element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)  

Regulament de Organizare si Functionare al F.R.O.

Capitolul I.

DISPOZIŢII GENERALE.

Art.1. Federaţia Română de Oină a fost fondata in anul 1932, devenind persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, in anul 2002, prin reorganizarea dispusa de Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 (actualizata) a educatiei fizice si sportului.

Federaţia Română de Oină, denumita in continuarea F.R.O, functioneaza in baza Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 (actualizata) a  educatiei fizice si sportului, H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, O.G. nr. 26/2000 (actualizată), cu privire la asociatii si  fundatii, a propriului statut şi se află sub incidenţa Ordinului nr.954/B/C/ din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului Asociaţiilor si Fundaţiilor, Registrului Federaţiilor şi Registrului Naţional al Persoanelor Juridice fără scop patrimonial.

Federaţia Română de Oină deţine în condiţiile legislaţiei în vigoare, Certificatul de Înscriere a Persoanei Juridice Fără Scop Patrimonial eliberat de Tribunalul  Bucureşti-Sectia a III-a Civila cu nr. 39 din 19.03.2002  şi Certificatul  de Identitate Sportivă nr. 0000834 din 04.07.2002  eliberat de Ministerul Tineretului si Sportului.

F.R.O are steag, emblema şi insigna proprii pentru care in prezent au fost demarate procedurile in vederea recunoasterii de O.S.I.M.

Primul joc oficial de oină s-a desfăşurat la Bucureşti in anul 1893, iar primul regulament de desfăşurare a unei competiţii oficiale de oină la nivel national, a fost elaborat de SPIRU HARET –Ministrul Învăţământului şi Cultelor si a fost tipărit în anul 1898.

Federaţia Română de Oină este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.

Federaţia Română de Oină  este federaţie sportivă naţională constituită prin asocierea cluburilor sportive cu secţii de oina şi a Asociaţiilor judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti, afiliate şi recunoscute conform legii.

Sediul Federaţiei Română de Oină este în Constanţa, Aleea Magnoliei, nr.2, Bl.L.4, cam.207, jud. Constanţa.

Durata de funcţionare a F.R.O. este nelimitată.

Scopul F.R.O. constă în organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activităţii sportive de oină pe întreg teritoriul României, precum şi în promovarea sportului naţional pe plan extern.

Atribuţiile F.R.O. sunt stabilite conform legislaţiei în vigoare, aprobate în Adunarea Generală şi prevăzute în propriul statut.

Federaţia Română de Oină este un organism naţional, care nu admite discriminări politice, religioase, rasiste, de naţionalitate, sex sau profesie, acţionând totodată pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea sportului şi a  fairplay-ului.

Capitolul II.

ORGANIZAREA FEDERATIEI ROMANE DE OINA.

Sectiunea 1.

STRUCTURA ORGANIZATORICA.

 

Art.2. Federatia Romana de Oina este structura sportiva nationala constitutita prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si a municipiului Bucuresti, afiliate si recunoscute, care respecta Statutul si regulamentele sale.

Art.3.  Federatia Romana de Oina este constituita din:

Organele de conducere;

Comisiile centrale;

Structuri sportive afiliate.

 

Sectiunea 2.

CONDUCEREA

FEDERATIEI ROMANE DE OINA.

Art. 4. Federatia Romana de Oina este condusa de:

Adunarea Generala;

Biroul Federal;

Comitetul Executiv.

Art. 5. Adunarea Generala este autoritatea suprema a F.R.O si este constituita din membrii afiliati cu drept de vot.

Art. 6. Biroul Federal este ales pe o perioadă de 4 ani de către Adunarea Generala. Este format din 9 membrii şi are următoarea structură:

 • preşedinte;
 • vicepreşedinte;
 • secretar general (este membru de drept);
 • 6

Art. 7. Comitetul Executiv se constituie pentru soluţionare operativă a  problemelor urgente şi neprevăzute care apar între 2 (doua) şedinţe ale Biroului, iar convocarea acestuia nu este posibilă în timp util.

Comitetul Executiv va fi format din:

 • preşedintele Federaţiei (în lipsa acestuia, vicepreşedintele);
 • secretarul general al Federaţiei;
 • un membru din Biroul Federal stabilit de preşedinte prin adresa de convocare.

Modul de constituire, organizare, atribuţii şi de desfăşurare a activitaţii lor sunt prevăzute în Statutul federaţiei.

Sectiunea 3.

STRUCTURA EXECUTIVĂ A

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE OINĂ.

 

Art.8. Este asigurată de secretarul general al federaţiei şi preşedinţii comisiilor care îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiilor lor prevăzute în Statutul F.R.O.

Persoanele menţionate anterior execută, organizează şi conduc activitatea cotidiană a federaţiei.

Secţiunea 4

ORGANE DE CONTROL.

 

Art. 9. Activitatea acestora este asigurată de comisia de cenzori care îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Statutul F.R.O.

Secţiunea 5

COMISIILE CARE FUNCŢIONEAZĂ LA NIVELUL

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE OINĂ.

Art. 10. În cadrul F.R.O funcţionează următoarele comisii:

Comisia centrala a antrenorilor;

Comisia centrala a arbitrilor;

Comisia centrala de competitii, legitimari, transferari si clasificari sportive;

Comisia de disciplina;

Comisia de cenzori;

Comisia de apel;

Comisia pentru mass media si tiparituri;

Comisia medicala si control antidoping;

Comisia de copii si juniori ;

Comisia de echipament, materiale si baze sportive ;

Comisia de relatii internationale;

Comisia juridica;

Comisia de istorie si statistica;

Comisia de proiecte si parteneriate ;

Corpul observatorilor.

Preşedinţii comisiilor, vor fi numiti de Birou, (cu exceptia Comisiei de cenzori care este aleasa de Adunarea generala)  la propunerea secretarului general, iar membrii comisiilor sunt numiti de preşedinţi şi validaţi de Biroul Federal.

Pentru desfasurarea in conditii foarte bune a activitatii pe linie de oina Biroul  poate aproba, la propunerea secretarului general, constituirea si a altor comisii centrale.

Atribuţiile comisiilor F.R.O şi numărul de membri al fiecărei comisii se stabilesc şi se aprobă de Biroul Federal şi se regăsesc în Regulamentele proprii, care constituie anexe la prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare.

 

Capitolul III.

ATRIBUTII, PRINCIPII SI REGULI PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR.

Sectiunea 1

ATRIBUTIILE FEDERATIEI ROMANE DE OINA.

 

Art.11. Pentru îndeplinirea scopului propus si a obiectivelor sale, F.R.O.  exercita, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. a) Elaborează strategia natională de dezvoltare a jocului de oină şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;
 2. b) Elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială pentru activitatea proprie şi activitatea de oina, în general;
 3. c) Stabileşte calendarul competiţional anual;
 4. d) Organizează, conduce, controlează şi supraveghează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional în baza statutului şi regulamentelor adoptate;
 5. e) Organizează şi coordonează activitatea arbitrilor de oină stabilind criterii de formare, perfecţionare continuă, clasificarea şi promovarea acestora, în baza regulamenului propriu de funcţionare;
 6. f) Elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor de performanţă români din cadrul reprezentativelor naţionale la activitatile internaţionale;
 7. g) Exercită supravegherea, controlul şi puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, de statutul şi regulamentele proprii;
 8. h) Colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă pentru asigurarea asistenţei metodico-ştiinţifice şi medicale de specialitate potrivit cerinţelor specifice oinei;
 9. i) Promovează măsuri de prevenire şi control al folosirii substanţelor şi/sau a metodelor interzise destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor, în concordanţă cu reglementările Legi nr.227 din 6 iunie 2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport;
 10. j) Intreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport conform Legii nr.4/2008, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi toleranţei în activitatea sportivă;
 11. k) Administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu în conformitate cu prevederile legale, ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
 12. l) Emite decizii cu caracter obligatoriu şi imediat pentru toţi membrii F.R.O. în ceea ce priveşte organizarea, desfăşurarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activităţilor specifice;
 13. m) Colaborează cu M.E.C.T, M.I.R.A, M.A. pentru găsirea unor soluţii în vederea introducerii în programele de învatământ la educaţie fizică şcolară sau pregătire fizică a jocului de oină şi sprijină desfăşurarea pregătirii în acest sens;
 14. n) Colaborează în condiţiile legii cu orice instituţie, asociaţie, societate comercială sau alte organisme, fundaţii, asociaţii nonguvernamentale, persoane fizice sau juridice de drept privat care pot sprijini dezvoltarea şi practicarea sportului oina;
 15. o) Pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniu colaborează cu M.E.C.T, C.N.F.P.A, şi/ sau cu instituţiile/organele din structura acestora;

Colaborează cu A.N.S, cu M.E.C. şi/sau cu instituţii din structura acestora pentru formarea, avansarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniu

 1. p) Stimulează material, în baza bugetului anual, sportivii şi/sau cluburile evidenţiaţi în activităţile cu caracter naţional şi internaţional desfăşurate.
 2. r) Organizează activităţile oficiale cu caracter internaţional de promovare a jocului de oină care au loc pe teritoriul României, cu avizul A.N.S. şi stabileşte modul de reprezentare a ţării peste hotare;
 3. s) Omologhează bazele şi materialele sportive prin comisiile specializate, conform reglementărilor interne;

ş) Reprezintă pe deplin drept activitatea de oină ce se desfăşoară în România în relaţiile acesteia cu autorităţile şi instituţiile locale sau centrale, precum şi cu terţi;

 1. t) Emite, eliberează, retrage licenţele de oinist, stabilind condiţiile privind emiterea, eliberarea şi retragerea licenţelor respective;

ţ) Stabileşte modelul de legitimaţie a jucătorului de oină si oficialilor F.R.O;

 1. u) Stabileşte componenţa delegaţiilor participante la activitatile internaţionale, elaborând planurile de pregătire a acestora;
 2. v) Elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea de oina;
 3. x) Organizează baza de date a F.R.O privind activitatea de oina din România;
 4. z) Sustine in limita posibilitatilor finanaciare orice structura sportiva constituita conform legii in cadrul careia se practica oina;
 5. y) Colaboreaza, in conditiile legii cu Federatia Nationala de Oina din Republica Moldova precum si cu alte organisme de sport din tarile unde se practica oina sau sporturi asemanatoare.

Art. 12.  Federatia Romana de Oina poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau prevăzute de actele normative în vigoare.

 

Sectiunea 2

PRINCIPII SI REGULI PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR.

 

Art. 13. Pentru realizarea obiectivelor si atributiilor in cadrul federatiei, se parcurge un ciclu functional ce angreneaza in mod esalonat si diferentiat, din punct de vedere al responsabilitatilor, atat elementele structurilor proprii cat si a structurilor afiliate.

Art. 14. Principiile care stau la baza activitatilor F.R.O si a structurilor afiliate sunt:

eficienta procesului decizional si oportunitatea acestuia;

asumarea responsabilitatilor individuale de catre conducerea F.R.O;

egalitatea importantei fiecarei structuri in raport cu celelalte.

Sectiunea 3

FUNDAMENTAREA SI LUAREA DECIZIILOR.

 

Art. 15 Fundamentarea deciziilor pentru conducerea F.R.O se realizeaza de catre comisii, potrivit domeniilor lor de activitate.

In procesul de fundamentare a deciziilor pot fi cerute puncte de vedere si de la structuri sau alte organe colective de analiza, precum si dela structurile afiliate, functie de nivelul de competenta al acestora fata de problematica adoptata

Art. 16. Factorii de decizie, functie de situatie, pot atribui temporar, prin delegare de competenta, indeplinirea atributiilor ce le revin, unor persoane desemnate de catre presedinte, in scris.

Art. 17. Pentru buna desfăşurare a activităţilor se poate aplica Instituţia Suspendării din funcţie care poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin catul unilateral al uneia dintre părţi.

Pe durata suspendării prin act unilateral, atribuţiile persoanei respective pot fi îndeplinite de o altă persoană destinată special acestui scop.

Sectiunea 4.

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR.

Art. 18.   Planificarea reprezinta totalitatea activitatilor prin care se stabilesc si se detaliaza obiectivele, conceptia actiunii, resursele, problemele de timp si spatiu, formele si procedeele care privesc actiunile desfasurate de structuri pentru indeplinirea atributiilor din competenta.

Art. 19. Stabilirea si structurarea activitatilor pentru indeplinirea scopului si obiectivelor F.R.O se concretizeaza in calendarul competitional si planul de activitati anual intocmit de presedinte si supus aprobarii Biroului Federal, in baza propunerilor trasmise de structurile afiliate.

 

Sectiunea 5.

CONTROLUL SI EVALUAREA.

 

Art. 20. Controlul constitutie un ansamblu de activitati prin care sunt comparate performantele structurilor proprii si a celor afiliate cu obiectivele si standardele initiale, concomitent cu depistarea si eliminarea deficientelor constatate.

Art. 21. Federatia Romana de Oina organizează, conduce, controlează şi supraveghează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional în baza statutului şi regulamentelor adoptate.

Art. 22. Controlul activitatii sportive a structurilor afiliate se executa de catre comisii sau persoane desemnate de Biroul Federal, secretarul general sau preşedintele F.R.O.

Art. 23. In procesul de planificare si organizare a activitatii de control se vor avea in vedere urmatoarele reguli:

 1. a) controlul intern reprezinta un atribut al conducerii federatiei pentru analiza perioadica a activitatilor structurilor afiliate si luarea masurilor in vederea imbunatatirii acestora;
 2. b) controlul si evaluarea structurilor afiliate se realizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare, statutului si a regulamentelor F.R.O.

Art. 24.   Persoanele (comisiile) isi exercita autoritatea de control numai pe perioada pentru care au fost investite de catre Biroul Federal.

Art. 25  Problemele constatate si concluziile rezultate in urma controalelor, se prezinta in sedintele Biroului Federal.

Sectiunea 6.

ACTIVITATEA DE SECRETARIAT. ARHIVA.

 

Art. 26. Primirea si distribuirea corespondentei se realizeaza prin Secretarul General al F.R.O. Secretarul general prezinta corespondenta presedintelui F.R.O sau inlocuitorului legal in ziua primirii acesteia.

Toate documentele funcţie de primire-transmitere, se înregistrază în registrul special destinat acestui scop şi se aplică ştampila „F.R.O.-intrare”

Art. 27. Pe fiecare document dat spre rezolvare se va inscrie rezolutia, termenul (ziua, ora) si un scurt algoritm de solutionare.

Art. 28. Documentele promovate vor fi intocmite sintetic, redactate functie de nevoi din care unul se claseaza la arhiva federatiei. Promovarea lor se va face pe cale ierarhica, avand avizele tuturor structurilor de specialitate cu responsabilitati in domeniu.

Art. 29. Documentele de evidenţă a F.R.O. şi a structurilor afiliate vor fi înscrise în registre constituite în urma deciziei Biroului Federal. Evidenţa, mânuirea, păstrarea şi depozitarea acestora la nivelul federaţiei se face prin grija Secretarului General, iar la nivelul structurilor afiliate prin o persoană desemnată de conducerea acestora.

Art. 30. Arhiva: la nivelul F.R.O. se constituie prin grija Secretarului General, iar la structurile afiliate prin persoana desemnată de conducerea acestora pentru acest scop. Arhiva se întocmeşte pe an calendaristici fiind formată în principiu pe trei domenii de activitate: competiţii, finaciar – contabilitate şi corespondenţă. Funcţie de nevoi se pot constitui si alte dosare de evidenţă.

În situaţia existenţei unor documente clasificate acestora li se vor aplica prevederile legale privind protecţia informaţiilor clasificate.

Sectiunea 7.

MĂSURI PRIVIND LIBERUL ACCES LA

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC.

 

Art. 31. Asigurarea  de către F.R.O. şi structurile afiliate a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere.

Art. 32. În scopul asigurării accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public la nivelul F.R.O. se desemnează Secretarul General, iar la structurile afiliate o persoană desemnată de conducerea acestora.

Art. 33. Evidenţa articolelor furnizate se va ţine de către persoanele menţionate anterior într-un registru special destinat acestui scop.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, persoanele destinate aplicării acestui act normativ au obligaţia de a furniza date referitoare la :

actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea F.R.O. sau structurii respective;

structura organizatorică, atribuţiile structurilor, rogramul de funţionare, programul de audienţe;

numele şi prenumele persoanelor din conducerea F.R.O. sau structurii sportive afiliate şi ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;

coordonatele de contact ale F.R.O. sau structurii sportive afiliate, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa e-mail şi adresa paginii de internet;

sursele finaciare, bugetul şi bilanţul contabil;

programele şi strategiile proprii;

liste cuprinzând documente de interes public;

lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii;

modalităţi de contestare a deciziei conducerii F.R.O. sau a unei structuri afiliate în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Capitolul IV.

CONTROLUL DOPING.

Art. 34. Controlul doping reprezintã procesul care include planificarea distribuirii testarilor, recoltarea şi manuirea de probe biologice, analiza de laborator, gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile.

La nivel naţional, controlul doping în competiţie şi în afarã competitiei este initiat, condus şi coordonat de Agenţia Nationala Anti-Doping.

Art.35. Respectarea prevederilor antidoping este urmarită de Comisia medicala si control antidoping, încălcarea acestora fiind adusă la cunoştiinţa Biroului Federal pentru luarea măsurilor ce se impun în condiţiile legii.

Comisia medicala si control antidoping este responsabilã cu prevenirea şi combaterea dopajului, transmitand structurilor afiliate datele datele primite pe linia controlului antidoping de catre Agenţia Nationala Anti-Doping, colaboreaza cu acesta punandu-i la dispozitie datele solicitate.
Art. 36. Federatia Romana de Oina este obligata sa comunice Agenţiei, la începutul fiecãrui an calendaristic, informaţii detaliate privind calendarul sportiv intern şi internaţional, precum şi planurile de pregãtire a echipelor şi sportivilor lor, cu precizarea exactã a locurilor şi orelor de desfãşurare, precum şi lista cu sportivii de nivel naţional/internaţional şi adresele acestora.

Federatia Romana de Oina are obligaţia de a comunica Agenţiei, cu cel puţin 5 zile înainte, orice modificare intervenita în calendarul sportiv sau în planul de pregãtire.

 

Capitolul V.

ORGANIZAREA ŞI DESFÃŞURAREA ACTIVITÃŢII DE ASIGURARE A ORDINII ŞI SIGURANŢEI SPECTATORILOR.

Art.37. Încălcarea prevederilor privind promovarea toleranţei şi fairplay-ului în sport va fi urmărită de Comisia de Disciplină, care va lua măsurile ce se impun, în corformitate cu regulamentele federaţiei şi comisiei naţionale de fairplay.

Art. 38 Federatia Romana de Oina sub directa îndrumare a Agenţiei Naţionale pentru Sport, împreunã cu cluburile sportive şi cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu iniţiazã şi desfãşoarã campanii de informare şi educare a populaţiei cu privire la obligaţiile care revin participanţilor, riscurile la care se pot expune prin implicarea în acţiuni de tulburare a ordinii în incinta arenelor sportive, precum şi la sancţiunile aplicabile în cazul încãlcãrii normelor stabilite pentru buna desfãşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive.

Art. 39. Jandarmeria Românã sprijinã, sub toate formele, acţiunile preventive iniţiate de Federatia Romana de Oina şi desfãşoarã, împreunã cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, campanii educative în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, în scopul dezvoltãrii, în rândul elevilor, a spiritului civic şi a unui comportament prosocial.

 

Capitolul VI.

AFILIEREA.

CONDITII DE AFILIERE.

Art. 40. Afilierea reprezenta decizia luată de F.R.O, sau A.J.O, după caz, de a admite printre membrii săi o structură sportivă cu secţie de oina, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 (actualizata) a  educatiei fizice si sportului.

Calitatea de membru al F.R.O. se dobândeşte, prin efectul afilierii, ca urmare a hotărârii Adunării Generale, la propunerea Biroului.

Afilierea se face pe baza unei cereri tip emise de F.R.O. Cererea se depune la secretarul general al F.R.O, la ea anexându-se documentele prevăzute de lege.

După depunerea actelor, Biroul Federal hotărăşte afilierea cu titlu provizoriu a unui nou membru, in termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii, pe care o supune spre aprobare primei Adunări  Generale care decide afilierea definitivă.

Pentru a putea participa la competiţiile oficiale toate structurile trebuie să fie afiliate la F.R.O.

Art. 41. Între admiterea afilierii provizorii date de Birou şi supunerea ei spre aprobarea Adunării Generale, structura care a solicitat afilierea, are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca orice membru afiliat, cu excepţia dreptului la vot.  Se poate afilia orice club, Asociaţie judeteana de oina sau a Municipiului Bucuresti cu secţie de oină, legal constituită.

Art.42. Pentru afiliere este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. a) Completarea dosarului de afiliere care sa contina urmatoarele documente:
 • cererea de afiliere;
 • actul constituirii si statului, autentificate;
 • copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice , incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatilor sau fundatiilor, in cazul structurilor sportive cu personalitate juridica;
 • copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;
 • copie legalizata dupa Certificatul de inscriere in Registrul national al persoanei juridice , in cazul structurilor sportive, persoane juridice fara scop patrimonial;
 • copie legalizata dupa Certificatul de inmatriculare in registrul comertului, in cazul societatilor sportive pe actiuni;
 • dovada sediului;
 • dovada patrimoniului;
 • dovada platii taxei de afiliere (taxa de afiliere se achita la secretarul general al Federatiei Romane de Oina )
 1. b) Depunerea dosarului de afiliere la secretarul general al Federatiei Romane de Oina.
 2. c) Verificarea documentelor în sedinta Biroului Federal, eliberarea adeverintei provizorii de afiliere si comunicarea hotarârii luate.
 3. d) Discutarea cererii de afiliere in prima Adunare Generala a Federatiei Romane de Oina si adoptarea hotararii de afiliere definitive.

Cererea va contine, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele:

 • denumirea structurii sportive;
 • sediul-judetul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;
 • organele de conducere si administrare;
 • numar de identificare;
 • certificat de identitate sportiva- numarul si data emiterii;
 • culorile clubului;
 • data , semnatura si stampila.

La cerere se atasaza urmatoarele inscrisuri doveditoare :

 • actul constituirii si statului, autentificare;
 • copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice , incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatilor sau fundatiilor, in cazul structurilor sportive cu personalitate juridica;
 • copie legalizata dupa Certificatul de identitate spotiva;

copie legalizata dupa Certificatul de inscriere in Registrul national al persoanei juridice, in cazul structurilor sportive, persoane juridice fara scop patrimonial;

 • copie legalizata dupa Certificatul de inmatriculare in registrul comertului, in cazul societatilor sportive pe actiuni;
 • dovada sediului;
 • dovada patrimoniului.

Art. 43. Aprobarea afilierii structuri sportive va fi comunicata de federatie, asociatiei (clubului) sportive, prin A.J.O sau D.S.J de care apartine, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Federatia va tine o evidenta a structurilor sportive afiliate pe judete, pastrand si actele de afiliere.

In baza comunicarilor federatei, A.J.O vor tine si ele evidenta structurilor sportive afiliate pe teritoriul respectiv.

In cazul cind cererea de afiliere a fost respinsa, federatia va restitui actele structuriii sportive respective, odata cu motivarea respingerii.

Capitolul VII.

LITIGII.

Art. 44. Pentru litigiile de altă natură decât disciplinară, competenţele revin:

 1. a) În prima instanţă, comisiilor centrale ale F.R.O;
 2. b) În recurs, Biroului Federal al F.R.O care va soluţiona recursul formulat împotriva hotărârilor definitive pronunţate de comisiile de specialitate a F.R.O.

Art.45. Orice persoana care considera vatamanta intr-un drept al sau ori interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual emis de catre o structura sportiva poate face contestaţie, în cel mult 30 de zile de la data comunicãrii sau a luarii la cunostinta prin orice mod.

Contestaţiile se depun la Secretarul General al F.R.O şi se soluţioneazã de catre comisia cu atributii in domeniu.

Termenul de contestatie este de 30 de zile, socotit in „zile libere” in sensul ca nu se iau in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.

Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul (activitatea F.R.O) este suspendat/suspendata, se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

In cazul cand contestatia nu s-a depus in termen, cel in cauza pierde dreptul la contestatie, iar actul administrativ contestat devine definitiv.

Contestatia va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

a)numele si prenumele contestatorului;

b)locul unde isi desfasoara activitatea (structura sportiva);

c)numarul si data actului administrativ contestat;

d)data cand contestatorul a luat la cunostinta de actul administrativ contestat;

e)motivele, in fapt si in drept, pe care isi sprijina contestatia;

f)enumerarea actelor pe care le depune in sustinerea motivelor invocate;

g)semnatura si data contestatiei.

Comisia, inainte de a trece la judecarea fondului contestatiei, analizeaza daca este competenta sa judece cauza respectiva si daca contestatiile s-au introdus in termen.

In cazul in care contestatiile nu s-au introdus in termen, comisia le respinge fara sa le judece in fond.

La judecarea in fond a contestatiilor comisia analizeaza toate problemele ridicate in contestatie si toate documentele si dovezile pe care contestatorul le aduce in apararea sa.

In cazul in care comisia considera, poate chema spre a fi audiati, pe contestatori si alte persoane care pot contribui la stabilirea adevarului.

Chemarea persoanelor pentru clarificarea cauzei se face in scris.

Atunci cand lamurirea cauzei o impune, comisia poate solicita tehnicienii si specialistii necesari care sa dea relatii si explicatii sau chiar sa asiste si sa prezinte in scris, parerea acestora avand caracter consultativ.

Comisiile de solutionare a contestatiilor adopta hotararile in unanimitate sau cu majoritate de voturi (in acest caz din urma se metioneaza deopotriva si parerile celui in cauza aflat in minoritate).

Hotararea data in solutionarea contestatiei se intocmeste in doua exemplare in originalul, din care un exemplar se trimite contestatorului, iar celalalt exemplar ramane in arhiva comisiei.

Hotãrârea asupra contestaţiei este definitiva, se pronunţa în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii acesteia şi se comunica în scris, în termen de cel mult 15 zile de la pronunţare, celui în cauza.

Art. 46. Impotriva hotãrârii pronunţate asupra contestaţiei cel nemulţumit poate face plângere în cel mult 15 zile de la data comunicãrii hotãrârii.

Plângerea se depune la Secretarul General al F.R.O.

Plangerea va cuprinde aceleasi elemente ca si contestatia cu deosebirea ca motivarea in fapt si in drept trebuie sa se refere la temeinicia si legalitatea hotararii date de comisia de solutionare a contestatiei.

Biroul Federal soluţioneazã plângerea în cel mult 60 de zile de la data înregistrãrii acesteia la Secretarul General.

Hotararile Biroului Fedral se iau in unanimitate sau cu majoritate de voturi (in acest din urma caz se mentioneaza depotriva si parerile celui ramas in minoritate).

Hotãrârea Biroului Federal este executorie şi se comunica celui în cauza, în cel mult 15 zile de la pronunţare.

Art. 47. In situatia in care, dupa epuizarea acestor cai de atac, persoanele nemultumite de hotararile date, care considera ca au fost lezate intr-un drept legitim, se pot adresa instantei judecatoresti competente potrivit legii.

Capitolul VIII.

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA.

 

Art. 48. Dizolvarea si Lichidarea se fac conform prevederilor legale asa cum au fost stabilite prin statutul F.R.O.

Capitolul IX.

DISPOZITII FINALE.

Art.49. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al  F.R.O. este obligatoriu pentru toate structurile federatiei, incalcarea acestuia atrage raspunderea acestora.

Art.50. Modificarea prezentului Regulament de Organizare si Functionare al  F.R.O. se poate face cu aprobarea Biroului Federal.

Art. 51. În situaţii de urgenţă modificarea regulamentului se poate face de către Comitetul Executiv, urmând să fie supus aprobării la prima şedinţă a Biroului Federal.

Art. 52. Prezentul regulament a fost aprobat de Biroul Federal în sedinta din data de 19.12.2008, desfasurata la Constanta.

Odată cu intrarea în vigoare a acestuia se abrogă regulamentul anterior, precum şi alte dispoziţii contrare.