element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)  

Comitetul Executiv

COMITETUL EXECUTIV

(Extras din Statutul F.R.O.)

Art. 41. Comitetul Executiv se constituie pentru soluţionare operativă a problemelor urgente şi neprevăzute care apar între 2 (doua) şedinţe ale Biroului, iar convocarea acestuia nu este posibilă în timp util.

Comitetul Executiv va fi format din:

-preşedintele Federaţiei (în lipsa acestuia, vicepreşedintele);

-secretarul general al Federaţiei;

-un membru din Biroul Federal stabilit de preşedinte prin adresa de convocare.

Comitetul Executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie, convocarea fiind făcută de preşedinte sau secretarul general prin adresă scrisă sau orice alt mijloc, deindata, care stabileste, ordinea de zi, locaţia, etc. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor, iar în caz de egalitate primează votul preşedintelui (vicepresedintelui), care nu se poate abţine. Şedinţele C.E. se consemnează în registrul de procese verbale propriu, stampilat pe fiecare fila in partea dreapta sus cu ștampila F.R.O. si se semnează de catre toti membrii.

Activitatea C.E. şi hotărârile luate sunt prezentate spre validare la prima şedinţa a Biroului.

Cheltuielile determinate de participarea la şedinţă a membrilor C.E. sunt suportate de F.R.O.

Art. 42. Comitetul Executiv are următoarele atribuţii:

42.1. Valideaza candidaturile pentru ocuparea functiilor din cadrul organelor de conducere si a Comisiei de cenzori, daca acest lucru nu se poate face in cadrul Birului;

42.2. Analizează şi decide asupra oricărei situaţii neprevăzute în statut şi R.O.F. al F.R.O., urmând ca hotărârile sale să fie supuse aprobării în prima şedinţă a Biroului.  

Leave a Comment

(required)

(required)