element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)  

Biroul Federal

BIROUL FEDERAL

(Extras din Statutul F.R.O.)

 

Art.37. Biroul Federal este ales pe o perioadă de 4 ani de către Adunarea Generala. Este format din 9 membrii şi are următoarea structură:

– preşedinte;

– vicepreşedinte;

– secretar general (este membru de drept);

– 6 membri.

Art.38. Nu pot fi membri ai Biroului persoanele care au suferit condamnări penale pentru fapte săvârşite cu intenţie sau sportivi sancţionaţi pentru acte de indisciplină sportivă cu pedepse mai mari de 1 an.

De asemenea nu pot fi membri ai Biroului în mandatul următor persoanele ce au făcut parte din aceeasi structura anterior şi au fost excluse din acest organ pe motive de inactivitate sau acţiuni contrare intereselor sportului naţional.

Art.39. Biroul este convocat de preşedinte sau secretarul general, prin adresă scrisă sau orice alt mijloc, precizându-se ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile inainte. Ordinea de zi poate fi modificată cu majoritatea simplă (jumatate plus unu) din membrii prezenţi, şedinta fiind statutară în prezenţa a jumatate plus unu din numarul total de membri.  

Biroul conduce activitatea Federaţiei în perioada dintre 2 (două) adunări şi se întruneşte ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puţin de 6 ori pe an.

Hotărârile Biroului sunt valabile dacă se iau cu majoritatea simplă (jumatate plus unul) din voturile participanţilor la şedinţă. În caz de egalitate votul preşedintelui este decisiv.

Hotărârile Biroului pot fi suspendate numai de A.N.S., dacă acestea sunt luate în afara actelor normative cu incidenţă în activitate.

Lucrările şedinţelor Biroului sunt consemnate într-un proces verbal de şedinţă, înscriindu-se opiniile personale ale fiecărui membru prezent.

Procesele verbale vor fi semnate în mod obligatoriu de membrii Biroului prezenti la sedinta, după ce vor fi citite la finele fiecărei şedinţe de preşedinte, secretarul general sau alt membru care a condus sedinta, corectându-se orice eroare de înregistrare.

Participanţii la şedinţele de Birou au dreptul să conteste orice eroare înscrisă în procesul verbal, după corectarea căreia vor semna în mod obligatoriu procesele verbale.

Orice contestaţie ulterioară este lovită de nulitate.

Procesele verbale se înscriu într-un registru numerotat şi parafat, fiecare filă va purta ştampila Federaţiei în partea superioară dreaptă. Lucrările şedinţelor pot fi inserate pe orice suport, iar după şedinţe, secretarul general poate întocmi un document detaliat cu problematica dezbătută şi hotărârile luate, spre a fi difuzat.

Votul prin corespondenţă sau împuternicite (procură) nu este admis.

Membrii Biroului Federal, nu au dreptul de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care sunt implicaţi ei sau structura sportivă din care face parte.

La şedinţele Biroului pot participa ca invitaţi: specialişti, conducători de cluburi şi secţii sportive, ziarişti , etc .

Şedinţele Biroului Federal nu sunt publice.

Cheltuielile determinate de participarea la şedinţă a membrilor Biroului sunt suportate de Federaţie.

Calitatea de membru a Biroului se pierde de drept în situaţia în care se absentează nemotivat de la cel puţin 3 şedinţe într-un an calendaristic; în caz de absenţă motivată, membrul Biroului este obligat să facă dovada.

Art. 40. Biroul Federal are următoarele atribuţii :

40.1. Asigură aplicarea planurilor de activitate elaborate pentru îndeplinirea strategiei F.R.O pe termen lung, mediu sau scurt;

40.2. Aprobă componenţa comisiilor F.R.O;

40.3. Aprobă componenţa delegaţiilor care participă la activitati internaţionale;

40.4. Aprobă mandatul reprezentanţilor F.R.O în vederea participării la reuniunile internationale şi alte reuniuni similare;

40.5. Analizează periodic activitatea de pregătire şi nivelul atins de componenţi loturilor de oina precum şi a secţiilor afiliate;

40.6. Analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la activitati internaţionale pe baza rapoartelor întocmite şi prezentate de conducătorii acestor delegaţii, împreună cu colectivele tehnice şi ia măsuri în consecinţă;

40.7. Organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii structurilor sportive afiliate şi comisiilor centrale;

40.8. Aprobă anual lista arbitrilor de nivel naţional;

40.9. Propune Adunării Generale acordarea titlurilor de „Preşedinte de Onoare” şi „Membru de Onoare” al F.R.O;

40.10. Asigură aducerea la îndeplinire a tuturor hotărarilor Adunării Generale şi respectarea de către toţi membrii a statutului şi regulamentelor F.R.O., precum şi a normelor generale privind activitatea sportivă;  

40.11. Aprobă R.O.F. al F.R.O.;

40.12. Aprobă regulamentele de organizare a competiţiilor, regulamentul de transferari, regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor F.R.O si a corpului observatorilor;

40.13. Aprobă afilierea provizorie a structurilor sportive ale F.R.O, radierile şi schimbările de denumire ale acestora;

40.14. Numeste, la propunerea secretarului general, presedintii comisiilor centrale;

40.15. Valideaza membrii comisiilor centrale, la propunerea preşedinţilor desemnati;

40.16. Propune Adunării Generale proiectul de buget şi urmăreşte executarea acestuia;

40.17. Propune spre aprobarea Adunării Generale calendarul competiţional intern şi după caz internaţional;

40.18. Analizează şi validează hotărârile Comitetului Executiv;

40.19. După caz, propune afilierea F.R.O. la organisme sportive internaţionale;

40.20. Convoacă Adunarea Generală Ordinară şi pe cea de alegeri, aprobă ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi prezentate;

40.21.Aproba acordarea titlurilor de antrenori emeriţi, maeştri ai sportului şi maeştri emeriţi ai sportului, tehnicienilor şi sportivilor care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu prevederile legale si le comunica A.N.S;

40.22. Aprobă organizarea şi statul de funcţii al F.R.O;

40.23. Soluţioneaza ca ultimă instanţă pe linia organelor sportive, litigiile (cu exceptia celor de natura disciplinara), care apar între membrii F.R.O sau între aceştia şi organismele federale; hotărârile fiind definitive;

40.24. Se preocupă de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea Federaţiei din alte surse decât cele bugetare;

40.25. Propune Adunarii Generale modificări ale statutului Federaţiei;

40.26. Analizează şi aprobă, după caz, propunerile de cheltuieli estimate precum şi cele efectuate pentru fiecare competiţie prevăzută în calendarul competiţional;

40.27. Stabileşte şi aprobă, în baza normelor legale, premierea celor mai buni sportivi, campioni naţionali, seniori şi juniori, a personalului F.R.O, arbitri, antrenori şi a celor evidenţiaţi pentru merite deosebite în anul competiţional desfăşurat.     Nominalizarea acestora se va face în cadrul unei şedinţe a Biroului, special ţinută pe această temă;

40.28. Acţionează pentru găsirea unor soluţii în vederea introducerii în programele de învatământ la educaţie fizică şcolară sau pregătire fizică (în cadrul M.E.C.T, Ministerul Internelor si Reformei Administrative,Ministerului Apărării, etc.) a   jocului de oină şi sprijină desfăşurarea pregătirii în acest sens;

40.29. Avizează deciziile comisiilor centrale si ale corpului observatorilor;

40.30. Aproba propunerile pentru acordarea medaliilor si ordinelor sportive conform prevederilor legale in vigoare si le comunica A.N.S;

40.31. Soluţioneaza recursul formulat împotriva hotărârilor definitive pronunţate de comisiile de specialitate F.R.O.;

40.32.Exercită orice alte atribuţii prevăzute de statut, de lege sau stabilite de adunarea generală.