mai scurt ,cel mult 5 zile de la data la care s-a comis abaterea.

În cazuri deosebite se poate amâna soluţionarea cauzei pentru strângerea şi administrarea de noi probe sau ascultarea oricărei persoane a cărei audiere este utilă, iar pronunţarea nu poate depăşi termenul de maximum 30 de zile de la producerea incidentului.

Sancţiunea disciplinară este o măsură de constrângere şi totodată un mijloc educativ, care are ca scop restabilirea odinii şi prevenirea de noi abateri.

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor afiliaţi sunt:

 1. a) Pentru cluburi si asociatii sportive, sectiile de oina afiliate si echipele lor:

– avertisment;

– amenzi;

– puncte de penalitate;

– pierderea jocului;

– ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu;

– suspendarea din activitatea competiţională;

– retrogradarea echipei;

– excluderea structurii sportive.

 1. b) Pentru sportivii legitimati :

– avertisment;

– amenda;

– ridicarea dreptului de joc (suspendare)

– excluderea din viaţa sportivă.

 1. c) Pentru oficiali:

– avertisment;

– amenda;

– suspendarea din activitatea competitională;

– excluderea din viata sportiva.

    Art.7. Definiţii.

 1. a) Avertismentul este notificarea scrisă prin care se atrage atenţia cluburilor,oficialilor şi jucătorilor asupra abaterii comise.

Este sancţiunea cea mai blândă, care se aplică pentru fapte mai puţin grave, avându-se în vedere şi circumstanţele.

 1. b) Amenda este sancţiunea care constă în obligaţia de a plăti o sumă de bani pentru faptele prevăzute în dispoziţiile prezentului regulament (cuantumul, contul şi termenul de plată fiind stabilite de organul care judecă fapta).
 2. c) Ridicarea dreptului de joc (suspendarea) este sancţiunea care constă în retragerea dreptului de a juca, prin reţinerea sau anularea legitimaţiei, ori prin oprirea temporară a dreptului de joc, pentru unul sau mai multe meciuri.
 3. d) Pierderea jocului cu 9-0 este sancţiunea disciplinară care se aplică unei echipe aflată în culpă, pentru una din faptele prevăzute în acest regulament.
 4. e) Penalizarea cu puncte este sancţiunea disciplinară care constă în scaderea unui număr de puncte din totalul celor realizate de echipa în culpă. În cazul penalizării cu puncte într-un campionat aflat în plină desfăşurare, jocurile se dispută conform programării iniţiale. În urma penalizării cu puncte a unei echipe, acestea se scad imediat după rămânerea definitivă a hotărârii organului de judecată.
 5. f) Ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu este sancţiunea disciplinară, care are drept consecinţă disputarea unuia sau mai multor jocuri oficiale sau amicale într-o altă localitate, neutră, situată la minim 75 km de localitatea de reşedinţă.

Dacă abaterea aparţine în exclusivitate spectatorilor, se poate decide desfăşurarea unuia sau mai multor jocuri  pe teren propriu fără spectatori.

 1. g) Retrogradarea este trecerea unui club sau secţie afiliată, precum şi a jucătorilor într-o categorie inferioară.

Se aplică numai în situaţia in care există mai multe categorii (ligi, divizii, etc.)

 1. h) Suspendarea structurii sportive reprezintă interzicerea temporară a participării acesteia la competiţiile organizate sau autorizate de F.R.O.
 2. i) Excluderea reprezintă îndepărtarea din F.R.O. a unei structuri sportive.
 3. j) Excluderea din viaţa sportivă reprezintă ridicarea dreptului de a juca sau desfăşura orice activitate pe lângă sau în interesul unei structuri din F.R.O. care are vreo legătură cu oina.

          Art 8. La pronunţarea hotărârilor se va ţine seama de circumstanţele atenuante sau agravante.

Art. 9. Constituie circumstanţe atenuante următoarele:

 1. activitatea ireproşabilă până la săvârşirea abaterii;
 2. săvârşirea abaterii sub influenţa unei ameninţări;
 3. mărturisirea faptei şi comportarea sinceră în faţa comisiei;
 4. faptul de a fi provocat.

În cazul în care se au în vedere circumstanţele atenuante, sancţiunea disciplinară se poate reduce până la jumătatea ei.

Art.10. Constituie circumstanţe agravante următoarele:

 1. calitatea oficială a celui căzut în culpă;
 2. premeditarea;
 3. răzbunarea;
 4. cumulul de abateri;
 5. săvârşirea abaterii generată de interese materiale;
 6. săvârşirea abaterii în stare de beţie.

În situaţia în care există circumstanţe agravante, sancţiunea aplicată se poate majora ,dar nu cu mai mult de o jumătate din sancţiunea prevăzută.

 Art.11.   Cumulul sancţiunilor

Sancţiunile pot fi cumulate.

Dacă se săvârşesc mai multe acte de indisciplină se aplică sancţiunea pentru fapta cea mai gravă.

 Art.12. Persoanele (jucători, oficiali, arbitri, antrenori etc.) sancţionate disciplinar pentru abateri în competiţii interne nu au voie să participe la nici o activitate internaţională, cu echipa la care activează sau cu alte echipe de club .

          Art.13. Prin transferul unui jucător, antrenor, medic sau conducător sancţionat pentru o abatere disciplinară, de la o echipă la alta, sancţiunea nu se anulează, ci se execută în continuare.

Schimbarea calităţii sau funcţiei persoanei sancţionate pe linie sportivă nu poate avea efect asupra executării sancţiunii în totalitatea ei.

Art.14. Sancţiunea nu se mai poate aplica ,dacă au trecut mai mult de 90 de zile de la săvârşirea abaterii disciplinare şi nu s-a pus în mişcare acţiunea disciplinară, ori a fost anulată de instanţa disciplinară competentă.

Art. 15 Criterii de aplicare a sancţiunilor

Suspendări.   

Suspendările pentru un număr limitat de etape sau jocuri se execută începând cu primul joc oficial de la data pronunţării . Regula este valabilă şi cu ocazia desfăşurării jocurilor în turnee sau Cupa României , fiind aplicată după caz de Comisia de disciplină , Comisia de Apel sau comisiile care funcţionează prin delegare la activităţile enunţate anterior .

Suspendările pentru perioade determinate se execută începând cu ziua imediat următoare pronunţării în şedinţa Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Oină sau a finalizării căii de atac.

Pentru abateri grave , comise în timpul unor jocuri amicale , interne sau internaţionale , Comisia de Disciplină poate pronunţa sancţiuni asemănătoare cu cele aplicabile în competiţiile oficiale dacă este sesizată de oficialii prezenţi la săvârşirea abaterii .

Art. 16 . Folosirea la jocurile oficiale a jucătorilor în stare de suspendare , constituie o abatere gravă şi atrage pierderea jocului din oficiu cu 9-0 de către echipa în culpă şi dublarea sancţiunilor celor suspendaţi .

Capitolul III

ACŢIUNEA DISCIPLINARĂ

 1. Dispoziţii comune

Art.17. Acţiunea disciplinară are ca obiect constatarea la timp şi în totalitate a cazurilor de indisciplină, a abaterilor de la comportarea şi etica sportivă în aşa fel încât cluburile şi asociaţiile sportive, jucătorii sau oficialii care au comis asemenea cazuri să fie sancţionaţi pe măsura vinovăţiei lor şi nici un nevinovat să nu fie sancţionat gratuit.

Art.18. Acţiunea disciplinară are ca scop să contribuie la:

 1. a) apărarea statutului şi regulamentelor Federaţiei Române de Oina;
 2. b) protejarea drepturilor cluburilor şi asociaţiilor sportive, ale oficialilor, ale jucătorilor ;
 3. c) prevenirea comiterii de abateri de la disciplina, comportarea şi etica sportivă;
 4. d) educarea tuturor celor care activează în domeniul oinei în spiritul fair-play-ului.

Art.19. În desfăşurarea acţiunii disciplinare trebuie să se asigure aflarea adevărului referitor la faptele şi împrejurările în care s-au produs abaterile respective ,precum şi a celor vinovaţi de producerea lor.

În scopul celor de mai sus, comisiile disciplinare au obligaţia de a avea un rol activ în desfăşurarea acţiunii disciplinare şi realizarea rolului ei educativ.

Pentru judecarea cauzelor este obligatorie citarea părţilor, care se poate face prin orice mijloc (poştă, e-mail, sms, notă telefonică,etc) care asigură cel puţin înţelegerea identităţii părţilor, temeiul citării, locul, data şi ora judecării cauzei.

Hotărârile definitive se execută imediat pentru toate sancţiunile, mai puţin amenzile , care se achită în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

 1. Instanţe disciplinare, competenţă şi compunerea lor

Art.20. Pentru F.R.O. sancţiunile disciplinare sunt pronunţate de:

a – Comisia de disciplina a F.R.O., care soluţionează în primă instanţă toate abaterile disciplinare prevăzute în prezentul regulament,statut si reglementarile fro

b – Comisia de Apel a FRO care soluţionează apelurile împotriva hotărârilor pronunţate de Comisia de disciplina a F.R.O;

c – Biroul Federal al F.R.O. care solutioneaza recursurile impotriva hotararilor pronuntate de Comisia de Apel.

Art.21. Instanţele disciplinare sunt compuse din:

 1. preşedinte;
 2. 2 membri,din care unul desemnat de presedinte la fiecare cauza,indeplineste atributiile de secretar al comisiei.

Art. 22. Preşedintele şi membrii instanţelor disciplinare constituite nu pot participa la soluţionarea cauzei şi la deliberări când ei au un interes sau amestec în cauza respectivă.

Membrii sunt obligaţi la discreţie pentru faptele, actele şi informaţiile de care au luat cunoştinţă prin funcţiile pe care le au.

Art.23. Persoana aflată în situaţia arătată la art. 22 este obligată să declare comisiei disciplinare că se abţine să participe la judecarea cauzei, arătând şi motivele respective.

 1. Probele şi mijloacele de probă

Art.24. În vederea aflării adevărului, instanţa disciplinară este obligată să lămurească, sub toate aspectele, cauza pe bază de probe.

Art.25. Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constituirea existenţei sau inexistenţei unei abateri disciplinare, la identificarea celui vinovat de comiterea ei şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare justei soluţionări a cauzei.

Art.26. În judecarea cauzelor mijloacele de probă sunt următoarele:

 1. raportul arbitrului;
 2. rapoartele observatorilor oficiali;
 3. declaraţii ale unor persoane oficiale (preşedinte, vicepreşedinte sau membru al Biroului Federal);
 4. înregistrări video, cu întreaga desfăşurare a partidei;
 5. declaratiile persoanelor judecate;
 6. orice alte mijloace de probă care servesc la aflarea adevărului.
 7. Procedura disciplinară in fata Comisiei de Disciplina

Art.27. Comisia de Disciplina îşi exercită atribuţiile în mod activ pentru aflarea adevărului asupra incidentului produs şi al realizării rolului educativ al acţiunii disciplinare.

Aceasta îşi formează decizia pe baza probelor existente în cauza respectivă.

Art.28. Lucrarile instantelor diciplinare se desfasoara la sediul FRO.

Art.29. Acţiunea disciplinară se desfăşoară în faţa comisiei disciplinare competente, constituită conform prevederilor acestui regulament .

Art.30. Şedinţele în care se desfăşoară judecarea abaterilor şi soluţionarea lor nu sunt publice, în sală fiind admise numai persoanele în cauză, reprezentanţii cluburilor sau asociaţiilor sportive, precum şi celelalte persoane citate.

Art.31. Soluţionarea cauzelor are loc dacă procedura a fost îndeplinită.

Neprezentarea celor citaţi nu împiedică soluţionarea cauzelor decât în cazurile în care prezenţa uneia dintre acestea este absolut necesară.

Atunci când soluţionarea cauzei este amânată, persoanele prezente iau cunoştinţă de noul termen stabilit în cadrul şedinţei.

Art.32. Preşedintele comisiei sau înlocuitorul său are obligaţia de a lua din timp toate măsurile pentru ca, la termenul fixat, soluţionarea cauzei să nu sufere amânare.

Art.33. Persoanele prezente la şedinţă sunt obligate să păstreze disciplina în cadrul acesteia.

Art.34. Şedinţa este condusă de preşedintele comisiei care îndeplineşte toate îndatoririle care îi revin conform prezentului regulament sau de înlocuitorul său (care, în principiu, este secretarul comisiei).

Întrebările în timpul şedinţei se pun de către preşedintele comisiei sau direct de membrii comisiei, cu acordul acestuia.

Preşedintele veghează asupra menţinerii ordinii şi solemnităţii şedinţei, putând lua măsurile de cuviinţă în acest scop.

Dacă una din persoanele prezente tulbură şedinţa sau nesocoteşte măsurile luate de preşedinte, în vederea asigurării ordinii, acesta îi atrage atenţia, iar în caz de repetare sau abateri, dispune evacuarea acesteia din sală.

Pe lângă măsura evacuării, comisia poate stabili şi alte sancţiuni, precum amendă, suspendarea şedinţei, avertisment, care se înscriu în procesul verbal de şedinţă.

Art.35. Desfăşurarea şedinţei în care are loc soluţionarea abaterilor comise se consemnează într-un proces-verbal, care va trebui să cuprindă:

 1. data desfăşurării şedinţei;
 2. numele şi prenumele membrilor comisiei prezenţi;
 3. cauza supusă soluţionării;
 4. numele şi prenumele persoanelor în cauză prezente;
 5. descrierea pe scurt a abaterilor comise şi a prevederilor regulamentare încălcate;
 6. documente prezentate în şedinţă;
 7. cererile formulate sau alte aspecte legate de cazurile respective;
 8. concluziile comisiei disciplinare;
 9. hotărârea luată.

Procesul-verbal se semnează la încheierea şedinţei de toţi membrii comisiei prezenţi.

Hotărârea pronunțată de Comisia de Disciplină a F.R.O. va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

 1. a) numele membrilor care au luat parte la deliberări;
 2. b) numele părților;
 3. c) prezentarea situației de fapt;
 4. d) argumentele juridice pe care se bazează decizia;
 5. e) indicarea articolelor pe care se întemeiază decizia;
 6. f) dispozitivul;
 7. g) indicarea căii de atac și a termenului în care poate fi

exercitată.

Hotărârile vor fi semnate de președintele de ședință și de secretarul comisiei.

Greșelile evidente apărute în conținutul hotărârii vor fi îndreptate

din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți de către comisia care

a pronunțat hotărârea.

Comunicarea unei hotărâri care conține erori materiale nu poate

produce prejudicii nici uneia din părțile din procedura disciplinară

Art.36. Deliberarea şi luarea hotărârii se fac la încheierea discuţiilor pentru fiecare cauză în parte, la acestea luând parte numai membrii comisiei de primă instanţă.

În situaţiile în care există motive care duc la imposibilitatea concluzionării cauzei şi luării hotărârii şi, deci, necesită amânarea, pentru a se aduce noi probe sau noi martori, se poate acorda o amânare până la şedinţa următoare (7 zile) în cadrul termenului maxim de 30 de zile.

Art.37. Hotărârea se ia prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

Hotărârea se pronunţă în cadrul şedinţei de către preşedintele comisiei disciplinare sau de către înlocuitorul său.

Evidenţa sancţiunilor acordate se ţine de comisia disciplinară respectivă.

 1. Soluţionarea cauzei în primă instanţă

Art.38. Comisiile disciplinare soluţionează cauza în primă instanţă.

Sesizarea acestora se face prin raportul arbitrului sau raportul observatorului,oficiali ai federatiei prezenti la competitie sau prin instiintarea comisiei de litigii a competitiei.

Art.39. În baza sesizării şi a altor documente prezentate, secretarul comisiei constituie dosarul cauzei şi îl prezintă preşedintelui acesteia.

La data stabilită pentru şedinţa comisiei de disciplină  trebuie să ia parte obligatoriu :

 1. jucătorii eliminaţi în timpul jocului sau cei cărora li s-au reţinut carnetele de legitimare la sfârşitul acestuia ca urmare a dispoziţiei observatorului, ca şi reprezentanţii echipelor respective;
 2. jucătorii şi reprezentanţii cluburilor, în cazul în care s-au introdus contestaţii pentru substituirea de jucători în raportul de arbitraj:
 3. reprezentanţii cluburilor şi asociaţiilor prezenţi la jocurile în cursul cărora au avut loc incidente (intervenţia reprezentanţilor echipelor în teren, intrarea spectatorilor pe teren, bruscarea sau lovirea arbitrilor etc.);
 4. arbitrii care au menţionat în raportul de arbitraj sau rapoartele suplimentare incidentele sau abaterile comise;
 5. observatorul (observatorii) oficial (oficiali) al jocului la care s-au produs incidente sau alte situaţii pe baza cărora s-a iniţiat acţiunea disciplinară.

Pentru elucidarea unor cazuri dificile, prin intermediul secretarului general al FRO, se convoacă şi orice altă persoană care poate să dea relaţii asupra abaterilor disciplinare produse.

Neprezentarea jucătorilor şi a reprezentanţilor cluburilor la şedinţa comisiei nu poate fi motiv de contestaţie cu privire la măsurile disciplinare luate în absenţa celor în cauză.

Art.40. La începerea şedinţei, după strigarea cauzei şi apelul persoanelor implicate, preşedintele verifică identitatea acestora şi solicită martorilor prezenţi să părăsească sala de şedinţe, urmând să fie ascultate toate persoanele citate, pe rând.

Art.41. Preşedintele solicită persoanelor în cauză dacă au de formulat noi cereri sau propuneri de prezentare de noi probe.

Art.42. Preşedintele dispune secretarului să dea citire actului de sesizare, după care explică persoanelor în cauză în ce constau învinuirile ce li se aduc.

Art.43. Comisia de disciplină procedează, în continuare, la ascultarea celor în cauză sau a martorilor care sunt lăsaţi să arate tot ceea ce cunosc despre abaterile disciplinare comise şi cărora le sunt adresate întrebări de către membrii comisiei.

Art.44. În cazul în care, în cauză există probe materiale, instanţa disciplinară, din oficiu, sau la cerere, dispune în caz că este necesar, aducerea şi prezentarea lor.

Art.45. Soluţionarea cauzei poate fi amânată în vederea aducerii de noi probe, dacă pentru lămurirea faptelor produse acestea sunt necesare.

Art.46. Înainte de a declara încheiată procedura de soluţionare a cauzei, preşedintele solicită persoanele respective dacă mai au de formulat şi alte cereri pentru completarea ei.

Art.47. După închiderea procedurii de soluţionare a cauzei, comisia disciplinară de primă instanţă deliberează asupra cauzei şi ia hotărârea.

Toţi membrii comisiei disciplinare au obligaţia să-şi spună părerea asupra situaţiilor respective, preşedintele exprimându-şi părerea cel din urmă.

Art.48. Hotărârea prin care comisia disciplinară de primă instanţă soluţionează abaterile comise se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Art.49. Hotărârea pronunţată de Comisia de Disciplina se comunică, în scris, Secretarului General al F.R.O. în termen de 24 ore de la pronunţare.

Preşedintele comisiei explică apoi celor în cauză că pot declara apel şi termenul în care au dreptul să o facă (5 zile) de la primire sau de la pronuntare daca sunt prezenti.

Art.50. Hotărârea luată şi sancţiunile dictate de comisie ca urmare a dezbaterilor ,sub semnătura  secretarului general al   FRO ,se transmit ,in termen de 5 zile , de secretariatul FRO , oficial, cluburilor, echipelor sau persoanelor respective.

 1. Procedura privind sancţionarea jucătorilor de către cluburi sau asociaţii sportive

Art.51. Sancţiunile pronunţate de cluburile sau asociaţiile sportive împotriva propriilor jucători sunt valabile numai dacă au fost respectate următoarele condiţii:

-dacă jucătorul respectiv a fost citat pentru a participa la judecarea cauzei şi a luat cunoştinţă de aceasta prin semnătură;

-dacă s-a comunicat în scris, în termen de 3 zile, sancţionarea respectivă a persoanei în cauză, cu luarea la cunoştinţă de către aceasta;

-dacă s-a înaintat la Comisia de Disciplină a F.R.O. un act oficial cu prezentarea pe scurt a cauzei, o copie a procesului-verbal al şedinţei în care a fost judecată cauza şi carnetul de legitimare al jucătorului respectiv.

Art.52. Sancţiunile dictate de cluburi sau asociaţii sportive vor fi înaintate în termen de 5 zile la F.R.O, pentru ratificare de către Comisia de Disciplină , sub sanctiunea nulitatii absolute.

Art.53. Odată ratificate, hotărârile respective pot fi atacate conform procedurii stabilite de Regulamentul Disciplinar al F.R.O.

Art.54. Sancţiunile vor fi înscrise în carnetele de legitimare (de către Comisia de Disciplină) şi pe fişele de evidenţă ale jucătorilor (de către Comisia de Competiţii).

Art.55. Se resping ca neregulamentare sancţiunile hotărâte pentru perioade de timp nedeterminate, ca şi cele stabilite cu încălcarea prevederilor Regulamentului  disciplinar al F.R.O..

Art.56. Conducătorii cluburilor sau asociaţiilor sportive răspund de respectarea condiţiilor cerute pentru ratificarea de către federaţie a sancţiunilor pronunţate.

Art.57. Orice hotărâre de excludere din activitatea competiţională va fi înaintată spre ratificare Biroului Federal, cu respectarea prevederilor art.52 din prezentul regulament.

Art.58. La solicitarea cluburilor sau asociaţiilor sportive, Biroul Federal poate aproba ridicarea sancţiunilor în următoarele condiţii:

 1. Solicitarea respectivă este susţinută de argumente întemeiate;
 2. Solicitarea este înaintată la F.R.O. după epuizarea unei perioade de cel puţin jumătate din durata sancţiunii.

 

 1. PROCEDURA IN FATA COMISIEI DE APEL

Art.59.  Comisia de Apel judecă apelurile introduse de cluburi, asociaţii, secţii, jucători, antrenori, arbitri, conducători şi alţii, împotriva hotărârilor pronunţate de Comisia de Disciplina, sub condiţia respectării regulamentelor în vigoare.

Art.60. Termenul maxim pentru introducerea apelului este de 5 zile de la data pronunţării hotărârilor – pentru cei care au luat la cunoştinţă în şedinţă – sau de la data luării la cunoştinţă, în scris, pentru cei care au lipsit de la şedinţă.

Art.61. În procedura desfăşurată în faţa Comisiei de Apel sunt admise ca mijloace de probă: raportul de arbitraj, declaraţiile arbitrului si secretarului de concurs ,raportul observatorilor oficiali, precum şi orice alt document cuprins în dosarul cauzei respective, judecat de prima instanţă.

Comisia poate solicita şi administra probe noi, necesare în soluţionarea cauzei.

Art.62. Taxele de apel sunt cele stabilite prin hotărârea Biroului Federal şi se achită la federaţie sau în contul FRO.

Termenul este obligatoriu, iar taxa se plăteşte anticipat sau cel mai târziu înainte de ora judecării cauzei.

Apelurile netaxate sau care nu se înscriu în termenul fixat nu se vor lua în discuţie.

Art.63. Declararea apelului nu suspendă executarea hotărârii luate în prima instanţă.

          Art.64. Declararea apelului se face la secretarul general al F.R.O., prin comunicare scrisă sau prin fax, în termen de 5 zile.

Motivele de apel se formulează în declararea apelului, care se transmite la secretarul general al F.R.O şi pot fi însoţite de materiale de susţinere a apelului.

Soluţionând cauza, Comisia de Apel are dreptul să pronunţe soluţii de admitere sau de respingere, de la caz la caz, în raport de probele administrate în susţinerea  apelului, anularea, micşorarea sau înlocuirea sancţiunilor dictate de Comisia de Disciplina a F.R.O. împotriva cărora s-a declarat apel.

Preşedintele Comisiei de Apel, la primirea documentelor privind declararea apelului, fixează un termen pentru soluţionarea acestuia de maximum 7 zile, care trebuie adus la cunoştinţă părţilor.

Soluţionarea apelului se face cu citarea celor în cauză. Dacă aceştia nu se prezintă, soluţionarea se poate face şi în lipsa celor în cauză, dacă ei au fost citaţi regulamentar.

Înainte de începerea soluţionării fondului, preşedintele verifică dacă s-a respectat termenul de apel şi dacă s-a plătit taxa aferentă. În caz contrar, respinge pe loc apelul.

În cazul în care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul precedent, preşedintele Comisiei de Apel dispune trecerea la soluţionarea pe fond a apelului, dând cuvântul celor în cauză spre a-şi susţine cererea şi a propune eventuale probe noi, utile soluţionării cauzei şi în legătură directă cu aceasta.

Comisia de Apel soluţionează cauza, verifică hotărârea atacată, pe baza documentelor şi materialelor aflate la dosarul cauzei, precum şi a celorlalte  probe noi prezentate de cei în cauză.

În soluţionarea apelului comisia poate da o nouă apreciere probelor existente şi poate administra orice alte probe noi, pe care le consideră necesare.

Comisia are obligaţia de a se pronunţa asupra tuturor motivelor de apel invocate.

Soluţionând cauza, Comisia de Apel poate pronunţa următoarele:

 1. I) Respinge apelul, menţinând hotărârea atacată, dacă:
 2. Apelul este tardiv.
 3. Nu s-a plătit taxa de apel.
 4. Apelul este nefondat.
 5. II) Admite apelul, desfiinţează hotărârea primei instanţe şi se pronunţă

asupra cauzei.

În soluţionarea cauzei, Comisia de Apel emite o decizie executorie, care se consemnează în procesul verbal al şedinţei.

Procesul verbal de şedinţă va cuprinde:

 1. data desfăşurării şedinţei;
 2. numele şi prenumele membrilor comisiei, prezenţi;
 3. cauza supusă soluţionării;
 4. numele şi prenumele persoanelor în cauză prezente şi ale celor care au lipsit, cu arătarea calităţii lor;
 5. probele administrate în şedinţă;
 6. cererile formulate şi excepţiile ridicate;
 7. temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului;
 8. soluţia dată de instanţa de apel;
 9. data pronunţării deciziei.

Procesul verbal se semnează la încheierea şedinţei de preşedinte şi de

membrii comisiei, prezenţi la soluţionarea cauzelor.

Deliberarea şi luarea hotărârii se fac după încheierea dezbaterilor fiecărei cauze, cu excepţia situaţiilor în care, pentru motive temeinice, trebuie amânate, această amânare neputând fi mai mare de 7 zile.

Deliberarea este secretă, iar la desfăşurarea ei iau parte numai membrii Comisiei de Apel.

Hotărârea se pronunţă în cadrul şedinţei de către preşedintele comisiei sau de către înlocuitorul său, de regulă, cel mai vârstnic membru al comisiei.

Hotărârea pronunţată de Comisia de Apel se comunică, în scris, Secretarului General al F.R.O. în termen de 24 ore de la pronunţare.

Secretarul General comunică, în scris, în termen de 24 ore, atât părţii petente, cât şi Comisiei de Disciplina a F.R.O , care a judecat cauza în primă instanţă, hotărârea Comisiei de Apel. Totodată, în comunicare se face şi menţiunea că părţile pot face recurs la Biroul Federal în termen de 5 zile de la primirea comunicării.

Hotărârea luată şi sancţiunile dispuse de comisie ca urmare a dezbaterilor ,sub semnătura preşedintelui comisiei şi a secretarului general al FRO ,se transmit ,in termen de 5 zile , de secretariatul FRO , oficial, cluburilor, echipelor sau persoanelor respective.

 

 1. Despre procedurile speciale

     Art.65. Pentru sanctionarea abaterilor disciplinare si solutionarea contestatiilor,pe durata unor turnee cu mai multe etape zilnice, F. R. Oina va numi o Comisie de Litigii formata din 3 persoane(un presedinte si doi membri), care va fi comunicată la şedinţa tehnică a turneului respectiv,cu competente de prima instanta disciplinara.

      Art.66. Procedurile disciplinare in fata acestei comisii  se desfasoara conform prevederilor art.27-50 din prezentul regulament disciplinar.

      Art.67. Hotararile acestei comisii constituita pe timpul competitiilor tip turneu vor fi ratificate ulterior,in termen de cel mult 10 zile de catre Comisia de Disciplina a F. R. Oina, care poate valida sau modifica aceste decizii, hotararile acestora fiind definitive.Impotriva acestor hotarari cei interesati vor putea folosi caile de atac prevazute de statutul F. R. Oina.

 

 1. Despre recurs

        Art.68. Împotriva hotarârilor cu caracter disciplinar ale organelor F. R. Oina in mod exceptional si pentru motive sau probe care nu au putut fi aduse sau administrate în fond sau apel , se poate face recurs de catre partile nemultumite care au figurat în cauza, la Comisia Nationala de Disciplina Sportiva (CNDS) de pe lânga Agentia Nationala pentru Sport (ANS) în termen de 15 zile de la comunicarea in scris a hotararii.

Pâna la data la care CNDS devine operabila în conditiile legii, recursurile se vor judeca de catre Biroul Federal al F. R. Oina , deciziile sale fiind definitive si irevocabile.

Se poate înainta recurs si pentru motive privind nerespectarea dispozitiilor Statutului F. R. Oina , a dispozitiilor privind citarea sau competenta materiala  de solutionare a litigiilor.

Art.69. Pâna la solutionarea recursului, sanctiunile aplicate ramân valabile. Comisia de Apel sau dupa caz , Biroul Federal poate suspenda executarea pentru motive temeinice.

Art.70.  Biroul Federal al F.R.O judecă recursurile introduse de cluburi, asociaţii, secţii, jucători, antrenori, arbitri, conducători şi alţii, împotriva hotărârilor pronunţate de Comisia de Apel, sub condiţia respectării regulamentelor în vigoare.

Art.71. Termenul maxim pentru introducerea recursului este de 5 zile de la data pronunţării hotărârilor – pentru cei care au luat la cunoştinţă în şedinţă – sau de la data luării la cunoştinţă, în scris, pentru cei care au lipsit de la şedinţă.

Art.72. În procedura desfăşurată în faţa Biroul Federal al F.R.O sunt admise ca mijloace de probă: raportul de arbitraj, declaraţiile arbitrului si secretarului de concurs ,raportul observatorilor oficiali, precum şi orice alt document cuprins în dosarul cauzei respective, judecat de Comisia de Apel.

Biroul Federal poate solicita şi administra probe noi, necesare în soluţionarea cauzei.

Art.73. Taxele pentru recurs sunt aceleasi ca pentru apel. Recursurile netaxate sau care nu se înscriu în termenul fixat nu se vor lua în discuţie.

Art.74. Declararea recursului nu suspendă executarea hotărârii luate în apel.

          Art.75. Declararea recursului se face la secretarul general al F.R.O., prin comunicare scrisă sau prin fax, în termen de 5 zile.

Art.76. Motivele de recurs se formulează în declararea recursului, care se transmite la secretarul general al F.R.O şi pot fi însoţite de materiale de susţinere a acestuia.

Art.77. Soluţionând cauza, Biroul Federal are dreptul să pronunţe soluţii de admitere sau de respingere, de la caz la caz, în raport de probele administrate în susţinerea recursului, anularea, micşorarea sau înlocuirea sancţiunilor dictate de Comisia de Apel a F.R.O. împotriva cărora s-a declarat recurs.

Art.78. Preşedintele, la primirea documentelor privind declararea recursului, fixează un termen pentru soluţionarea acestuia de maximum 7 zile, care trebuie adus la cunoştinţă părţilor.

Art.79. Soluţionarea recursului se face cu citarea celor în cauză. Dacă aceştia nu se prezintă, soluţionarea se poate face şi în lipsa celor în cauză, dacă ei au fost citaţi regulamentar.

Art.80. Înainte de începerea soluţionării fondului, preşedintele verifică dacă s-a respectat termenul de recurs şi dacă s-a plătit taxa aferentă. În caz contrar, respinge pe loc recursul.

Art.81. În cazul în care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul precedent, preşedintele dispune trecerea la soluţionarea pe fond a recursului, dând cuvântul celor în cauză spre a-şi susţine cererea şi a propune eventuale probe noi, utile soluţionării cauzei şi în legătură directă cu aceasta.

Art.82. Biroul Federal soluţionează cauza, verifică hotărârea atacată, pe baza documentelor şi materialelor aflate la dosarul cauzei, precum şi a oricăror altor probe noi prezentate de cei în cauză.

Art.83. În soluţionarea recursului , Biroul Federal poate da o nouă apreciere probelor existente şi poate administra orice alte probe noi, pe care le consideră necesare.

Biroul Federal are obligaţia de a se pronunţa asupra tuturor motivelor de recurs invocate.

Art.84. Soluţionând cauza, Biroul Federal poate pronunţa următoarele:

 1. I) Respinge recursul, menţinând hotărârea atacată, dacă:
 2. Recursul este tardiv.
 3. Nu s-a plătit taxa de recurs.
 4. Recursul este nefondat.
 5. II) Admite recursul,, desfiinţează hotărârea Comisiei de Apel şi se pronunţă asupra cauzei.

Art.85. În soluţionarea cauzei, Biroul Federal emite o decizie definitiva si executorie, care se consemnează în procesul verbal al şedinţei.

Procesul verbal de şedinţă va cuprinde:

-data desfăşurării şedinţei;

-numele şi prenumele membrilor biroului federal, prezenţi;

-cauza supusă soluţionării;

-numele şi prenumele persoanelor în cauză prezente şi ale celor care au lipsit, cu arătarea calităţii lor;

-înscrisurile prezentate în şedinţă;

-cererile formulate şi excepţiile ridicate;

-temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea recursului;

-soluţia dată de instanţa de recurs;

-data pronunţării deciziei.

Procesul verbal se semnează la încheierea şedinţei de preşedinte si de membrii, prezenţi la soluţionarea cauzelor.

Art.86. Deliberarea şi luarea hotărârii se fac după încheierea dezbaterilor fiecărei cauze, cu excepţia situaţiilor în care, pentru motive temeinice, trebuie amânate, această amânare neputând fi mai mare de 7 zile.

Deliberarea este secretă, iar la desfăşurarea ei iau parte numai membrii

Biroului Federal.

Art.87. Hotărârea se pronunţă în cadrul şedinţei de către preşedinte  sau de către înlocuitorul său, de regulă, unul dintre vicepresedinti.

Art.88. Hotărârea luată şi sancţiunile dictate de Biroul Federal ca urmare a dezbaterilor ,sub semnătura preşedintelui şi a secretarului general al                                  FRO ,se transmit ,in termen de 5 zile , de secretariatul FRO , oficial, cluburilor, echipelor sau persoanelor respective,acestea fiind definitive si executorii.

 

 1. ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI.
 2. I. SANCŢIUNI PENTRU SPORTIVI.

 

Art.89. Sportivii pot fi sanctionati  de catre comisiile federatiei sau ale A.J.O. astfel :

(1). Sportivii legitimati care se vor prezenta la jocurile oficiale echipati neregulamentar sau care încalcă  normele F.R.O. privind intrarea si iesirea ordonata la inceputul si sfirsitul jocului (reprizei) vor fi sancţionaţi dupa cum urmeaza :

 1. a) avertisment;
 2. b) suspendarea de la 1-5 jocuri.

(2). Neparticiparea sportivilor unei echipe la salutul final dupa terminarea jocului,  determina aplicarea următoarelor sanctiuni celor vinovati:

 1. a) avertisment;
 2. b) suspendarea de la 1-4 jocuri.

(3). Sportivii care vor avea abateri de la normele eticii sportive in relatiile cu adversarii sau coechipierii lor inaintea, in timpul si dupa terminarea unui joc oficial sau amical, se vor sanctiona dupa cum urmeaza :

a)avertisment;

 1. b) suspendarea de la 1-6 jocuri ;

(4). Sportivii care se vor abate de la normele eticii sportive in relatiile cu arbitrii inaintea, in timpul sau după terminarea jocului, cu oficialii federatiei sau cu publicul spectator, se vor sancţiona după cum urmează            :

a)amenda intre 200- 1000 RON ;

 1. b) suspendare dela 1-10 jocuri ;
 2. c) suspendare din activitate de la 1-2 ani ;
 3. d) excludere.

(5). Sportivii care prin comportarea lor vor provoca scandaluri inainte, in timpul si după terminarea jocului, in afara terenului sportiv, in locuri publice , se vor sancţiona după cum ur­mează :

 1. a) amenda intre 400- 1500 RON ;
 2. b) suspendare de la 6-10 jocuri ;
 3. c) suspendare din activitate de la 1-2 ani ;
 4. d)

(6). Sportivii care vor fi gasiti de organele fede­rale având dublă legitimare  precum si cei care vor semna pentru doua cluburi in acelasi timp,se vor sancţiona cu :

a)amenda intre 100- 500 RON ;

b)suspendare pe un an;

(7). Sportivii care vor lua parte la jocuri oficiale in stare de suspendare, se vor sancţiona  cu :

 1. a) amenda intre 100- 500 RON ;

b)dublarea sancţiunii de suspendare primite;

(8). Sportivul dovedit a participa la jocuri ofi­ciale prin substituire, precum  si capitanul echipei in cauză, vor fi sancţionaţi după cum urmează :

 1. a) amenda intre 100- 600 RON  ;
 2. b) suspendare de la 5-20jocuri.

(9). Sportivii care vor participa la competitiile publice oficiale sau amicale pentru alte echipe decit cele unde sint legitimati, vor fi sanctionati cu :

a)avertisment ;

b)suspendare de la 1-10 jocuri.

          (10). Pătrunderea nejustificată a sportivilor în incinta terenului de joc (în timpul jocului) sau aruncarea cu obiecte pe teren se sancţionează astfel:

 1. a) avertisment;
 2. b) amendă între 100 – 300 RON;

            (11). Nerespectarea dispoziţiilor date  de arbitri, înaintea, în timpul sau după încheierea jocului se sancţionează cu:

 1. a) avertisment;
 2. b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioadă de la o lună la 5 luni.

 

(12). Efectuarea de declaraţii în mass-media cu caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor oficiale, jucătorilor, suporterilor sau prezentarea tendenţioasa a unor situaţii neconforme realităţii, se sancţionează cu:

 1. a) avertisment;
 2. b) amendă între 300 – 1500 RON;
 3. c) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioadă de la  1-10 luni.

(13).Prezentarea sub influenţa băuturilor alcoolice, la jocuri publice amicale sau oficiale, se sancţionează cu:

 1. a) amendă  între 50 – 200 RON;
 2. b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de la una la 6 la 10 luni.

(14). Sportivii  care se fac vinovati de trucarea rezultatelor jocurilor oficiale, indiferent daca participa direct sau indirect la realizarea acestui lucru,obtinand sau nu  în acest sens avantaje materiale, se vor sanctiona cu:

 1. a) amendă între 2000 – 5000 RON;
 2. b) excluderea din activitatea oinistica ;

c)suspendarea din activitatea competitionala pe o perioada intre 3 luni si 2 ani;

 1. SANCŢIUNILE CE SE APLICĂ STRUCTURILOR SPORTIVE

 

ART.90.Sanctiunile ce se aplica structuilor sportive sunt:

(1). Folosirea sportivilor sau oficialilor proprii aflati  in stare de suspendare ,la competitiile oficiale, se  sancţionează cu:

a)amenda  de la 50 la 500 RON;

b)pierderea meciului cu 0:9.

  (2). Folosirea sportivilor prin substituire de persoana , se sancţioneaza cu :

a)amendă de la 100 la 500 RON ;

b)pierderea meciului CU 0:9.

c)de la 5 la 15 puncte penalizare

 

   (3). Folosirea pe fals a sportivilor in jocuri oficiale, se sancţioneaza cu :

a)amendă de la 100 la 400 RON ;

 1. b) pierderea meciului cu 0:9.

c)de la 5 la 15 puncte penalizare.

              (4). Neasigurarea responsabilitatilor organizatorice  ,in cazul in care clubul este organizator al unei competitii, se sancţionează astfel:

 1. a)    avertisment;
 2. b) amendă între 100 – 1000 RON;
 3. c) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru 5 -15 jocuri;
 4. d) pierderea  jocului cu 0-9;
 5. e) 5 la 10 puncte penalizare.

 

               (5). Legitimarea şi transferarea jucătorilor în mod fraudulos se sancţionează cu:

 1. a) pierderea cu 0-9 a jocurilor oficiale în care au fost folosiţi astfel de jucători;
 2. b) amenda  între 200 – 500 RON;

 

              (6). Nerespectarea prevederilor regulamentare privind asistenţa medicală (medic  si ambulanţă cu toate dotările sau asistent de specialitate pe teren pe toată durata jocului) se sancţionează cu:

 1. a) penalizare între 50-500 RON;
 2. b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru  2 -4 jocuri;
 3. c) pierderea cu 0-9 a jocului;

 

             (7). Schimbarea datelor stabilite pentru disputarea jocurilor (ora, ziua, teren, localitate) fără acordul F. R. O se sancţionează cu :

 1. a) amendă între 100- 1000 RON;
 2. b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru  2 -4 jocuri;

 

              (8).  Întârzierea la jocurile oficiale , dar prezentarea înainte de expirarea celor 15 min. regulamentare se sancţionează cu :

 1. a) avertisment;
 2. b) amendă între 50 – 500 RON;

              (9). Refuzul de a pune la dispoziţia oficialilor jocului date despre jucătorii contestaţi sau refuzul de a completa (semna) raportul de joc se sancţionează:

 1. a) amendă între 50 – 500RON;
 2. b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioadă de la o lună la 6 luni.

            (10).Nerespectarea dispoziţiilor date de observatorul federal sau de arbitri, înaintea, în timpul sau după încheierea jocului se sancţionează cu:

 1. a) amendă de la 50 la 200 RON;
 2. b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru 5 -15 jocuri.

 

(11). Neasigurarea măsurilor de ordine stabilite de FRO se sancţionează cu:

 1. a) amendă de la 100 la 1000 RON;
 2. b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de la 1 o lună la 6 luni.
 3. c) pierderea cu 0-9 a jocului;

              (12). Nerespectarea dispoziţiilor stabilite de organele de conducere ale F. R.O. se sancţionează cu:

 1. a) avertisment;
 2. b) amendă de la 100 la 1000 RON;
 3. c) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de la  3 (trei) luni la 6 luni;

          (13).     Folosirea jucatorilor   aflati  sub influenţa băuturilor alcoolice, la jocuri publice amicale sau oficiale, se sancţionează cu :

 1. a) amendă  între 100 – 1500 RON;
 2. b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de la 3 la 6 luni.
 3. c) pierderea cu 0-9 a jocului.

(14). Cluburile şi asociaţiile sportive  care se fac vinovate de trucarea rezultatelor jocurilor oficiale, indiferent daca acorda sau nu  în acest sens avantaje materiale persoanelor care pot facilita acest lucru, prin calitatea pe care o au la aceste jocuri(sportivi,arbitri ,oficiali), se vor sanctiona cu :

 1. a) amendă între 2000 – 5000 RON;
 2. b) eliminarea din competitie ;

c)suspendarea din activitatea competitionala pe o perioada intre 3 luni si 2 ani;

 1. d) retrogradarea automata în competitia de categorie imediat inferioară,daca este posibil;

(15).Folosirea sportivilor care nu au drept de joc sau care nu au asupra lor documentele de legitimare prevazute de Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de oina ,se sanctioneaza cu:

 1. a) amendă între 100 – 300 RON;
 2. b) pierderea cu 0-9 a jocului;

 

(16).Folosirea sportivilor care nu sunt trecuti pe foaia de arbitraj,se sanctioneaza cu:

a).amendă  între 100 – 300 RON;

b).pierderea cu 0-9 a jocului.

 

(17). Schimbarea de catre cluburi , de comun acord, a caracterului jocurilor oficiale in jocuri amicale sau invers ,se sanctioneaza cu :

 1. a) . amendă între 100 – 300 RON;

b).   pierderea cu 0-9 a jocului de catre ambele echipe.

(18).Refuzul unei echipe de a continua o partida in cazul intreruperii acesteia ,se sanctioneaza cu :

 1. a) amendă între 100 – 300 RON;
 2. b) pierderea cu 0-9 a jocului.

 

(19).Retragerea echipei de pe terenul de joc (indiferent din ce motive) inaintea fiuieruiui final,se va sanctiona astfel:

 1. a) amendă  între 100 – 300 RON;
 2. b) pierderea cu 0-9 a jocului sau omologarea rezultatului din teren la momentul retragerii ,daca acesta este mai avantajos pentru echipa adversa.

 

 

III.ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE OFICIALILOR STRUCTURILOR SPORTIVE AFILIATE LA F.R.O.(CONDUCATORI,DELEGATI,ANTRENORI, MEMBRI,ETC)

 

Art 91.Abaterile si sanctiunile aplicabile oficialilor structurilor sportive sunt:

(1).Promiterea sau oferirea unor avantaje materiale persoanelor oficiale angrenate în cadrul regulamentar al jocului :

 

 1. a) fără consecinţe în derularea corectă a disputei sportive se sanctioneaza cu suspendare intre 1 -2 ani si amenda de intre 2000 -5000 de lei;

 

 1. b) cu consecinţe în derularea corectă a disputei sportive se sanctioneaza cu suspendare intre  2 -4 ani si amenda de intre  5000 -10000 de lei;

 

(2).Instigarea sau provocarea de tulburări, dezordini sau incidente înainte, în cursul sau după încheierea jocului ori participarea la asemenea acţiuni se sanctioneaza:

 • cu suspendare pe o perioada de intre 6 luni -2 ani;
 • amenda de intre  500-3000 de lei;

 

 

        (3). Brutalizarea sau lovirea jucătorilor, antrenorilor sau a reprezentanţilor echipei adverse, a arbitrilor, observatorilor sau oficialilor F.R.O în incinta terenului de joc, pe drumul spre vestiare sau în vestiare se sanctioneaza cu :

suspendare pe o perioada intre 2-5 ani ;

– amenda de intre 5000 -150000de lei;

          (4).  Inducerea în eroare a arbitrului, observatorului sau instanţei disciplinare, precum şi orice altă faptă comisă pentru efectuarea sau acoperirea unei substituiri de jucători sau altei abateri disciplinare prevazute si sanctionate de regulamentul disciplinarse sanctioneaza :

 • cu suspendare pe o perioada intre 10 -30 de jocuri;
 • amenda intre 3000 -5000 de lei;

 

          (5).Influenţarea, determinarea sau constrângerea arbitrului indiferent de mijloacele folosite, de a restitui sau înlocui     carnetele de legitimare ale jucătorilor eliminaţi sau celor care au comis asemenea abateri pasibile de sancţionare, după ce au fost reţinute de  acesta sau observatorul jocului se sanctioneaza:

-cu suspendare intre  1-3 ani ;

– amenda intre 2500-6000 de lei;

 

 

          (6).Proferarea de expresii cu caracter jignitor, injurios sau calomnios adresate persoanelor oficiale (arbitri, observatori, conducători, jucători, reprezentanţi F.R.O.,spectatori etc.) se sanctioneaza cu:

 • suspendare pe o perioada intre 12-30 de jocuri;
 • amenda intre 1000-5000 de lei;

 

        ( 7). Nerespectarea locului oficial sau  pe banca de rezerve :

 • avertisment ;
 • se sanctioneaza cu suspendare 1—6 jocuri ;

 

       ( 8). Instigarea sportivilor in practicarea jocului dur sau nesportiv ,lipsit de fair-play.

Se sanctioneaza cu:

— avertisment ;

— amenda  intre 1000-5000 de lei;

— suspendare 5—10 jocuri.

(9). Folosirea pe fals a sportivilor in jocuri oficiale .

—se sanctioneaza cu:

-amenda intre 2000-5000 lei ;

– suspendare 7—12 jocuri.

 

(10). Antrenorii, jucatorii,persoanele oficiale care, spectatori fiind la un joc oficial, au o atitudine necuviincioasa, apostrofeaza pe arbitru ,jucatori.observatorii federali sau participa la incidente violente sau la interventia publicului pe terenul sportiv se sanctioneaza cu :

 • suspendare pe o perioada intre 3-10 jocuri;
 • amenda intre   500 -2000lei;

 

            (11).Antrenorii ale căror echipe se fac vinovate de cazuri repetate de durităţi şi acte de violenţă petrecute în  timpul desfăşurării jocului se sanctioneaza cu:

-avertisment;

– suspendare pe o perioada intre 3-6jocuri ;

 

 

(12).Retragerea echipei de pe terenul de joc înainte de  încheierea duratei regulamentare a jocului sau refuzul de a relua jocul, în cazul în care a fost întrerupt, după acordarea termenului regulamentar de către arbitru se sanctioneaza cu:

 • suspendare pe o perioada intre 12-20 de jocuri;
 • amenda intre 2000-5000 lei;

 

(13).Neprezentarea la convocările făcute de organele federale se sanctioneaza cu :

-avertisment;

-suspendarea pe o perioada intre 2- 4 jocuri;

 

 

 

(14). Neprezentarea în faţa instanţei disciplinare, la citarea de către aceasta, în cazul în care audierea este absolut necesară pentru soluţionarea cauzei se sanctioneaza cu :

-amenda intre 1000-2000 lei;

-suspendarea pe o perioada intre 2-5 jocuri;

 

(15).Antrenorii care folosesc jucători în stare de suspendare la jocurile oficiale se sanctioneaza cu :

-suspendare pe o perioada intre 5-10 jocuri;

-amenda de intre  500-1000 lei

 

(16).  Declaraţii în presă, la radio, la televiziune etc.  cu caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor oficiale ale FRO se sanctioneaza cu :

-suspendare pe o perioada intre  6 luni-2 ani;

-amenda intre 2000-200000 lei.

 

 

(17).Inducerea în eroare a organelor federale cu ocazia obţinerii unei legitimări sau transferări de jucători pe baza unor date nereale sau cu acte false se sanctioneaza cu       :

– amenda intre 1000 -3000 de lei:

– suspendare intre  1 -3 ani.

 

 

(18). Pătrunderea în incinta terenului de joc fără aprobarea arbitrului se sanctioneaza cu :

-avertisment;

-suspendare pe o perioada intre  2 -5 jocuri;

 

 

(19). Adresarea de gesturi nesportive sau obscene arbitrilor, jucatorilor, reprezentantilor echipelor,spectatorilor,fortelor de ordine etc.                                            se sanctioneaza cu:

-avertisment;

– suspendare pe o perioada intre 3- jocuri;

– amenda intre  300-1500 lei;

 

 

 

 1. ABATERI SI SANCTIUNI DISCIPLINARE APLICABILE ARBITRILOR

Art 92Competenţa

(1). Cauzele de natură disciplinară se soluţionează,in prima instanta, de Comisia Centrala de Arbitri  a Federaţiei Române de Oină sau comisiile judeţene  de arbitri. Apelurile se judecă de Comisia de Apel a Federaţiei Române de Oină  pentru hotararile pronuntate de Comisia Centrala de Arbitri  sau de Comisia de Disciplina a federatiei pentru hotararile pronuntate de comisiile judeţene de arbitri.

Acestea iau măsuri de sancţionare în raport  cu gravitatea faptelor dovedite şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament  .

(2). Pornirea acţiunii disciplinare se poate fundamenta pe orice fapte legate de exercitarea calităţii de arbitru sau pe fapte care deja săvârşite în afara activităţii de arbitraj , sunt de natură să compromită prestigiul arbitrului respectiv sau a colegiilor de arbitri .

Art 93. Abateri şi sancţiuni .

(1) Abaterile săvârşite de arbitri vor fi sancţionate în raport cu gravitatea lor cu :

a.) avertisment ;

b.) amendă ;

c.) suspendarea pentru o perioadă de timp sau pentru  un număr de jocuri ;

d.) excluderea din activitate ;

(2). Avertismentul constă în atenţionarea scrisă sau verbală a arbitrului asupra abaterilor săvârşite şi a consecinţelor în caz de repetare .

(3). Amenda este sancţiunea care constă în obligaţia de a plăti o sumă de bani în contul Federaţiei Române de Oină  .

Cuantumul amenzii se stabileşte de organul care judecă fapta şi se plăteşte în maximum 15 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii .

(4). Suspendarea constă în retinerea de la delegari pe o perioada de timp sau pentru un numar de jocuri.

(5). Excluderea definitivă din activitate constă în radierea din evidenţă şi interzicerea de a mai activa ca arbitru de oină .

 

Art 94. Abaterile săvărşite înainte de începerea partidei sau după terminarea acesteia pe terenul de joc  sau în afara lui se sancţionează astfel :

(1). Avertisment pentru :

a.) nerespectarea fără motive temeinice a orei de începere a jocului sau a pauzei dintre reprize ;

b.) întocmirea cu date greşite sau incomplete a raportului de joc atunci când fapta nu a produs consecinţe ;

(2). Amenda  se aplică pentru :

a.) comportare ce poate provoca scandaluri înainte , în timpul sau după terminarea jocului în interiorul sau exteriorul bazei sportive ;

b.) necompletarea raportului de arbitraj sau completarea cu omisiuni, când fapta produce consecinţe ;

 

(3). Avertisment.amenda intre 500-1000 lei ,suspendarea intre 5-10 jocuri pentru:

a.) neanunţarea indisponibilităţii în timp util  spre a se putea lua măsuri de înlocuire la delegare . Se exceptează cazurile de forţă majoră definite conform legii ;

b.) prezentarea pe teren cu echipamentul neingrijit sau neregulamentar pentru conducerea unei partide  oficiale ;

c.) atitudine necorespunzătoare faţă de delegaţii echipelor  , antrenori , jucători , arbitri şi observatori ;

d.) neverificarea înainte de începerea partidei a dreptului de joc  , a stării terenului în conformitrate cu prevederile regulamentare ;

e.) prezentarea cu întarziere la teren ,după ora menţionată în raportul de joc sau comunicată oficial ,

f.) tăinuirea  întârzierii celuilalt arbitru delegat la joc , fără ca jocul să fi început cu un singur arbitru ;

g.) nepredarea raportului de joc la organele competente , în termenul stabilit de regulament ;

h.) întocmirea greşită sau incompletă a raportului de joc , atunci când omisiunea sau greşeala a produs urmări , fie pentru jucători sau echipe , fie pentru faptul că datorită lipsei menţiunilor sau datelor incomplete , comisiile Federaţiei Române de Oină nu au putut lua deciziile cuvenite ;

i.) neparticiparea la cursurile teoretice şi practice organizate de Federaţia Română de Oină , în afara situaţiilor motivate şi exceptate ca atare .

j). nerespectarea incompatibilitatii prevazuta de dispozitiile art.45 din Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Centrale de Arbitri.

 

(4). Suspendarea din activitatea competitionala intre 6 -12 jocuri,amenda intre 1000-3000 lei pentru :

a.) refuzul de a conduce o partidă la care a fost delegat , fără motive temeinice ;

b.) neprezentarea la conducerea partidei ori prezentarea cu întârziere în teren , după ora menţionată în raportul de joc , după ce jocul a început ( se exceptează  cazurile de forţă majoră definite de lege ) ;

c.) atitudine necorespunzătoare faţă de organele de conducere ale F.R.O. , prin relatarea necorespunzătoare a realităţii , ascunderea adevărului sau alte fapte ;

d.) injurii aduse celorlalti oficiali  înainte ,inainte , timpul sau după terminarea partidei ;

 

(5). Suspendarea pentru o perioadă intre 6 luni -2ani,ameda intre 2000-5000lei, pentru :

a.) lovirea unui jucător sau oficial din conducerile echipelor  participante la joc  ;

b.) introducerea în mod intenţionat a unor date incomplete sau nereale în raportul de joc ;

c.) calomnierea, sub orice formă a arbitrilor şi activitatii comisiilor şi organelor de conducere ale Federaţiei Române de Oină ;

 

Art.95 Abaterile săvârşite în timpul desfăşurării şi conducerii jocului se sancţionează  după cum urmează :

1.)  Avertisment pentru :

a). arbitraj mediocru cu greşeli evidente , dar care nu pun sub semnul întrebării desfăşurarea şi rezultatul jocului ;

b). nerespectarea obligatiei prevazute de dispozitiile art.42 din Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Centrale de Arbitri.

2.) Suspendarea intre 6-15 jocuri  pentru:

a.) necunoaşterea sau aplicarea greşită a regulilor de joc care influenţează în mod negativ desfăşurarea jocului ;

b.) proferarea de înjurii sau gesturi necuviincioase la adresa publicului , jucătorilor , oficialilor, precum şi la adresa celorlalţi arbitri ;

c.) inducerea în eroare a celuilalt arbitru  sau în situaţia de părăsire a postului fără încuviinţarea observatorului de arbitri ;

d).nerespectarea conditiilor prevazute de art.16  din Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Centrale de Arbitri.

3.)  Suspendarea pentru o perioadă intre  6-30 de jocuri,amenda intre 1500-5000 lei:

a.) necunoaşterea sau greşita aplicare a regulilor de joc şi a celorlalte regulamente care influenţează în mod direct rezultatul final al jocului ;

b.) favorizarea in mod vadit a uneia dintre  echipe şi influenţarea în mod direct a rezultatului final al jocului ;

c.) conducerea jocului sub influenţa băuturilor alcoolice.

 

 

Art 96. Excluderea din activitate pentru :

 

 1. Solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale , peste drepturile legale , de la echipele participante la competitii sau de la alte persoane interesate ;
 2. Modificarea documentelor justificative de plată în vederea încasării în mod ilicit a unor sume de bani necuvenite legal ;

3 Iniţierea , participarea sau instigarea la acţiuni care pot ştirbi prestigiul organelor de conducere ale Federaţiei Române de Oină şi comisiilor sale .

4.Au suferit condamnări penale pentru fapte săvârşite cu intenţie ;

 

                      

Capitolul IV.

                                                                           DISPOZITII FINALE

 

 

Art 97.  Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de oina si Regulamentului jocului de oina  referitoare la regimul disciplinar,acestea aplicandu-se de drept de catre arbitrii si instantele disciplinare in activitatea curenta.

     Art.98. Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate de către organele federatiei,asociatiile judetene de oina afiliate, în competiţiile şi activităţile proprii desfăşurate în zona de competenta. Hotararile acestor comisii sunt validate de comisiile de specialitate ale F.R.O si pot fi contestate in instantele disciplinare ale acesteia conform reglementarilor in vigoare.

     Art 99. In situatiile in care, pe timpul derularii actiunilor disciplinare ,se constata ca anumite fapte si abateri au si caracter penal, vor fi sesizate institutiile competente pentru solutionarea legala a acestora.

Art.100.  (1) Sanctiunile date sportivilor, persoanelor oficiale, arbitrilor, antrenorilor, stucturilor sportive de oina  , sunt executorii în conditiile prezentului regulament.
(2) Fac exceptie situatiile în care se prezinta date noi care nu au fost cunoscute la data aplicarii sanctiunii, când se poate solicita revizuirea cazului.

     Art.101.(1) Orice abatere disciplinara se va considera prescrisa, dupa un termen de 2 ani, în afara cazului când nu a survenit recidiva.
(2) Termenul prescriptiei executarii sanctiunii decurge din ziua comiterii abaterii ,iar cel al executarii sanctiunii de la data hotarârii definitive.

Art.102. (1) Sanctiunile aplicate sportivilor, persoanelor oficiale, arbitrilor, antrenorilor, structurilor sportive de oina in baza prevederilor prezentului regulament, pina la 6 luni inclusiv, sunt executorii,  neputandu-se lua in discutie nici o cerere de reducere.Fac exceptie situatiile când se prezinta date noi, care nu au fost cunoscute la data aplicarii sanctiunii.

(2) Pentru sanctiunile care depasesc 6 luni, cei interesati pot face cerere de reducere numai in baza unor acte jus­tificative bine motivate si numai dupa efectuarea a cel putin 2/3 din perioada totala de sanctionare.

      Art. 103. Indisciplina profesionala nu poate constitui motiv de sanctionare sportiva.

      Art 104.   Sancţiunile aplicate de cluburi si asociatii spor­tive sportivilor proprii, cu respectarea normelor prevazute  de prezentul regulament, nu vor putea fi luate in discutie pentru o eventuala reducere sau anulare ,decât in baza unei cereri a celui în cauză şi a unui aviz  motivat, prezentat de structura/organul care a cerut aplicarea sanctiunii.

Art.105 -Verificarea privind consumul de băuturi alcoolice se efectuează de catre arbitrul delegat în prezenţa căpitanilor echipelor aflate în joc şi a oficialului delegat.

Art.106.  Orice caz neprevăzut în prezentul Regulament Disciplinar , poate fi extins şi analizat prin analogie cu alte cazuri asemănătoare . Deciziile luate în astfel de cazuri sunt ratificate de Biroul Federal al Federaţiei Române de Oină .

    Art.107 Sancţiunile prevăzute în Regulamentul Disciplinar se aplică şi oficialilor care urmăresc un joc de oină în calitate de spectatori şi savarsesc abateri de la etica sportivă .

Art.108-(1).Amenzile stabilite se achită în termen de 15 zile, personal,la secretarul general al federatiei  sau în  contul F.R.O.

(2). Neplata la termen a amenzii atrage penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, cuantumul acestora fiid stabilit de biroul federal.

(3).  Dacă amenda nu se achită în termen de 6   luni, Biroul Federal sau structura sportiva respectiva, vor sesiza Comisia de Disciplină, care va aplica o sancţiune mai aspră,  mergand pana la excluderea din F.R.O.

(4).  Dacă nu se face sesizarea mai sus mentionata în termen de un an ,plata amenzii se prescrie.

    Art.109.Perioadele de suspendare curg din ziua imediat urmatoare celei in care s-a aplicat sanctiunea .

    Art.110.Suspendarea referitoare la jocuri se aplica de la meciul oficial urmator disputat de echipa in cauza al  carui jucator,oficial etc. a primit o astfel de sanctiune.

Sunt luate in calcul doar competitiile la care participa echipa respectiva.

     Art111.(1)Primirea a doua cartonase galbene sau a unui cartonas rosu,in orice competitie oficiala a federatiei,la aceeasi categorie de varsta, atrage automat  suspendarea dreptului de joc pentru meciul oficial  urmator.

( 2)In situatia primirii unui cartonas rosu,cazul persoanei care l-a primit va fi analizat imediat dupa incheierea meciului respectiv,de catre comisia de litigii a competitiei,care va hotari daca este cazul de suspendare a dreptului de joc pentru mai multe meciuri.

Art.112 In completarea prezentului regulament sunt dispozitiile regulamentului de organizare si desfasurarea a activitatii de oina si regulamentul de joc,ale caror prevederi legate de regimul disciplinar care nu se regasesc aici,se aplica de drept,de catre arbitri,comisia de litigii ,respectiv comisia de disciplina.

Art.113 -Promovarea oricărei căi de atac nu  atrage suspendarea executării sancţiunii

Art. 114   Structurile sportive afiliate la federatie pot aplica sanctiuni sportivilor si oficialilor  proprii ,in conformitate cu prevederile prezentului regulament si  regulamentul propriu de ordine interioara ,cu mentiunea ca acestea trebuie ratificate ,sub sanctiunea nulitatii,in termen de 30 de zile de Comisia de Disciplina a federatiei ,in conditiile prevazute in prezentul regulament .

Art.115. Prezentul Regulament Disciplinar a fost aprobat  in sedinta Biroului Federal  desfasurata la data de 12.03.2010 la Constanta  şi intră în vigoare începând cu data de  13.03.2010.

Odată cu intrarea în vigoare a acestuia se abrogă regulamentul anterior, precum şi alte dispoziţii contrare.